Zeleno omrežje Slovenije


Slovenski regionalni razvojni sklad, direktor je Matjaž Ribaš, je med organizatorji Slovenskih regionalnih dnevov. V tem okviru izide tudi monografija, ki je bila letos namenjena zelenemu prehodu na regionalni ravni. Del vsebine v aktualni monografski publikaciji predstavljajo nekateri avtorji, Matjaž Ribaš pa je poudaril vlogo Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pri zelenem prehodu na regionalni ravni.


Slovenski regionalni razvojni sklad je sodeloval pri izdaji monografije Zeleni prehod na regionalni ravni. Katere so prednostne naloge zelenega prehoda kmetijstva v Sloveniji, saj nekatere strokovne ocene navajajo, da je premalo konkretnih razprav o tistih izzivih, ki so za kmetijstvo v zadnjih letih najbolj izrazite – na primer poplave, suše, pozebe, žledolom in kmetijstvo postavljajo v negotov položaj. Ali so prav podnebne spremembe tiste, ki bi morale akterje razvoja v regijah bolj spodbujati k ukrepom? H katerimi?

Slovenski regionalni razvojni sklad (SRRS) je že od začetka eden izmed organizatorjev redne letne konference »Slovenski regionalni dnevi«, v sklopu katere vsaki dve leti izide tudi monografija, Tema letošnje konference je bil Zeleni prehod na regionalni ravni. Razprave na konferenci in znanstveni prispevki avtorjev zbornika pripomorejo pri oblikovanju državne strateške usmeritve in programov za razvoj vključno z zelenim prehodom v slovenskih regijah. SRRS, kot izvajalska organizacija v okviru Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), pri pripravi svojih spodbujevalnih finančnih produktov sledi usmeritvam teh strategij in programov. Pri ocenjevanju posameznih vlog za financiranje pa vključuje ta merila tudi v proces ocenjevanja projektov ter kasneje pri uresničevanju zastavljenih ciljev vsakega financiranega projekta.

Kmetijstvo in gozdarstvo sta eno od treh glavnih področij podpore SRRS. Za ugodna dolgoročna razvojna posojila na področju kmetijstva in gozdarstva je bilo v letu 2023 namenjenih 17 milijonov EUR sredstev SRRS, v letu 2024 pa bo ta znesek znašal 13 milijonov EUR. V to niso vključeni morebitni dodatni razpisi za interventne ukrepe, (kot je bilo npr. v letu 2023 za poplave), ki bodo posebej dogovorjeni z ministrstvi.

SRRS preko finančnih produktov, objavljenim preko javnih razpisov, zagotavlja sredstva prednostno tistim kmetijskim in gozdarskim projektom, ki so usmerjeni v prilagajanje podnebnim spremembam, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Višina namenjenih sredstev SRRS pa se lahko glede na povpraševanje tudi poveča. Kot doslej omejitveni dejavnik niso bila razpoložljiva sredstva, temveč število pripravljenih kmetijskih projektov oz. projektov z izdelano projektno dokumentacijo, zagotovljenimi vsemi potrebnimi dovoljenji za začetek izvajanja del ter sklenjenimi pogodbami z zunanjimi izvajalci oz. dobavitelji.

Omenili ste kmetijske projekte. Kmetje, kot kažejo raziskave, prepoznavajo največji vpliv podnebnih sprememb na kmetijsko dejavnost zaradi drugačne razporeditve padavin čez leto oziroma zaradi suš. Kako v regijah celovito pristopajo k investicijam v namakalne sisteme in kaj lahko pri tem stori SRRS?

Podnebne spremembe predstavljajo enega največjih izzivov vsekakor tudi za kmetijstvo tako v Sloveniji kot po celem svetu. V zadnjih letih smo v Sloveniji doživeli več izrednih vremenskih pojavov, kot so poplave in suše, ki so negativno vplivale na kmetijstvo, pričakuje pa se, da bo takšnih izrednih vremenskih pojavov vedno več.

SRRS ima pomembno vlogo pri zagotavljanju finančnih spodbud za kmetijstvo in gozdarstvo, večinoma v obliki ugodnih posojil. V letu 2023 je SRRS objavil tudi nove finančne produkte oz. finančne instrumente, katerih vir za izvedbo izvira iz financiranja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunskih sredstev Vlade RS. Skladno s preteklostjo SRRS sodeluje tudi pri izvajanju ukrepov v primeru izrednih situacij, kot so nedavne poplave avgusta tega leta.

