V Ljubnem ob Savinji je v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) potekal dogodek z naslovom Poplave 2023 – Kje smo po 10 mesecih? V tem izrednem dogodku je bilo poškodovanih okoli 4000 kilometrov vodotokov, končna neposredna škoda na vodni infrastrukturi pa znaša več kot 1,3 milijarde evrov. Takoj po poplavah so bili izvedeni ukrepi, s katerimi se je zagotovilo pretočnost in ki so v veliki večini zaključeni. Zdaj se začenja obnova, vzporedno teče pa tudi vzdrževanje in nadaljevanje že začetih investicij. Poplave so povzročile veliko škode, hkrati pa so opozorile na neustrezno ureditev področja urejanja vodotokov. Zato je to zdaj priložnost, da področje sistemsko in dolgoročno bolje uredimo – od priprave smernic, hidrološko-hidravličnih študij, dobro pripravljene projektne dokumentacije, sprememb zakonodaje do ustreznejše organizacije.

»Zdaj se začenja 5-letna sanacija po programu, ki ga je nedavno sprejela vlada. Nekateri ukrepi se lahko že začnejo izvajati, za nekatere pa bo potrebno sprejeti državni prostorski načrt«, je na dogodku med drugim dejal minister Jože Novak. V pripravi je že državni prostorski načrt (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, prav tako pa sta že pripravljena osnutka pobud še dveh DPN, in sicer za porečje Drete in za porečje Savinje od Mozirja do Ljubnega ob Savinji.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor