Po že objavljeni novici iz Bruslja o podpisu Sklepa o dodelitvi nepovratnih kohezijskih sredstev za projekt, ki ga vodi Komunalno podjetje Velenje d.o.o., imenovan: Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. To je nedeljiv in celovit projekt treh občin (Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmarno ob Paki) in vsebuje gradnjo 3 čistilnih naprav za pitno vodo, daljinskega nadzora vodovodnega sistema in 43,5 km vodovodnega omrežja. Z izvedbo bomo izboljšali kvaliteto pitne vode za 45.000 prebivalcev Šaleške doline in na novo priključili 1.730 uporabnikov na javni vodovod, pričakujemo zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov ter zmanjšanje vodnih izgub iz preko 30 % na manj kot 25 % do leta 2020.

Dolina bo za izredno pomembne investicijske naložbe v vodooskrbni sistem plačala manj kot petino vrednosti. V zameno bo dobila izredno kvalitetne, varčne in okolju prijazne objekte, ki bodo zagotavljali ustrezno, kvalitetno in zanesljivo oskrbo obstoječim ter novo poseljenim prebivalcem in industriji, ki ji bo omogočena konkurenčnost na domačem in tujem trgu. Te objekte in naprave bi morali v vsakem primeru zgraditi, vendar bi to bila veliko težja naloga za občine in uporabnike brez finančne pomoči EU in RS.

Dela, ki jih nadzira Projektni svet sestavljen iz predstavnikov občin vodi kot koordinator Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. Trenutno potekajo aktivnosti na pripravi razpisne dokumentacije, ki bo predvidoma objavljena z začetkom poletja, izbor izvajalcev del bo v jesenskem obdobju, tudi s predvidenim pričetkom del, ki morajo biti končana do konca leta 2014.

Koordinatorja operacije: mag. Branko NAVERŠNIK, univ.dipl.ekon. in Maja NAVERŠNIK, dipl. inž. log.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
www.kp-velenje.si