Pri Kmetijskem inštitutu Slovenije smo na Pokljuki izvajali projekt, s katerim smo preučevali različne možnosti pridelave oziroma zbiranja semen in različne načine obnove degradiranih travnih površin. Izkazalo se je, da imajo travniki sodelujočih kmetij velik potencial za pridelavo ohranjevalnih semenskih mešanic. Tako smo v lanskem letu na vrstno bogatem travniku ene izmed sodelujočih kmetij poželi ohranjevalno semensko mešanico, pri preostalih sodelujočih kmetijah pa preizkusili tudi druge metode zbiranja semen in ozelenjevanja oziroma vzpostavitve biotsko pestrih travišč, kot sta prenos neuvele in delno uvele pokošene rastlinske biomase. V letošnjem letu smo nato izvedli botanični popis in oceno uspešnosti izvedenih ukrepov. Ocenili smo, da smo po prvem letu dosegli ustrezne rezultate, saj je povprečna pokrovnost tal na popisanih ploskvah znašala 50 %. Na degradiranih površinah Športnega centra Pokljuka smo zabeležili 106 rastlinskih vrst, prenesti nam je uspelo 56 vrst oziroma 2/5 vseh, ki so rastle na vrstno bogatih travnikih. 50 rastlinskih vrst pa se je naselilo iz okoliškega habitata ali pa so se že nahajale v tamkajšnji talni semenski banki. Več o projektu na www.kis.si/Pilotni_Pokljuka/.

Zapisal: dr. Branko Lukač

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si

 style=

 style=