Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je sredi junija začelo s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Proces bo obsegal pregled izvajanja NEPN, posodobitev strokovnih podlag in pripravo osnutka posodobitve NEPN. Dialog in sodelovanje vseh deležnikov (ministrstvo, izvajalci, resorji, javnost) sta ključna dejavnika za uspešno pripravo strateškega dokumenta, poudarjajo na MzI.

S sprejemom NEPN, pred dvema letoma, ki predstavlja enega od gradnikov mehanizma upravljanja z energetsko unijo, je Slovenija določila svojo politiko in medsektorski načrt ukrepov za njeno izvajanje na petih razsežnostih energetske unije, ki so tesno povezane in se vzajemno krepijo: energetsko varnost; notranji trg energije; energetsko učinkovitost; razogljičenje ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Sprejeti NEPN Slovenije pokriva prvo desetletno obdobje 2021–2030, s pogledom do 2040, predstavlja pregled nad obstoječim stanjem energetskega sistema in določa nacionalne cilje za vsako od petih razsežnosti energetske unije ter ustrezne politike in medsektorske ukrepe za izpolnitev teh ciljev. V njem je posebna pozornost posvečena ciljem za leto 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, energijo iz obnovljivih virov, energetsko učinkovitost in elektroenergetsko medsebojno povezanost.

Vir: Energetska zbornica Slovenije