S pomočjo teh finančnih produktov SRRS podpira različne inovativne kmetijske projekte, vključno z ekološkim kmetijstvom, preusmeritvami v bolj odporne kmetijske vrste, izgradnjo naprav za oroševanje in namakanje ter drugimi podobnimi projekti. Za takšne projekte SRRS že več let ponuja finančni produkt »AGRO INVEST«, ki pa bo na voljo tudi v letu 2024.

Podpirate ekološko kmetijstvo. Leta 2021 je bil sprejet Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027. Do takrat naj bi Slovenija dosegla, da bi vsaj 10 % kmetij postalo ekoloških. Kako, s katerimi spodbudami ali dejavnostmi lahko SRRS prispeva, da bo Slovenija povečala delež kmetijskih zemljišč?

Kmetijskim gospodarstvom je že vrsto let na voljo finančni produkt »AGRO ZEMLJA in GOZD«, ki omogoča financiranje nakupa dodatnih zemljišč in gozdov. V letošnjem letu pa je SRRS oblikoval poseben produkt »AGRO KMETIJSKA ZEMLJA«, namenjen financiranju izključno kmetijskih zemljišč, ki so namenjena nadaljnji kmetijski rabi. Pogoji tega finančnega produkta so ugodnejši od tržnih, kar omogoča vgrajena de minimis pomoč.

Mladim kmetom bo od konca leta 2023 na voljo popolnoma nov finančni produkt oz. finančni instrument, imenovan »AGRO FI mladi«, ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunskih sredstev Vlade RS . S tem finančnim produktom SRRS spodbuja mlade kmete k izvedbi trajnostnih projektov ter prehodu v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Tovrstni projekti bodo upravičeni do ugodnejše obrestne mere; v kolikor pa bodo ob zaključku izvedbe projekta presegli zastavljene cilje, pa bodo še dodatno nagrajeni z delnim odpisom glavnice posojila (tim. »kapitalsko znižanje«). S prvim finančnim produktom »AGRO FI mladi«, ki bo objavljen v javnem razpisu konec decembra 2023, bo na voljo 5,5 milijona EUR. Dodatna sredstva za ta namen bodo na voljo tudi v naslednjih treh letih.

Med nalogami v strateškem pristopu pri uvajanju trajnostnega kmetovanja je izboljšanje zdravja živali in rastlin, premišljena uporaba zemljišč, tudi v uvajanju novih načrtov prilagajanja podnebnim spremembam. So znani dobri zgledi?

Pri financiranju investicij v kmetijsko opremo, tehnologijo in infrastrukturo so prednostno obravnavani projekti, ki pripomorejo k zmanjšanju porabe energije in večji učinkovitosti, s čimer prispevajo k zmanjševanju ogljičnih izpustov. SRRS podpira trajnostno rabo zemljišč, za financiranje česar je na voljo finančni produkt »AGRO KMETIJSKA ZEMLJA«.

Na področju ekološkega kmetijstva SRRS spodbuja kmete s posebnimi posojilnimi pogoji, ki omogočajo prehod na ekološke prakse, s čimer SRRS želi prispevati k uresničevanju ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2027 zlasti glede povečanja deleža ekoloških kmetij.

Kakšna je lahko vloga SRRS pri spodbujanju sonaravnega razvoja regij?

SRRS igra pomembno vlogo pri spodbujanju sonaravnega razvoja regij s različnimi programi in podpornimi ukrepi. Kot finančna institucija, specializirana za podporo regionalnega razvoja, je osredotočen na ustvarjanje trajnostnih gospodarskih in okoljskih koristi za lokalne skupnosti. Ključne vloge SRRS vključujejo spodbujanje razvoja trajnostnih gospodarskih dejavnosti, kot so obnovljivi viri energije, zelena gradnja, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo. SRRS podpira tudi projekte, ki prispevajo k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti. V letošnjem letu je SRRS odobril financiranje že več kot 250 različnim projektom s skupnim zneskom financiranja preko 60 milijonov EUR. Pri ocenjevanju projektov in določanju pogojev financiranja SRRS poleg finančnih vidikov upošteva tudi trajnostne ter regionalne vidike. S tem spodbuja uravnotežen regionalni razvoj Slovenije ter projekte, ki prispevajo k trajnostnemu, digitalnemu in socialno pravičnemu napredku države.