Kadri v skladiščni dejavnosti

| Avtorji: red. prof. dr. Bojan Rosi, asist. Mateja Čuček, izr. prof. dr. Sonja Mlaker Kač, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru |


Dejavnosti logistike in oskrbovalnih verig vse bolj prežemata današnje sodobno poslovanje. Dobre prakse učijo, da je treba čim bolje (znati in hoteti) optimirati svoje poslovne procese, ki potekajo vse od uresničitve (npr. s porajanjem idej o sklepanju poslov) do zaključka posla, kar omogoča vzpostavitev kakovostnih oskrbnih verig (angl. Supply Chains). Ne smemo pozabiti, da je logistika pomemben del oskrbne verige, saj je znano, da so logistični procesi, s katerimi zadovoljuje potrebe svojih odjemalcev, ključnega pomena za vsako podjetje.


Zaradi tega lahko trdimo, da ni dejavnosti v našem poslovnem (in verjetno tudi zasebnem) življenju, ki ne bi bila kakor koli povezana z logistiko. K njej namreč spadajo vse dejavnosti, s katerimi se dosega prostorsko-časovna transformacija blaga in s tem povezana transformacija glede vrste in količine blaga, njegovih lastnosti rokovanja kot tudi logistična determiniranost blaga, kar omogoča planiranje, krmiljenje, izvajanje in kontrolo teh nalog.

V prispevku predstavljamo, kako pomembno vlogo ima v logistiki (nepredvidljivih ekonomskih in družbenih razmer) dejavnost skladiščenja in v njej kompetentni zaposleni. Skladišče je namreč tisto pomembno vozlišče v logistični mreži, v katerem se začasno zadrži blago ali pa se z njegovo pomočjo usmeri na drugo pot v logistični mreži. Poleg dobre organiziranosti, ustrezne prostorske razporeditve in lociranosti, tehniške in tehnološke opremljenosti skladiščna dejavnost potrebuje še zaposlene. Seveda, ti morajo biti primerno izobraženi, usposobljeni in večinoma tudi dovolj izkušeni, a predvsem za vsa ta specifična dela dovolj motivirani.

Kadrovska problematika je širše narave in kaže vse – od neugodnih demografskih trendov (kot na primer splošno povprečno staranje prebivalstva v Sloveniji), do tega, da je splošen trend nižanja brezposelnosti (oktober 2022 po uradnih podatkih 4,2 %) in na nižjih delovnih mestih tudi razmeroma velikega odhoda delavcev v tujino.

Naš namen je, da prav zaradi tega na kratko predstavimo, katere kompetence (to pomeni znanja, spretnosti in sposobnosti (Majcen, 2009)) najdemo v zaposlitvenih oglasih na področju logistike, bolj podrobno skladiščenja.

V zaposlitvenih oglasih vezanih na skladiščenje, ki smo jih spremljali in analizirali daljše časovne obdobje, najdemo najbolj pogosto popise del, ki se nanašajo na:

 • urejanje in vodenje zalog v skladišču,
 • komunikacijo s planerji,
 • komunikacijo z dobavitelji,
 • komunikacijo s šoferji ob prevzemu blaga,
 • uporaba ročnega terminala,
 • (vsaj osnovno, pogosto pa tudi napredno) delo z računalnikom,
 • prevzemanje, uskladiščevanje, izdajanje in dostava blaga,
 • prevzemanje, izdajanje in skladiščenje blaga,
 • interno transportiranje blaga,
 • komisioniranje blaga,
 • V. stopnja izobrazbe,
 • zelo pogosto izpit za viličar (ali sposobnost priučitve),
 • komunikativnost,
 • sposobnost dela v skupini,
 • zelo pogosto dvoizmensko (tudi precej pogosto troizmensko) delo,
 • sodelovanje pri pakiranju, odpremi končnih izdelkov ter inventurah,
 • vodenje in urejanje skladiščne dokumentacije,
 • transportiranje blaga na ustrezna mesta v skladišču,
 • tehtanje prejetega, izdanega, proizvedenega ali odposlanega blaga in vodenje ustreznih evidenc,
 • odgovornost za skladiščenje materiala ter odpremo izdelkov,
 • skrb za skladiščno poslovanje in pripravo materialov za delovne naloge (izdaje in prevzemi),
 • urejanje skladiščnih evidenc in dokumentacije (vhodna, izhodna, interna dokumentacija),
 • zagotavljanje točnosti zalog,
 • izvajanje inventur,
 • priprava in nabava materiala za potrebe izvajanja morebitnega servisa,
 • skrb za nemoten potek dela,
 • pomoč pri delu na terenu,
 • odgovornost za ažurnost in red v skladišču.

