Promocija

ELES


Spremembe, ki se dogajajo na področju elektroenergetike – od vključevanja vedno večjih količin obnovljivih virov energije do elektrifikacije in aktivnejše vloge odjemalcev – močno vplivajo tudi na delovanje sistemskih operaterjev prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih omrežij. Ker so odgovorni za vključitev obnovljivih virov, električnih vozil in sodobnih ogrevalnih naprav v elektroenergetsko omrežje ter stabilno in zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema, morajo zelo pospešiti izvedbo zahtevnih investicij, hkrati pa vzdrževati normalno raven stroškov delovanja elektroenergetskega omrežja. Vemo, da so postopki umeščanja novih daljnovodnih povezav v prostor dolgotrajni, zato sistemski operaterji iščejo vse mogoče načine, kako čim bolje izkoristiti obstoječa elektroenergetska omrežja.


SINCRO.GRID – prvi evropski projekt uvajanja pametnih omrežij v energetsko infrastrukturo

Sistemska operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, slovenski ELES in hrvaški HOPS, sta se na nekaterih delih omrežja soočala z izzivi močno previsokih napetosti in pomanjkanja virov za zagotavljanje prožnosti jalove moči, ki je potrebna za regulacijo in stabilizacijo napetosti, ki je za prenos električne energije enako pomembna kot uravnan krvni tlak za delovanje človeškega telesa. Poleg tega sta nove izzive zaznala tudi zaradi vedno večjega deleža proizvodnje iz razpršenih obnovljivih virov energije ter vedno večje potrebe po mehanizmih in orodjih za vzdrževanje stabilnega in optimalnega sistema, ki se izraža v prožnosti delovne in jalove moči. Zato sta se leta 2014 odločila, da skupaj poiščeta rešitve. Povezala sta se s slovenskim in hrvaškim sistemskim operaterjem distribucijskega elektroenergetskega omrežja, družbama SODO in HEP ODS, ter skupaj z njima zasnovala prvi evropski projekt uvajanja digitalizacije v energetsko infrastrukturo. Leta 2015 je Evropska komisija projekt uvrstila na seznam projektov skupnega interesa. Pogodba o sofinanciranju projekta iz programa Instrument za povezovanje Evrope pa je bila z Evropsko komisijo oziroma takratno agencijo INEA (danes CINEA) v Bruslju podpisana 22. maja 2017.

V okviru projekta so partnerji v slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem na inovativen način vključili že uveljavljene tehnologije in jih nadgradili z novimi tehnologijami pametnih omrežij. Z vgradnjo šestih kompenzacijskih naprav so dosegli cilj obvladovanja napetostnega profila oziroma možnost zanesljivega prenosa energije v elektroenergetskih omrežjih Slovenije in Hrvaške. Gre za prvi primer v Evropi, kjer sta sosednja sistemska operaterja prenosnega omrežja združila moči pri podpori panevropskih pretokov obnovljivih virov iz mesta proizvodnje do njihove porabe, ki danes znašajo več tisoč MW in več tisoč km, v prihodnosti pa bodo te razdalje in količine pretokov še večje.

Kompenzacijske naprave, vgrajene v Sloveniji, so vključene v slovenski center vodenja, kompenzacijske naprave vgrajene na Hrvaškem pa v hrvaški center vodenja. Oba nacionalna centra vodenja sta povezana preko čezmejnega virtualnega centra vodenja. Gre za prvi primer v Evropi, kjer sta sosednja sistemska operaterja prenosnega omrežja združila moči pri regulaciji napetosti in optimizaciji izgub v njunih omrežjih.

V okviru projekta SINCRO.GRID je bila v Sloveniji vgrajena tehnologija baterijskih hranilnikov, ki tudi v najbolj kritičnih situacijah zagotavlja suverenost Slovenije v kompleksnem mehanizmu nenehnega ohranjanja ravnotežja med proizvodnjo in odjemom, ki ga mora ELES zagotavljati na sekundnem nivoju na ravni celotne Republike Slovenije.

Sistem za ugotavljanje meja obratovanja s pomočjo dinamičnega termičnega ocenjevanja ugotavlja mejne prenosne zmogljivosti elementov prenosnega omrežja v odvisnosti od trenutnih vremenskih razmer. S pomočjo podatkov iz novih vremenski postaj, ki so bile vgrajene na dvanajst daljnovodov v Sloveniji in na Hrvaškem, ter s posebnimi algoritmi in modeli lahko ELES in HOPS pripravita natančnejše izračune ter povečata prenosno zmogljivost omrežja.

Partnerji so z izvedbo projekta ekonomsko učinkoviteje rešili skupen izziv previsokih napetosti in pomanjkanja virov prožnosti v naših omrežjih ter omogočili vključevanje večjih količin obnovljivih virov energije.

Regulacijska dušilka in energetski transformator v RTP Divača.
Regulacijska dušilka in energetski transformator v RTP Divača.

GreenSwitch – večanje nadzora in krepitev elektroenergetskih omrežij

V okviru projekta SINCRO.GRID so se partnerji ukvarjali predvsem z vprašanjem zagotavljanja zadostnih virov prožnosti delovne in jalove moči, niso pa se še osredotočali na izzive, povezane s povečevanjem nadzora in regulacijo pretokov moči v prenosnem omrežju in reševanju izzivov v distribucijskih omrežij. Ker je z večanjem nadzora nad pretoki moči in širitvijo pametnih omrežij v distribucijska omrežja možno povečati učinkovitost izkoriščanja obstoječega elektroenergetskega omrežja, so se partnerji projekta SINCRO.GRID odločili, da dosežke tega projekta nadgradijo in k sodelovanju povabijo širši krog elektroenergetskih družb iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Konzorcij podjetij iz Avstrije (KNG-Kärnten Netz GmbH), Hrvaške (Hrvatski operator prijenosnog sustava, HEP Operator distribucijskog sustava, Hrvatska elektroprivreda) in Slovenije (ELES, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, GEN-I), se je odločil za oblikovanje projekta, s katerim želijo optimizirati uporabo obstoječe elektroenergetske infrastrukture in omogočiti vključevanje novih tehnologij in naprednih funkcionalnosti v prenosna in distribucijska omrežja v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Partnerji so namreč ugotovili, da bodo izzive, povezane z vključevanjem vedno večje količine nepredvidljivih obnovljivih virov energije, lažje in ekonomsko učinkoviteje rešili s povezovanjem in skupnimi rešitvami.

V okviru projekta bodo partnerji vlagali v primarno infrastrukturo ter uvedli različne tehnologije, platforme in funkcionalnosti za razvoj pametnih omrežij. To bodo kombinirali z baterijskimi hranilniki električne energije in visoko digitaliziranimi informacijskimi sistemi. Ker sta prilagajanje odjema in proizvodnje ključnega pomena za prihodnji razvoj omrežja in usklajeno optimizacijo na ravni prenosnega in distribucijskega omrežja, bo GreenSwitch potrošnikom omogočil, da postanejo aktivni igralci na elektroenergetskem trgu.

Projekt GreenSwitch je bil aprila 2022 uvrščen na peti seznam projektov skupnega evropskega interesa, konzorcij pa je konec avgusta 2022 oddal tudi prijavo za sofinanciranje iz Instrumenta za povezovanje Evrope.