Kmetijski EOL152

Da bi ohranili vsaj del obstoječih površin botanično pestrih travnikov, je potrebno dejavnejše reševanje problematike saniranja/obnove teh habitatov, kar je v skladu z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ima tudi gospodarski pomen. Namen pilotnega projekta, ki ga pod vodstvom dr. Vladimirja Megliča vodi Kmetijski inštitut Slovenije, je, da se s sodelovanjem vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev in uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov pri saniranju degradiranih travnih površin na območju Športnega parka Pokljuka v Triglavskem narodnem parku pridobi nova strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju. V okviru projekta bo izdelan dolgoročni program pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah za namen sanacije degradiranih travnih površin Športnega centra Pokljuka na Rudnem polju in podana ocena primernosti izdelanega sistema pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah za potencialno vpeljavo na druga podobna območja. Pilotni projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, podukrep 16.5: Okolje in podnebne spremembe. Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si

PRP EU SLO barvni