SIQ110Evropska unija izvaja uredbo o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) že od leta 1995. EMAS (ECO – Management and Audit Scheme) nadgrajuje ISO 14001, ki je njen sestavni del, z zahtevo po transparentnem in verodostojnem poročanju organizacij o svojem okoljskem delovanju ter zahtevo po popolni skladnosti z okoljsko zakonodajo. Nova izdaja standarda ISO 14001, ki je izšla septembra 2015, bo vključena v prilogo II uredbe (zahteve za sistem) ob njeni novi izdaji (predvidoma v začetku leta 2017). Takrat se bo spremenila tudi priloga I uredbe (začetni okoljski pregled). EMAS ostaja pojem za okoljsko odličnost, saj ohranja dodatne zahteve za izpolnjevanje zakonskih zahtev, obvezno zavezanost za stalne izboljšave okoljske uspešnosti, komunikacijo z javnostjo in sodelovanje zaposlenih. Ko organizacije uskladijo sistem ravnanja z okoljem z zahtevami uredbe in izdelajo verodostojno, transparentno in celovito okoljsko poročilo, vse to preveri okoljski preveritelj. SIQ je edini akreditirani preveritelj v Sloveniji. Po pregledu preveri okoljsko delovanje organizacije še ARSO (Agencija RS za okolje). Če so izpolnjene vse zakonske obveze, vpiše organizacijo v register EMAS. V Sloveniji je v register EMAS vpisanih deset organizacij.

Zapisala: Blanka Kaker, Ocenjevanje sistemov vodenja

SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, www.siq.si