Z objavo Evropske direktive o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD) in ob vse večji pozornosti, ki je namenjena okoljskim vplivom, postaja pri poslovnih odločitvah vse pomembnejši kriterij vpliv ponudnika, njegove organizacije, izdelka in storitve na okolje. Organizacije zato iščejo rešitve, kako na visoko konkurenčnem trgu kupcem in drugim zainteresiranim stranem dokazati družbeno odgovoren in okolju prijazen način delovanja. Predstavljamo dva načina dokazovanja in komuniciranja vplivov proizvodov na okolje. Okoljska deklaracija proizvoda EPD® (Environmental product declaration) je mednarodna shema, ki dokazuje trajnostno rabo naravnih virov in obvladovanje vplivov proizvoda na okolje. EPD® podaja opis proizvoda in emisije povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu, kar temelji na rezultatih ocenjevanja življenjskega cikla LCA (Life cycle assessment). Analiza življenjskega cikla (LCA) pa je metoda preučevanja vpliva izdelka na okolje od nabave, transporta vhodnih surovin, izdelave do pakiranja, distribucije, uporabe izdelka in njegove odstranitve po končani življenjski dobi. S študijo lahko podjetje oceni skupni odtis izdelka na okolje v zraku, vodi, rabi surovin kot tudi pri nastajanju odpadkov. Bureau Veritas lahko pomaga pri izvedbi LCA, v kolikor organizacija že ima LCA, pa kot akreditiran certifikacijski organ nudimo storitev EPD® certificiranja.

Bureau Veritas, d.o.o.
www.bureauveritas.si