Med komunalnimi podjetji | I. P. |
 
S kar tremi projekti bo energetsko upravljanje vplivalo na čistejši zrak, na učinkovito rabo energije in omogočilo manjše vodne izgube. Beno Fekonja, direktor idrijske komunale, pokrivajo tudi občino Cerkno, navaja nov projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja, plinifikacijo Idrije in projekt Nedo. S plinifikacijo nadaljujejo in predvidevajo, da bodo v prihodnjih petih letih zadihali čistejši zrak. Pri odpadkih so med tistimi redkejšimi občinami, ki zbirajo tudi odpadna olja, po peki krofov so občane na to posebej opozarjali, sicer pa odložijo le še 2 % vseh zbranih odpadkov. Vse drugo oddajo za predelavo. Sogovornik Beno Fekonja upa, da bo nova zakonodaja končno sistemsko odpravila problem odpadne embalaže.
 
Beno Fekonja, foto: Nejc Menard

Beno Fekonja, foto: Nejc Menard

S projektom Demonstracija celostnega energetskega upravljanja boste v obratovanju vodovodnega sistema znižali predvsem rabo električne energije. Kakšno optimizacijo pričakujete glede na sedanjo energetsko učinkovitost in kako boste zmanjšali vodne izgube?

Predvideni so prihranki v porabi električne energije od 20 do 30 %. Večje učinke pričakujemo pri zmanjšanju vodnih izgub, saj bomo z vzpostavitvijo posameznih vodnih območij zožili lokacije, kjer so vodne izgube največje. Lokacije bomo lahko lokalizirali in sistemsko odpravljali puščanja. Že vnaprej se zavedamo, da bomo z odpravo 5 – 10 največjih defektov opravili največja zmanjšanja od sedanjih dobrih 40 % na slabih 30 %. Večje napore bomo morali vložiti, da bomo vodne izgube zmanjšali pod 25 %, kar je naš primarni cilj.

Kako pa je z nadzorom nad kakovostjo voda? Kaj svetujete občanom, da si glede na specifičnost kraškega terena zagotovijo zdravstveno ustrezno pitno vodo? Zakaj prihaja večkrat do motenj pri oskrbi s pitno vodo?

Nadzor nad kakovostjo pitne vode smo lani vzpostavili z mikrobiološkim analizatorjem, kjer v realnem času merimo stopnjo prisotnosti bakterij v vodi. Hkrati merimo še koncentracijo klora, stanje pH vrednosti vode, temperaturo … Na podlagi vseh teh informacij lahko pripravimo vodo tako, da minimalno posegamo v njeno sestavo, po drugi strani pa zagotavljamo visokokakovostno pitno vodo. Ker se vodni viri medsebojno prepletajo, v času nalivov in drugih odstopanj uporabljamo vodne vire, ki so najkvalitetnejši, tako da večjih motenj v oskrbi s pitno vodo ni. Če pa nastanejo, o tem nemudoma obvestimo porabnike in jim svetujemo ustrezne ukrepe.

Zakaj ste se odločili za akcijo – prijavite se na e-račun in dobite praktično darilo? Kakšen je interes med občani? Kako sta zbirna centra v Idriji in Cerknem pripravljena na zbiranje odpadnega jedilnega olja, saj tega odpadka precej komunal ne zbira?

Saj veste, da pridobimo prav vsi. Občani imajo manjše stroške plačila položnic, hkrati pa poenostavijo poslovanje, saj pride račun direktno v njihovo spletno banko. Njihova naloga je, da ga pregledajo in dajo v potrditev. Na drugi strani Komunala zmanjša čas priprave položnic, hkrati pa se poveča zanesljivost podatkov, ki jih stranke ob plačilu prepisujejo v spletno banko. Tako nimamo več težav pri usklajevanju odprtih postavk in neljubih zapletov, kaj je plačano in kaj ne. Odpadno jedilno olje je nevarni odpadek, ki smo ga doslej že zbirali v naših zbirnih centrih, vendar ne na tako sistematičen način. Od ustreznega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem ima največjo korist narava, saj olje tako ne pride v stik s podtalnico, hkrati pa ne zavira procesov v čistilnih napravah, kjer pri čiščenju odpadnih voda potrebujemo kisik.

Med vašimi pomembnejšimi dejavnostmi je plinifikacija območja Idrije. Novembra sta Petrol in idrijska občina odprla distribucijski sistem zemeljskega plina. Predvidevate izgradnjo novih odsekov za priključitev novih uporabnikov na glavni plinovod. Kakšna je pokritost oskrbe s plinom v občini?

