V energetsko bolj obremenjenih javnih zgradbah, kamor sodijo tudi domovi za starejše, predstavlja strošek za energijo in vodo med 4 in 6 % celotnih stroškov, zato je pomen energetske in okoljske učinkovitosti vse večji. Domovi so organizirani na ravni Skupnosti, ki poleg krovnega energetskega menedžmenta vsem članom omogoča skupno nastopanje na energetskem trgu. V 32 domovih, ki so se do leta 2015 vključili v sistemski energetski menedžment, se je prihranilo 10 GWh končne energije letno, znižalo stroške poslovanja za 850.000 evrov, povečalo delež OVE iz 3,9 na 22 % in zmanjšalo izpuste CO2 za 3.000 ton. Vodilni partner pri projektu uvajanja energetskega menedžmenta na nivoju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je podjetje Enekom. Osnovni pogoj za uvajanje ukrepov URE je sistematično upravljanje z energijo, kar vključuje vzpostavitev krovnega energetskega menedžmenta in ustrezno informacijsko podporo, ki v vsakem trenutku nudi podatke o porabi energije in primerja učinkovitost med istovrstnimi stavbami na osnovi ključnih energetskih indikatorjev. Domovi, vključeni v energetski menedžment, so v povprečju v štirih letih povečali energetsko učinkovitost za 21 %, delež izrabe OVE za faktor 5 in zmanjšali izpuste CO2 za 25 %, kar presega cilje 20-20-20 na področju energije in okolja za leto 2020. Z nadaljevanjem dela v obdobju 2016-2019 pričakujemo, da bodo preseženi tudi cilji podnebne energetske politike EU 40-27-27 do leta 2030.

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
www.enekom.si