Erico-2V laboratoriju ERICoPo novi Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS 98/2015), ki velja od konca leta 2015, je potrebno po vgradnji MKČN s strani pooblaščene inštitucije opraviti prve meritve vzorca vode na njenem izpustu. Izvajalci javne službe (v glavnem komunalna podjetja) bodo delovanje naprav preverjali vsaka tri leta, prvič pa že leto po prvih meritvah. Če bo uporabnik MKČN pridobil analizni izvid od pooblaščenca za obratovalni monitoring, pregled s strani izvajalca javne službe ne bo potreben. ERICo ima bogate izkušnje, saj tovrstne meritve na terenu in v lastnem laboratoriju že več kot dve desetletji opravlja za številne komunalne in industrijske čistilne naprave ter je pri Agenciji RS za okolje vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Strokovnjaki ne opravljajo zgolj meritev, ampak tudi svetujejo in pomagajo pri doseganju predpisanih vrednosti prečiščene vode iz MKČN.

ERICo Velenje d.o.o.
www.erico.si