Chapter Zero Slovenia

| Avtorica: mag. Klementina Zapušek |


Chapter Zero Slovenia je podnebna pobuda, katere glavni cilj je razvijati kompetence nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov družb v Sloveniji, da se začnejo soočati s podnebnimi spremembami in se opremijo z veščinami ter znanjem o tem, kako zeleni prehod uvrstiti med prednostne naloge poslovanja družbe. Chapter Zero Slovenia, ki je bil v 2023 ustanovljen na pobudo Britansko-slovenske gospodarske zbornice, Združenja nadzornikov Slovenije in družbe Deloitte Slovenia, je slovenski Chapter globalne pobude Climate Governance Initiative. Pobudo predstavlja Miha Košak, častni predsednik Chapter Zero Slovenia in podpredsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice.


Zakaj je pobuda Chapter Zero Slovenia nastala?

Podnebna pobuda Chapter Zero Slovenia je bila ustanovljena leta 2023 kot odziv na vse večje grožnje, ki jih prinašajo podnebne spremembe po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Ob zavedanju nujnosti kolektivnega ukrepanja posameznikov, gospodarstva in vlad želimo spodbuditi ambiciozno delovanje celotne industrije pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Vendar neenakomerna raven znanja o tej temi na ravni odločevalcev gospodarskih družb slabi njihovo zmožnost, da bi se s tem ustrezno spoprijeli.

Kakšen je njen namen?

Motivacija za ustanovitev pobude Chapter Zero Slovenia izhaja iz zavedanja, da vrzel v znanju med odločevalci v gospodarskih družbah ovira njihovo sposobnost učinkovitega naslavljanja izzivov, povezanih s podnebnimi spremembami. Pobuda zato služi kot pomembna platforma za premostitev te vrzeli in spodbujanje celovitega razumevanja o pomenu zelenega prehoda.

Dodatno ta motivacija izhaja iz mojih izkušenj kot člana nadzornih svetov. Poglobljenost razprave o podnebnih spremembah tako na ravni vodstvenih kot nadzornih organov je dandanes pozitivno usmerjena. Nedvomno so dogodki, kot so bili vročinski valovi, vključno s požari na Krasu leta 2022, in nedavne avgustovske poplave po vsej državi, privedli do ponovnega osredotočanja na izredne razmere, s katerimi se soočamo vsi.

Kakšni so cilji pobude?

Želimo razviti ustrezne kompetence in znanja organov vodenja in nadzora gospodarskih družb, zakaj in kako zeleni prehod uvrstiti med prednostne naloge poslovanja družbe. Poleg tega se Chapter Zero Slovenia od ostalih organizacij razlikuje v tem, da vsem članom organov vodenja in nadzora ponuja brezplačno članstvo, kar jim omogoča neomejen dostop do naših dogodkov in izobraževalnih vsebin.

Pobuda je del mednarodne mreže. Kdo je vanjo vključen na globalni ravni?

Globalna pobuda je s svojim delovanjem pričela leta 2019 v sodelovanju s Svetovnim gospodarskim forumom in ima sedež na Univerzi v Cambridgeu. Njihova mreža trenutno obsega 30 nacionalnih in regionalnih Chapter-jev v 71 državah v Evropi, Ameriki, Afriki, Aziji in Avstraliji.

Osrednje poslanstvo globalne pobude je krepitev znanja in kompetenc organov vodenja in nadzora na področju podnebnega upravljanja po vsem svetu. Vse to je bistveno za zagotovitev pravičnega in učinkovitega globalnega zelenega prehoda, ki bi dosegel cilje Pariškega sporazuma. Za uresničevanje svojega poslanstva si prizadeva za ustanovitev novih Chapterjev, da bi oblikovali široko in močno skupnost odločevalcev na vseh koncih sveta.

Poleg tega se globalna pobuda osredotoča na spodbujanje sodelovanja, izmenjave znanja in vsebin med mrežo Chapterjev in njihovimi člani. Z osredotočanjem na ključna gospodarstva in glavne onesnaževalce želi pobuda strateško usmeriti svojo rast in vpliv ter tako zagotoviti skupna prizadevanja za doseganje globalnih podnebnih ciljev.

Partnerji pri Chapter Zero Slovenia so Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Združenje nadzornikov Slovenije in družba Deloitte Slovenia. Kakšni so interesi in vloge partnerjev? Ste odprti za širitev?

Delovanje Chapter Zero Slovenia poleg treh ustanovnih članov podpirajo naši partnerji in delovna skupina, ki predstavlja operativni organ ter vsebinsko usmerja in izvaja aktivnosti pobude. Članice in člani delovne skupine so predstavniki gospodarstva, akademiki ter drugi strokovnjaki z ekspertizo na področju trajnostnega razvoja in ESG standardov. Delovno skupino danes sestavljajo Kim Turk Mehes (Deloitte Slovenija), Ladeja Godina Košir (Circular Change), Nina Kelemen (Zavarovalnica Triglav), Tina Kobilšek (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo), Niko Korpar (Deloitte Slovenija), Alenka Recelj Mercina (NLB), Adriana Rejc Buhovac (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), Ana Struna Bregar (CER) in Mojca Markizeti (improveXadvisory). Za to, da smo na pravi poti, pa skrbi naša vodja trajnostnega razvoja, Tara Pleško z Britansko-slovenske gospodarske zbornice.

Naše delovanje podpirajo štiri ugledni ambasadorji, med katerimi so predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Janez Potočnik in britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler.

