Center za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Inštitut za ekonomska raziskovanja ter Fakulteta za management Univerze na Primorskem so zaključili Ciljni raziskovalni projekt Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP). Ovrednotili so delovanje SRIP-ov v obdobju 2017-2021.

Za SRIP – Krožno gospodarstvo ocenjujejo, da je bila vzpostavitev SRIP-dobro zastavljena, saj akterji na tem področju doslej niso imeli niti prakse niti zgodovine sodelovanja v tako širokem in formalnem okviru. Od ustanovitve do konca 2021 se je število članov povečalo, saj so se pridružili novi člani zaradi možnosti sodelovanja s tistimi, ki razvijajo nove tehnologije. Člani na vseh fokusnih skupinah prispevajo k postopnemu uresničevanju glavnih ciljev našega SRIP-a.

Spremembe akcijskega načrta (AN) v 2021 so nastale zaradi potrebe po večji prioritizaciji nekaterih produktnih smeri in verig vrednosti, ki so že vzpostavljene. AN se kontinuirano posodablja skladno s trendi na področju krožnega gospodarstva (npr. vključevanje geotermalne energije) in s predlogi članov, ki imajo kapacitete na pomembnih področjih krožnega gospodarstva (npr. demo centri na področju biorafinerije in brezogljične rafinerije).

Člani so uspešno prijavili 143 projektov na prednostnih oseh, od tega je 17 takih, kjer sta sodelovala vsaj dva člana SRIP. Posebej izpostavljeni so RR projekti in inovacije na področju bio-gospodarstva (predelava odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin) ter projekti  energetske in snovne učinkovitosti, kar je pomembno ne samo za uporabo pri drugih članih temveč tudi članih drugih SRIP-ov. Uvedli so tudi ne-tehnološke inovacije (npr. kompetenčni model za razvoj človeških virov za prehod v KG; LCA analiza, ki spodbuja uvajanje krožnih poslovnih modelov).

 (Vir: Štajerska gospodarska zbornica)