Lek, član skupine Sandoz, je lani v naložbe v varovanje okolja vložil 2,9 milijona evrov. Okoljske investicije je izvajal na vseh lokacijah, v Ljubljani, Mengšu, na Prevaljah in v Lendavi. Med drugim je za 34 % zmanjšal emisije lahkohlapnih organskih spojin na tono proizvoda. Na vseh lokacijah je povečal število zaposlenih, in sicer za od 2 do 15 %, ter skupno pridobil 249 novih sodelavcev, s čimer ohranja vlogo pomembnega zaposlovalca v osrednjeslovenski regiji, na Koroškem in v Prekmurju. Izboljšal je tudi vse bistvene kazalnike okoljske učinkovitosti in v sklopu intenzivnih naložbenih aktivnosti nadaljeval investicije v varovanje okolja, ki so med drugim zajemale delno sanacijo kanalizacijskega omrežja v Ljubljani in vgradnjo novih lovilnikov olja na vseh lokacijah. S številnimi projekti za izboljšavo energetske učinkovitosti je Lek prihranil 34,2 TJ energije in zmanjšal izpuste CO2 v ozračje za 1.408 ton. Izboljšave je naredil tudi na področju učinkovitega ravnanja z odpadki, zmanjšanja emisij hlapnih organskih snovi v zrak idr. Pregled ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov svojega poslovanja je predstavil v Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2014.

Lek d.d.
www.lek.si