Chapter Zero Slovenija je zavezan k nenehni rasti in doseganju čim širše poslovne skupnosti, zato ostaja odprt za nadaljnjo širitev in pozdravlja nova partnerstva. V pravem trenutku želimo pridobljene izkušnje in znanje deliti tudi s ključnimi partnerji v Adria regiji.

Kakšne aktivnosti organizirate v okviru Chapter Zero Slovenia?

Chapter Zero Slovenia organizira številne dogodke in srečanja, na katerih naslavljamo najrazličnejša vprašanja trajnostnega razvoja. Hkrati pa našim članom zagotavljamo platformo za navezovanje stikov s podobno mislečimi posamezniki ter izmenjevanje znanja in izkušenj, povezanih s podnebnim in trajnostnim upravljanjem v lastni organizaciji.

V preteklem letu je Chapter Zero Slovenia posnel več podkastov, imenovane »podnebni klepet«. Naslovili smo osem načel podnebnega upravljanja, ki jim sledi naša pobuda, ter se poglobili v vprašanja, povezana s podnebno znanostjo in njenimi dejanskimi posledicami za gospodarstvo.

Članom je na voljo mesečni podnebni novičnik, v katerih najdejo številne izobraževalne vsebine, informacije o vseh naših aktivnostih, pa tudi aktivnostih drugih Chapterjev, ter novosti na področju trajnosti in predpisov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Za letošnje leto poleg rednih dogodkov načrtujemo veliko konferenco, za katero smo se povezali tudi s tujimi deležniki, in nove aktivnosti, vključno z delavnicami, namenjenimi obravnavi posebnih dilem in izzivov, povezanih z vključevanjem vprašanj zelenega prehoda v razprave v sejni sobi in običajne postopke odločevalskih procesov družbe.

Ali se kljub kratkemu obstoju pobude Chapter Zero Slovenia morda že kažejo kakšni oprijemljivi rezultati vašega delovanja? S katerimi izzivi se soočate?

Po devetih mesecih našega delovanja smo prejeli spodbudne izjave članov organov vodenja in nadzora, ki so pokazale, da jim začenjamo pomagati pri poglabljanju njihovega znanja in, kar je ključno, tudi pri tem, kako na vodstveni in nadzorni ravni učinkovito naslavljati cilje doseganja neto ničelnih emisij.

Chapter Zero Slovenia je postal vir informacij in smernic za člane organov vodenja in nadzora, vendar so naša vrata odprta tudi za vse strokovnjake, ki želijo prispevati k zmanjšanju posledic podnebnih sprememb. V letošnjem letu načrtujemo pripravo poročila o presoji našega vpliva in izvedbo raziskave med člani, da bomo osvetlili pozitivne učinke od naše ustanovitve ter hkrati identificirali področja, kjer je mogoče izboljšati našo pomoč članom.

Eno od področij, s katerim se ukvarjam, je finančni sektor, CGI Financial Sector Hub, kjer obravnavamo smernice, ki jih je sprejela Delovna skupina za finančna razkritja, povezana s podnebjem (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure), ter proučujemo, kako opremiti organe vodenja in nadzora finančnega sektorja s potrebnim znanjem, da bi spodbudili pomembne razprave o podnebnih vprašanjih.

Katere veščine in znanja nadzornih svetov, uprav in upravnih odborov so po vašem mnenju ključni, da zeleni prehod postane ena od prednostnih nalog poslovanja družb?

Ključne spretnosti in znanja, ki so bistvenega pomena za nadzorne svete, uprave in upravne odbore, da bi dali prednost zelenemu prehodu, so zagotovo povezane s prepoznavanjem njihove najvišje stopnje odgovornosti kot nosilcev odločanja v gospodarski družbi. Ta odgovornost zajema zagotavljanje dolgoročnega upravljanja in odpornosti družbe ob učinkovitem obvladovanju poslovnih tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami.

Prav tako morajo dobro razumeti okoljska vprašanja, posledice podnebnih sprememb in širše trende trajnostnega razvoja. Razumevanje vpliva poslovnih dejavnosti na okolje je ključnega pomena, saj omogoča prepoznavanje priložnosti in tveganj, ki izhajajo iz tega. Nujno je tudi razumevanje pomena dolgoročne vizije, ki usklajuje strateške cilje družbe s trajnostnimi cilji. Takšen pristop, usmerjen v prihodnost, omogoča družbi, da se med drugim prilagodi tudi na spreminjajoče se razmere na trgu, ki so posledica vse večjega usmerjenja v zeleno prihodnost.

Poleg tega je pomembno, da zagotovijo transparentno komuniciranje z deležniki o podnebnih ciljih in da se zavedajo pomena, da so vsa tveganja, priložnosti in strateške odločitve, povezane s podnebnimi spremembami, dosledno in pregledno razkrita v letnem poročilu družbe.

Nenazadnje je najpomembnejša sposobnost, da te kompetence in znanja prenesejo v izvedljive strategije. Kot nosilci odločanja morajo biti vešči sodelovanja s svojimi kolegi in spodbujanja skupnih razprav. S tem imajo ključno vlogo pri spodbujanju zelenega prehoda kot prednostne naloge ter zagotavljanju celovitega in integriranega pristopa k trajnosti na najvišjih ravneh upravljanja. Za podrobnejše informacije o ključnih veščinah in znanjih vabim, da obiščite našo spletno stran (chapterzeroslovenia.si), kjer je na voljo članek z naslovom »Kako naj organi vodenja in nadzora učinkovito upravljajo s podnebnimi spremembami«.