Urška Stopar
Urška Stopar

Največjo težavo v povezavi s postavitvijo vetrne elektrarne predstavljajo umestitve v prostor. Za manjše vetrne elektrarne so postopki nekoliko poenostavljeni. Posameznike pri postavljanju malih vetrnih elektrarn zavezuje Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20). Uredba določa, da gradbeno dovoljenje ni potrebno za montiranje manjših proizvodnih naprav v, na ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, v kolikor so s strani investitorja izpolnjene določene zahteve.
Pomembno je, da montaža naprave ni umeščena na zelene površine in mora biti v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi, ki urejajo prostor.
Potrebno je izdelati statično presojo, strokovno presojo požarne varnosti in zaščite pred delovanjem strele ter zagotoviti varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij.
Če je naprava razvrščena v posebno območje varstva pred hrupom, se izdela tudi presoja ukrepov za varstvo pred hrupom.
Za objekt, ki leži na varovanem zemljišču na vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno pridobiti mnenje oziroma soglasje pristojnega mnenjedajalca oziroma soglasodajalca.
V kolikor se naprava nahaja na oddaljenosti manj kot 1,5 metra od meje, mora pridobiti investitor tudi soglasje lastnikov teh zemljišč.
Drog vetrne elektrarne je lahko montiran na temelj, največja višina, ki jo naprava lahko doseže, ne sme presegati desetih metrov, pri montaži na objekt pa tudi ne polovice višine objekta.

Odvetniška družba Neffat o. p., d.o.o.
https://neffat.si