CČN Domžale-Kamnik velikosti 149.000 PE je 4. največja komunalna čistilna naprava v Sloveniji, ki letno prečisti okoli 8,1 milijona m³ komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Navkljub spreminjajoči se količini in sestavi odpadne vode na iztoku v Kamniško Bistrico ves čas zagotavljamo vse predpisane parametre. Procese čiščenja stalno nadzorujemo z obratovalnim monitoringom, online in laboratorijskimi meritvami ter izvajamo tehnološki sistem čiščenja z aktivnim blatom. Učinek čiščenja po organski obremenitvi je nad 98 %, po dušiku in fosforju pa nad 80 %. Preostala organska obremenitev na iztoku predstavlja mikroonesnaževala, ki jih mikroorganizmi s svojimi encimskimi sistemi niso sposobni razgraditi. Učinek čiščenja mikroplastike je okoli 96 %, a v vodotok, ki je zaradi obremenitev iz zaledja še vedno v slabem ekološkem stanju, iz CČN letno še vedno preide 140 mio delcev. Na vtoku in iztoku v CČN detektiramo koronavirus, virus ptičje gripe, HIV in patogene bakterije. Vključeni smo tudi v EU shemo sledenja prepovedanih drog. V dehidriranem blatu zaznavamo povečano koncentracijo kovin, mikroplastike in bisfenolov. Za dodatno čiščenje in ponovno uporabo odpadne vode iz ČN bo treba uvajati nove tehnologije s četrto stopnjo čiščenja, ki bo vključevala napredne oksidacijske in filtracijske tehnike za odstranjevanje onesnaževal. CČN bodo tako kmalu postale prave »tovarne vode«.
Pripravili: dr. Marjetka Levstek in dr. Marjeta Stražar

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si