Ministrstvo za javne vire in prostor pripravlja nov Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Nov zakon ne bo nadomestil Zakona o gospodarskih javnih službah, pač pa bo kot lex specialis podrobneje uredil področje izvajanja javnih služb varstva okolja, ki so sedaj urejene v Zakonu o varstvu okolja. Zakon naj bi tako določal načela izvajanja državnih in občinskih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, način in oblike njihovega izvajanja, oblikovanje cen storitev javnih služb, subsidiarno odgovornost izvajanja javnih služb, izvajanje javnih služb v primeru stavke in višje sile ter naj bi urejal evidentiranje podatkov gospodarske javne infrastrukture. Potreba po novem področnem zakonu izhaja iz specifik gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja in iz potrebe po uskladitvi področja javne službe oskrbe s pitno vodo s 70. a členom Ustave Republike Slovenije. Predlog zakona uvaja tudi načelo trajnostnega razvoja pri izvajanju javnih služb s področja okolja.
Zapisal: Jure Maffi, odvetniški kandidat

Odvetniška družba Neffat in partnerji o.p., d.o.o.
https://neffat.si