Trajnostni razvoj je ena od temeljnih usmeritev Krkine okoljske politike. V uresničevanju te zaveze smo izvedli pilotni projekt podrobne energetske analize dveh tipičnih objektov – večji proizvodni obrat in neproizvodni objekt. Projekt smo Krkini strokovnjaki izvajali v sodelovanju z družbo Enekom, d.o.o. Glavna cilja sta bila ugotoviti realno izvedljive možnosti izboljšanja stanja na področju učinkovite rabe energije (URE) pri končnih porabnikih energije in vode ter iz tega izhajajoče smernice za nadgradnjo internih standardov za projektiranje. Cilj je dolgoročno zmanjševanje ogljičnega odtisa podjetja. V Krki energetski učinkovitosti že več desetletij namenjamo posebno pozornost. Posledično specifično rabo energije in vode nenehno izboljšujemo. Kljub uspešnemu nenehnemu izboljševanju sistema in procesov je projekt pokazal dodatne priložnosti izboljšanja URE v tehnologiji, v zasnovi in regulaciji HVAC sistemov ter učinkovitejši porabi čistih vodnih medijev. V skrbi za še aktivnejše obvladovanje sistema upravljanja z energijo podjetja si bomo tudi v prihodnje prizadevali za kontinuirano nadgradnjo sistema ciljnega spremljanja rabe energije in vode. Vse ugotovitve, do katerih smo prišli, nam bodo v pomoč pri uresničevanju energetske odličnosti podjetja.

Krka, d.d., Novo mesto
www.krka.si