Napravi za regeneracijsko termično oksidacijo hlapnih organskih snovi (RTO) na lokaciji Ljubljana.Napravi za regeneracijsko termično oksidacijo hlapnih organskih snovi (RTO) na lokaciji Ljubljana.Lek, član skupine Sandoz, je od lani prva farmacevtska družba v Sloveniji, vključena v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS. Ob izpolnjevanju vseh zakonskih predpisov dosega tudi lastne cilje na področjih zdravja, varnosti in vplivov na okolje, kjer je ključni cilj zmanjševanje emisij v zrak, zmanjševanje količin odpadkov ter učinkovitejša raba vode in energije. Z naložbami v sodobne tehnologije so v obdobju 2010–2012 poleg drugih emisij v zrak za kar 45 % zmanjšali emisije hlapnih organskih snovi. K temu sta bistveno pripomogli napravi za regeneracijsko termično oksidacijo na lokacijah Mengeš in Ljubljana. Enako napravo so letos namestili tudi na Prevaljah. V Mengšu k zmanjševanju izpustov prispeva še naprava za izločanje halogeniranih topil iz odvodnega zraka s tehnologijo kriokondenzacije. Z naštetimi naložbami so povečali tudi energetsko učinkovitost čiščenja emisij. Lek, član skupine Sandoz, o svojih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivih poroča v Poročilu o trajnostnem razvoju (www.lek.si/si/o-nas/druzbena-odgovornost).

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si