Komunala Idrija je partner podjetja Petrol, saj nudi tehnično pisarno za vse potencialne naročnike za priključitev na zemeljski plin. Hkrati pa smo tudi ključni izvajalec izgradnje celotnega plinskega omrežja v občini. Letos bomo nadaljevali z izgradnjo v Kosovelovi ulici in tako omogočili, da se bo na plin lahko priključila večina hiš v mestnem jedru. Pomembno je, da občani razumejo, da je zemeljski plin najcenejši in najčistejši fosilni energent. Predvidevamo, da se bo stanje zraka v Idriji v naslednjih petih letih bistveno izboljšalo. Od Občine Idrija pričakujemo, da bo v najkrajšem možnem času omogočila, da se bodo lahko občani za svoje investicije v plinske kurilne naprave prijavljali tudi na razpis Eko sklada. Tako bo investicija za posamezno gospodinjstvo sprejemljiva in verjamem, da se bodo ljudje še pogosteje odločali za zamenjavo kurilne naprave.

Osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta nakazuje odgovornost za razogljičenje in za uvajanje OVE tudi v občinah. Kje je v občini največ možnosti za uvajanje zelene energije? Zdaj je priložnost za skupne sončne elektrarne tudi na večstanovanjskih stavbah?

Občina Idrija se vključuje v projekt NEDO, kjer naj bi se za javne stavbe v baterije z veliko kapaciteto zbirala tako imenovana »poceni elektrika«, ki se bo trošila v času dražje tarife. Seveda je nadgradnja zagotovitev lastnih virov električne energije. Zasebne večstanovanjske stavbe v Idriji so danes večinoma energetsko potratne. S sanacijo streh in fasad bi bilo ob primernih vzpodbudah smiselno vzpostaviti tudi sončne elektrarne. Izvajamo projekte kolesarskih poti in kolesarnic, kjer si bo kolesa moč sposoditi. Takšne vzpodbude bodo prav tako zmanjšale uporabo lastnih vozil, več bo alternativnih prevozov.

Okoljski minister je zelo odločno zaoral v sistem ravnanja z odpadno embalažo. Kaj se je spremenilo? Prevzemi potekajo? Kaj menite o predlogu za eno shemo za posamezno frakcijo v državi?

Sedaj že bivšega okoljskega ministra ocenjujem kot človeka akcije, ki je hitro razumel tako probleme kot predlagane rešitve. Pot, ki jo je začel, je prava in upam, da se bo tako nadaljevalo. Ne glede na vse bodo problemi z odpadno embalažo obstajali tako dolgo, dokler se ne bo zadeva rešila s sistemskim zakonom, kjer zbiralci odpadne embalaže ne bodo žrtve nedodelanih rešitev. Naš ključni cilj mora biti, da zbrano odpadno embalažo pooblaščena družba prevzame redno, dosledno in brez zadržkov. Vprašanje je, če je rešitev možna z več prevzemniki. Verjetno bi družba, pooblaščena za prevzem ene vrste frakcije, težko prelagala odgovornost na druge, če je edina izbrana in odgovorna. Država mora poskrbeti, da se z naših dvorišč najprej pospravijo kupi odpadne embalaže še od lanskega leta. Menim, da je dobila dovolj sugestij za pripravo zakona, kar naj bi se zgodilo do jeseni. tako bi preprečili kopičenje presežkov zbrane embalaže.

Koliko komunalnih odpadkov odložite in pri katerih frakcijah ste najbolj uspešni pri zbiranju? Težave? Kaj bi morala nova zakonodaja spremeniti v sitemu ravnanja z odpadki?

Na obdelavo v obrat RCERO Ljubljana gre slabih 40 % vseh zbranih odpadkov. Od teh oddanih odpadkov se jih odloži le za okoli 4 %. Tako odložimo na odlagališče samo okoli 2 % vseh zbranih odpadkov. Vse ostalo gre v nadaljnjo predelavo, za energent, kompost in podobno. Pri tem ne zaostajamo za najboljšimi komunalami in smo lahko ponosni na naše občanke in občane, da so pravi ambasadorji okolja. Kot komunala smo pooblaščeni za zbiranje odpadkov. Tako od nove zakonodaje pričakujemo predvsem dvoje: da bodo zbrani odpadki v roku in v celoti prevzeti in bomo za uspešno delo nagrajeni tako komunalni delavci kot občani.

Dejavnost vašega podjetja je zelo raznovrstna. Kaj pomenijo tržne dejavnosti v vaši realizaciji in ali sedanja raven cen za komunalne storitve omogoča vzdrževanje infrastrukture in naložbe?

Drži, da smo komunala s številnimi raznovrstnimi dejavnostmi. Verjetno po tem parametru sodimo med največje. Čistih storitev za trg za posebne partnerje je za okoli 800 tisoč evrov oziroma dobrih 13 % vseh prihodkov iz poslovanja. Primarno smo orientirani za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, za katere smo pooblaščeni s strani Občine Idrija in Občine Cerkno. Prav tako za ti občini izvajamo določene posle preko in-house pogodb ali razpisov preko javnih naročil. Je pa upravljanje vseh teh številnih dejavnosti zelo zahtevno, saj si vedno prizadevamo k najvišjim standardom izvajanja.