Leta 2021 je bila celotna vrednost gozdarske dejavnosti ocenjena na 621 milijonov EUR, od tega je bilo lastni končni porabi namenjenih 17 % ali okoli 105 milijonov EUR. Delež gozdarskih proizvodov v tej vrednosti je bil 52-odstoten, delež gozdarskih storitev pa 48-odstoten. Izmed v Sloveniji proizvedenih gozdnih lesnih sortimentov (3,8 mio m³) je bilo leta 2021 izvoženih 58 % hlodov za žago in furnir in drugega okroglega industrijskega lesa (okoli 1,1 mio m³) ter 18 % lesa za kurjavo (približno 200.000 m³). Skupno je bilo izvoženih 35 % proizvedenih gozdnih lesnih sortimentov. Za nadaljnjo porabo je tako v državi ostalo 65 % posekane lesne surovine. Gospodinjstva v Sloveniji so lesna goriva uporabljala za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter kuhanje. 89 % energije iz lesnih goriv je bilo namenjene za ogrevanje prostorov, nekaj več kot 9 % za ogrevanje sanitarne vode ter približno 1 % za kuhanje. Skupno so lani porabila 1,1 milijona ton lesnih goriv (polen, lesnih ostankov, sekancev, peletov in briketov ipd.), iz katerih je bilo pridobljene 39 % celotne porabe energije v gospodinjstvih. Član gospodinjstva je v povprečju porabil 554 kg lesnih goriv, od tega 501 kg drv, 38 kg peletov ter 15 kg lesnih sekancev, briketov in ostankov.
Pripravila: Špela Gale

Statistični urad RS
www.stat.si