EOL-BB 121Prednosti uporabe vodikovih tehnologij, kot so jih izbrali anketiranciNa B&B Visokošolskem zavodu za trajnostni razvoj smo opravili raziskavo o poznavanju in sprejemanju vodikovih tehnologij v javnosti, zasnovano na podmeni, da je poznavanje tovrstnih tehnologij pomanjkljivo.
Potrebno je razvijati rešitve in okolju bolj prijazne tehnologije, s katerimi bi lahko preprečili ali omilili nastanek okoljskih problemov. Z vidika emisij v okolje velja vodik za čisto gorivo. Vodik ni primarni vir energije (vezan je v molekuli vode) in ga je treba pridobiti z uporabo drugih, za okolje obremenjujočih tehnologij. V elementarni obliki ga pridobivamo s pomočjo elektrolize. Energijo, potrebno za proces elektrolize, se danes praviloma zagotavlja s pomočjo obnovljivih virov energije. Ob pretvorbi energije prihaja do energijskih izgub in posledično do manjšega izkoristka. Z elektrolizo pridobljeni vodik lahko, upoštevajoč določene pogoje, dolgoročno shranjujemo in ga kot vir uporabimo, ko se pojavijo potrebe. Rezultati ankete (n = 92) kažejo na nepoznavanje v javnosti, ko gre za vodikove tehnologije. Uporabnost vodikovih tehnologij javnost prepozna predvsem pri vseh oblikah transporta. Vodikove tehnologije so za javnost sprejemljive, a pod določenimi pogoji, kot sta zanesljivost delovanja in varnost uporabe, ki sta bila prepoznana kot najpomembnejša dejavnika pri njihovi uporabi. Sklepamo, da je potrebno poskrbeti za večjo obveščenost javnosti.

Pripravil: Drago Žalac

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si