V Državnem zboru Republike Slovenije je včeraj prisegel kot minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva. Prenos delovnih nalog, javnih uslužbencev, dokumentacije in prostorov bo izveden kasneje, najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi novele Zakona o državni upravi. Kar zadeva naravo, bo vzpostavljen direktorat za naravo in pripravljen Nacionalni načrt obnove narave.

Na področju ohranjanja narave se bo nadaljevala mobilizacija različnih finančnih virov: proračuna države, EU skladov zlasti s področja skupne kmetijske politike, kohezijske politike in sredstev LIFE, Podnebnega in Gozdnega sklada in drugih virov.

Glede vod sta pomembni dve področji: zagotavljanje pitne vode prebivalkam in prebivalcem Slovenije ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo prioritetno obravnavalo projekt vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja. Slovenija bo decembra letos v Portorožu gostila 23. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja. Prednostni cilj urejanja prostora in graditve je zagotavljanje kvalitete bivanja ob hkratnem znižanju obremenitve okolja in rabe naravnih virov s spodbujanjem ponovne uporabe obstoječih stavb in aktivacijo stavbnih zemljišč. Prednost pri umeščanju v prostor bodo imele strateške investicije, ki so zaradi aktualnih razmer za državo še posebej pomembne, kot na primer: stanovanja za različne starostne skupine, obnovljivi viri energije, zdravstvena infrastruktura.

 (Vir: MOP)