V času od 24. maja 2024 do 23. junija 2024 je potekalo zaključno posvetovanje z javnostjo glede osnutka posodobljenega celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in Okoljskega poročila za NEPN. Prejetih je bilo preko 400 pripomb s strani 22 pripombodajalcev. V okviru procesa priprave posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) 24. maja 2024 skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) javno razgrnilo:

  • zadnji osnutek posodobljenega NEPN (verzija 4.2),
  • okoljsko poročilo,
  • dodatek za presojo na varovana območja in priloge

ter začelo zaključno posvetovanje z javnostjo, ki je potekalo do vključno  23. junija 2024.

Vse prejete pripombe bodo celovito pregledane in v največji možni meri upoštevane pri pripravi novega osnutka posodobitve NEPN (verzija 5.0) in okoljskega poročila, ki bosta nato skupaj z dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami, skladno z ZVO-2, posredovana v presojo o sprejemljivosti. Ministrstvo bo skupaj z novo verzijo posodobljenega NEPN in okoljskega poročila objavilo tudi odziv na prejete pripombe iz posvetovanja z javnostmi. Po zaključku celovite presoje vplivov na okolje bo osnutek posodobljenega NEPN predložen v sprejem Vladi RS in nato posredovan Evropski komisiji.

Vir: MOPE