Po sprejetju podnebne in energetske zakonodaje si EU in njene članice prizadevajo za uresničitev ambiciozno zastavljenih ciljev, kar bo zahtevalo vsaj podvojitev dosedanjih naporov. Evropska agencija za okolje  ugotavlja, da je EU pri zmanjševanju izpustov, spodbujanju obnovljivih virov energije in izboljšanju energetske učinkovitosti gospodarstva v zadnjih nekaj letih znatno napredovala. Od leta 1990 je po ocenah za leto 2022 ob precej povečani blaginji uspešno zmanjšala neto izpuste za 31 %. Leta 2022 so se po teh ocenah zmanjšali za okoli 2 %, predvsem zaradi nižje rabe fosilnih goriv pod vplivom njihovih hitrorastočih cen. Podnebni in energetski cilji za leto 2020 so bili v veliki meri doseženi, za dosego najmanj 55-odstotnega zmanjšanja neto izpustov do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050 pa je treba ukrepanje pospešiti, saj sedanji ukrepi ne bodo zadoščali niti ob upoštevanju načrtovane prihodnje ostrejše politike. Hitreje se morajo  zmanjšati zlasti izpusti iz cestnega prometa, gradbeništva, kmetijstva, industrije odpadkov in malih industrij, ki so zajeti v uredbi o porazdelitvi prizadevanj o zmanjšanju izpustov TGP (sektor ne-ETS). Treba je doseči zmanjšanje rabe energije in povečanje njenega deleža iz obnovljivih virov. Na nekaterih področjih je bil dosežen znaten napredek: vetrna in sončna energije sta v letu 2022 presegli 20 % skupne rabe, hkrati se je precej povečala prodaja toplotnih črpalk in električnih vozil. Za doseganje ciljev bo treba povečati odstranjevanje CO2 iz zraka, kar bo prispevek sektorja LULUCF, to je rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. Potem ko so bili v zadnjih desetletjih postavljeni temelji za blažitev podnebnih sprememb, izziv ostaja dosledno izvajanje dogovorjenih politik in občutnejši premik v podnebnem prehodu, tudi s pomočjo ambicioznejših ciljev.

Vir: UMAR, Poročilo o razvoju 2024