Skupina GEN je v letu 2022, kljub energetski krizi in dramatičnim razmeram na energetskih trgih, uspešno uresničevala svoje poslanstvo. Slovenskim odjemalcem so ves čas zagotavljali zanesljivo, cenovno dostopno in nizkoogljično energijo po pogodbeno obljubljenih cenah. Ob tem so realizirali vse investicijske in obratovalno-varnostne cilje proizvodnih objektov. Skupina je poslovno leto 2022 zaključila pod načrti, a še vedno s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 23 mio EUR.

Energetiko so v letu 2022 zaznamovala močna nihanja cen energentov, na kar so vplivali različni vzroki. Primanjkljaj električne energije je bilo med letom potrebno dokupovati po rekordnih tržnih cenah, volatilnost trgovanja je sprožala zahteve po dodatnih jamstvih za trgovanje in dodatna sredstva za kritje visokih cen. Mehanizme za zagotavljanje likvidnosti energetskih družb so omogočile praktično vse države EU, tudi Slovenija. Slednja se je v preteklem letu, poleg vseh drugih izzivov, soočala tudi z rekordno, 31-odstotno uvozno odvisnostjo.

»V Skupini GEN smo zanesljivo oskrbo z električno energijo v teh zahtevnih razmerah ves čas lahko zagotavljali po sprejemljivih in zajamčenih cenah, in to kljub izpadu tretjine lastne hidroproizvodnje zaradi rekordne suše in zahtevnemu, podaljšanemu remontu NEK. Zaradi ekstremnega porasta cen na trgu nismo dosegli načrta, je pa skupina poslovala z dobičkom, kar v danih razmerah štejemo kot uspešno. Ker razpolagamo z lastnimi zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije po predvidljivi ceni, lahko izvajamo ukrepe vlade in zaščitimo slovenske odjemalce pred pretiranimi cenovnimi vplivi negotovih razmer na energetskih trgih,« je poudaril generalni direktor dr. Dejan Paravan.

Skupina GEN je v letu 2022 dosegla 4,1 mrd EUR prometa in pri tem ustvarila dobiček na ravni 23 mio EUR. Trenutne razmere na svetovnih trgih energentov so ugodne, saj so zaradi vremenskih razmer zaloge plina v Evropi visoke, posledično so cene električne energije in plina padle. Do maja bodo novelirali Strateški razvojni načrt Skupine GEN. Želijo postati vodilni akter slovenskega prehoda v samooskrben in brezogljičen elektroenergetski sistem. Izpostavljajo jedrsko energijo, ki ima, kot so dejali skupaj z obnovljivimi viri energije osrednjo vlogo pri energetsko podnebnem prehodu v trajnostni način življenja in ogljično nevtralnost. V letu 2023 bodo naredili vse za pospešitev priprav na izvedbo projekta JEK2.

(Vir: GEN energija d.o.o.)