Trasa drugega tira Divača-Koper poteka po kar nekaj okoljsko pomembnih in varovanih območjih, in sicer preko celotnega območja Krasa. Nahaja se na območju Krajinskega parka Beka, na območju Nature 2000 in na zaščitenih območjih rek, med katerimi so najpomembnejše Osapska reka s pritoki, Škofijski, Vinjanski in Plavski potok ter reka Rižana in Krniški potok. Zaradi ranljivosti so z okoljskimi dokumenti predpisani strogi ukrepi varovanja okolja za čas gradnje, ki predstavlja najbolj kritičen del vplivov na okolje. Tako ima izvajalec na primer časovne omejitve posameznih del, izvajanje del pa mora v čim večji meri prilagoditi življenjskim ciklom posameznih živalskih vrst v času razmnoževanja, vzrejanja mladičev in v času prezimovanja. Ob gradnji izvajalec izvaja tudi redne kontrole kakovosti zraka, obremenitve s hrupom, kakovosti površinskih vod, kakovosti podzemnih voda ter kakovosti tal in odpadkov. Merimo vibracije in upoštevamo zahteve glede svetlobnega onesnaževanja okolja. Izvajamo tudi monitoringe živalstva in rastlinstva, s katerimi preverjamo morebitne vplive gradnje na ptice (npr. na sovo uharico), na netopirje, ribe, rake, dvoživke. Mesečno pregledujemo stanje habitatnih tipov in vodnih organizmov. V kolikor že predpisani ukrepi niso zadostni, se predpišejo in izvedejo dodatni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje.

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
www.drugitir.si