Direktiva Sveta št. 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode je v veljavi že več kot trideset let. Njen učinek se kaže v velikem napredku, ki je bil v tem času narejen na področju zmanjševanja onesnaževanja vode in izboljšanju čiščenja odpadne vode. Svet EU in Evropski parlament sta v januarju dosegla začasni politični dogovor o predlogu za revizijo direktive. Ta bi širila področje uporabe na vse naselbinske enote s PE 1000 in več, pri čemer bi za tovrstne aglomeracije veljala obveznost vzpostavitve kanalizacijskih sistemov. Širila bi se obveznost odstranjevanja biološko razgradljivih organskih snovi v manjših čistilnih napravah, odstranjevanje dušika in fosforja ter odstranjevanje širokega spektra mikroonesnaževal v večjih čistilnih napravah. Direktiva bi v skladu z načelom onesnaževalec plača preko sheme razširjene odgovornosti proizvajalca prenesla del stroškov dodatnega čiščenja na proizvajalce farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov, ki povzročajo onesnaževanje voda z mikroonesnaževali. Predvideva se energijska nevtralnost komunalnih čistilnih naprav in strožje pogoje za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj.
Pripravil: Jure Maffi, odvetniški kandidat

Odvetniška družba Neffat in partnerji, o.p., d.o.o.
https://neffat.si