Na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) v zvezi s postavitvijo vetrnih elektrarn na območju Areha in Treh Kraljev kot upravni organ vodijo postopek izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Pojasnjujejo, da je MNVP (kot upravni organ v tem postopku) vlogo investitorja dolžan sprejeti, postopek voditi v skladu z zakonodajo, na koncu pa o vlogi na podlagi ugotovitev tudi izdati pozitivno ali negativno odločbo.

V navedenem primeru MNVP vodi t. i. integralni postopek, to je upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, v katerem se hkrati izvede tudi presoja vplivov na okolje. Za integralni postopek je pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor. Ker investitor Energija na veter d. o. o. Ljubljana predvideva postavitev vetrnih elektrarn, ki skupaj presegajo moč 30 MW, je za posege treba izvesti presojo vplivov na okolje in gradbeno dovoljenje pridobivati v integralnem postopku. Investitor je k vlogi priložil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in poročilo o vplivih na okolje (PVO). V vlogi se investitor opira na prostorske ureditvene pogoje Občine Slovenska Bistrica, kamor sodi območje predvidene gradnje vetrnih elektrarn, glede gradnje kablovoda pa na prostorske akte občine Ruše.

Devet mnenjedajalcev je podalo negativno mnenje ali zahtevalo dopolnitev dokumentacije: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Občina Slovenska Bistrica, Občina Ruše, Komunala Slovenska Bistrica, Ministrstvo za obrambo. S prejetimi mnenji je MNVP seznanil investitorja in določil rok, do katerega mora ta dopolniti ali spremeniti dokumentacijo, s katero lahko ponovno poskuša pridobiti pozitivna mnenja. Odločitev o tem, ali se bo odločil za ponoven poskus pridobivanja pozitivnih mnenj, je na strani investitorja. Poudarjajo pa, da morajo biti za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev pozitivna.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor