Kocevje 2Prenovljena stavba Občine KočevjeV februarju 2014 sta bili po dolgih usklajevanjih objavljeni novi direktivi Evropskega parlamenta in sveta 2014/24/EU in 2014/25/EU, ki nadomeščata direktivi o javnem naročanju iz leta 2004. Države članice EU morajo vsebino direktiv prenesti v svoje pravne rede do aprila 2016 oziroma za področje e-naročanja do septembra 2018. Bistvene spremembe glede na dosedanjo zakonodajo, ki se nanašajo tudi na zeleno javno naročanje, so: načelo izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe postane standardno merilo za izbiro; države članice EU lahko določijo, da javni naročniki ne smejo uporabljati cene ali stroška predmeta naročila kot edinega merila za izbiro ali pa to možnost omejijo na določene kategorije naročnikov ali na določene tipe pogodb – namen tega določila je, da se merilo najnižje ponudbene cene, kolikor je mogoče, izključi kot edini element presoje ponudb; bistveno večji poudarek je na presoji kakovosti, okoljskih lastnosti, socialnih vplivov, inovativnosti in preglednosti podizvajalskih pogodbenih odnosov; veljajo strožja pravila glede neobičajno nizke ponudbene cene; uvaja se možnost izvedbe razpisa, v katerem ni opredeljen določen proizvod, ampak problem, ki ga je treba rešiti, kar bo omogočilo razpravo in sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem.

Direktivi sta tudi v slovenskem jeziku dostopni na spletnem mestu http://eur-lex.europa.eu.

Pripravil: mag. Miha Tomšič

Gradbeni inštitut ZRMK
www.gi-zrmk.si

EIE Buy Smart logo slo

IEE -EU emblem