OdpadkiOdpadkiObveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja z njimi (zbiranje, predelava, odstranjevanje) določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Posamezni zavezanci morajo poročati o nastajanju odpadkov in o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto ter o predelavi oziroma odstranjevanju odpadkov v preteklem letu. Povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci predelave ali odstranjevanja odpadkov morajo Agenciji RS za okolje poročilo za preteklo leto oddati najpozneje do 31. marca tekočega leta. Podatki, zbrani v okviru letnih poročil, se uporabljajo tudi za statistični namen, kar pomeni, da se s tem izpolnjujejo tudi nacionalne in mednarodne zakonodajne zahteve s področja statistike odpadkov. Od leta 2002 poteka sporočanje podatkov o nastajanju in ravnanju z odpadki Agenciji RS za okolje in Statističnemu uradu RS, združeno, na skupnih obrazcih. Do vseh informacij v zvezi s poročanjem o odpadkih se lahko dostopa na spletni strani Statističnega urada RS (http://www.stat.si/tema_okolje_okolje_odpadki.asp) ali Agencije RS za okolje (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/), kjer so na voljo obrazci in navodila za njihovo izpolnjevanje.

Pripravila: Tanja Vidic, Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad RS
www.stat.si