Med osebnostnimi lastnostmi so najpogosteje med analiziranimi oglasi izpostavljene za področje skladiščnih delavcev:

 • samoiniciativnost,
 • proaktivnost,
 • natančnost,
 • ročne spretnosti,
 • iznajdljivost,
 • odgovornost in zanesljivost,
 • pripravljenost na samostojno delo in
 • sposobnost timskega dela.

Po uradnih statističnih podatkih je plačilo na tem delovnem mestu povsem povprečno, pogosto pa zahteva večizmensko delo, natančnost, univerzalnost in povezovanje več različnih znanj in področij. Po uradnih podatkih je na področju transporta nabave in logistike in znotraj tega na področju skladiščenja izrazito majhen deleže zaposlenih žensk (le 8 odstotkov) (vir: Delovno mesto skladiščnik).

Hkrati je precej osebnostnih lastnosti, ki morajo biti ustrezne in v kombinaciji, da lahko delo v skladišču poteka nemoteno. Tu imamo v mislih zlasti natančnost, zanesljivost in iznajdljivost. Zato se poleg mnogo proizvodnih linij robotizirajo vedno bolj pogosto in vedno bolj kakovostno tudi skladišča, zlasti večji skladiščni sistemi.

Ravno zato je mogoče pomanjkanje delovne sile na področju logistike, predvsem na področju skladiščenja, iskati v kombinaciji različnih dejavnikov:

 • zahtevnosti dela in pogosto fizično zelo zahtevnih del znotraj povprečnih ali podpovprečnih plačil, kar oboje vodi v izrazito veliko fluktuacijo na področju skladiščenja,
 • običajno manjših možnosti napredovanja znotraj dela ali delovnega procesa, kar posledično vodi v slabšo zavzetost in motiviranost za kakovostno opravljanje dela,
 • splošne slabše demografske slike.

Dejstvo je, da se bo delo skladiščnika v prihodnosti spremenilo, saj bo vse manj zahtev po fizično zahtevnem delu in vse več zahtev po znanju upravljanja novih skladiščnih tehnologij, katere ima namen implementirati v svoj proces dela vsaj 43 odstotkov podjetij (Warehouse Jobs of the Futurem, 2022). Nove tehnologije ne bodo nadomestile delovne sile, ampak bo narava dela skladiščnika drugačna in tudi v bodoče bo človeški dejavnik ključen za uspeh podjetja in širše celotne družbe.

Opomba: Raziskovalno delo je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta z naslovom: »Skladiščenje 4.0 – Model integriranih skladiščno-komisionirnih in robotskih sistemov«; grant number: L5-2626.

Viri:

 • Delovno mesto skladiščnik (4. oktrober 2022). Dostopno na: https://www.boljsaplaca.si/placa/transport-nabava-in-logistika/skladiscnik
 • Majcen, M. (2009). Management kompetenc. Ljubljana, GV založba.
 • Republika Slovenija Statistični urad (4. oktober 2022). Aktualni podatki. Dostopno na: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/3
 • Warehouse Jobs of the Futurem (10. maj 2022). Dostopno na: https://industrytoday.com/warehouse-jobs-of-the-future/
 • Zaposlitveni oglasi najdeni na spletnih virih in portalih Moje delo in Zaposlitev in za področje dela v skladišču.