Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo, predvsem s podporo krožnega gospodarstva, je ključnega pomena pri ravnanju z odpadki. V podjetju S&T Iskratel stremimo k smotrni (u)porabi materiala, pravilnem ločevanju odpadkov in ozaveščanju o pomenu čistega ter zdravega delovnega okolja. Pri ravnanju z odpadki se poleg okoljskega vidika upošteva tudi ekonomska upravičenost procesov, naše produkte pa razvijamo in izdelujemo skladno z načeli eko dizajna in trajnostnimi usmeritvami ter tehnologijami. Razvijamo nove produkte za nove generacije, ki bodo energetsko še učinkovitejši. V luči trajnostne proizvodnje gre za zamenjavo starih strojev, uvajanje novih tehnologij, zniževanje vplivov na okolje (odpadki, nevarne snovi v EEO, emisije, raba in poraba surovin) in redna izobraževanja zaposlenih. Poleg tega za podporo trajnostnega razvoja vpeljujemo tudi digitalne tehnologije, upoštevamo ukrepe zmanjševanja emisij TGP in sistemsko obvladujemo odpadke. Tako imamo pregled nad količinami in vrstami zbranih odpadkov. Z Zelenim trajnostnim timom, oblikovanim znotraj S&T Iskratel, se trajnostni razvoj podjetja sistematično odraža pri načrtovanju izdelkov, zmanjševanju vplivov na okolje iz delovnih procesov in vpliva izdelkov v njihovi življenjski dobi ter po izločitvi iz uporabe.
Pripravila: Anita Volčanjšek

S&T Iskratel, informacijske in komunikacijske rešitve, d.o.o.
www.snt-iskratel.si