SURS Kazalniki ravnanja z odpadki EOL157

Vrednosti kazalnikov za odpadke kažejo, da se količina odpadkov, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, manjša, količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo predvsem v gospodinjstvih in v nekaterih storitvenih dejavnostih, pa povečuje. Prebivalec Slovenije je v 2019 proizvedel povprečno 1.506 kg vseh vrst odpadkov (brez mineralnih, med katere spadajo predvsem gradbeni odpadki, zemlja in kamenje, zemeljski izkopi ipd.), 38 kg manj kot v 2018. Količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca je bila v Sloveniji v letu 2019 509 kg, kar je 14 kg več kot leto prej. Stopnja recikliranja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (brez mineralnih), je bila v Sloveniji v letu 2019 84-odstotna, kar je 4 odstotne točke manj kot v 2018. Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov se je, tako kot v prejšnjih letih, tudi v letu 2019 povečala; z 58,8 % v letu 2018 na 59,2 % v letu 2019. Stopnja odlaganja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (brez mineralnih) pa je bila v letu 2019 približno 5-odstotna ali za pol odstotne točke večja kot v letu 2018.

Pripravila: Tanja Vidic

Statistični urad RS
www.stat.si