Ministrstvo za okolje in prostor smo vprašali, kateri projekti se financirajo iz programa ukrepov v sklopu Raziskave, inovacije in konkurenčnost Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2021–2023.

Kateri projekti se financirajo v okviru posameznih ukrepov?

Kdaj so bile podpisane pogodbe, v kateri višini in za katero obdobje, kdo so izvajalci?

Kakšni so bili rezultati v letu 2021 in kakšne rezultate (okvirno) pričakujemo ob zaključku projektov?

Nekatere pogodbe podpisane, delavnice že izvedene

Skladno z Načrtom aktivnosti so bile izvedene uvodne delavnice na temo krožnega gospodarstva in o načrtovanju, spremljanju in izvajanju javnih razpisov in javnih naročil za uvajanje načel krožnega gospodarstva.

Ukrep: Digitalna preobrazba prostora in okolja – eMOP

Izvajalec še ni izbran, pogodba še ni podpisana. Trajanje projekta: 31. 12. 2026. Cilj: e-MOP podpira digitalno preobrazbo prostora in okolja, ki bo pripomogla k lažjemu doseganju cilja evropskega zelenega dogovora in prehoda na podnebno nevtralnost.

Ukrep: Zelena delovna mesta

Naziv projekta: Zelena delovna mesta. Izvajalec Zavod RS za zaposlovanje, vrednost pogodbe: 1.700.000,00 €. Trajanje projekta: 31. 12. 2023. V letu 2021 je z delodajalci za JP Zelena delovna mesta aktivnih 52 pogodb za 67 oseb. Cilj projekta: Krepitev kadrovskih potencialov v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično družbo.

Ukrep: Izvedba programov Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije prek prehoda v krožno gospodarstvo

Naziv projekta: Programi prehoda na krožno gospodarstvo. Izvajalec: EIT Climate KIC, vrednost pogodbe: 2.500.000,00 €. Trajanje projekta: 1. 6. 2025. Skladno z Načrtom aktivnosti so bile izvedene uvodne delavnice na temo krožnega gospodarstva in o načrtovanju, spremljanju in izvajanju javnih razpisov in javnih naročil za uvajanje načel krožnega gospodarstva. Cilj projekta: Postaviti temelje sistemu celovitega inoviranja rešitev za doseganje podnebnih ciljev z uporabo načel krožnega gospodarstva.

Ukrep: Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Naziv projekta: Podnebni cilji in vsebine v izobraževanju. Izvajalec: Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ukrep in pogodbe so še v pripravi. Trajanje projekta: 31. 12. 2023.

Ukrep: LIFE BioTHOP

Naziv projekta: LIFE Uporaba hmeljevine v industrijskih produktih. Izvajalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, vrednost pogodbe 91.592,00 €. Trajanje projekta: 30. 06. 2022. Vodilni partner projekta LIFE BioTHOP Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v sodelovanju s hmeljarji je v letu 2021 preučil odziv biorazgradljive vrvice, izdelane iz polimlečne kisline (PLA) na 15 ha hmeljišč. V letu 2022 se bodo dokončali protokoli za strokovno pravilno kompostiranje hmeljevine, prepletene z BioTHOP vrvico, vrvica pa bo na razpolago za nakup s strani hmeljarjev širom po EU in planiramo njeno uporabo že na več 10 ha. Cilj projekta Life BioTHOP je uvesti 100% biorazgradljive in kompostabilne vrvice v proces za gojenja hmelja skozi inovativen pristop razvoja krožnega modela ravnanja z biomaso.

Ukrep: LIFE Turn to e-Circular

Naziv projekta: LIFE Spodbujamo e-krožno.Izvajalec: ZEOS d.o.o., vrednost pogodbe 432.711,00 €. Trajanje projekta: 31. 12. 2025. Vzpostavljena je mreža 10-ih kotičkov za ponovno uporabo. Vzpostavljena je prva skupnost souporabe, organizirane bodo tudi garažne razprodaje in izmenjave aparatov in potekajo komunikacijske dejavnosti mreženja, oglaševanja in vodenja projektne spletne strani ter družbenih omrežij. Cilj: V projektu Life Spodbujamo e-krožno bodo partnerji ozaveščali, informirali, izobraževali in usposabljali ključne deležnike za to, da se čim večji del elektronskih in električnih odpadkov preusmeri nazaj v uporabo. Doseči želijo spremembo vedenja, da se e-naprave popravljajo, servisirajo, delijo ali pa vsaj pravilno predajo po koncu dobe uporabe.

Ukrep: LIFE HIDAQUA

Naziv projekta: LIFE Uporaba naprednih tehnologij čiščenja vod, Izvajalec: Zavod za gradbeništvo, vrednost pogodbe: 173.309,00 €. Trajanje projekta: 30. 09. 2023. Projekt je v fazi pridobivanja komponent za izgradnjo naprednega prototipnega sistema za čiščenje vode iz treh alternativnih virov (industrijske odpadne vode, somornice, meteorne vode) za namen pridobivanja vode, ki bo v podjetju Hidria, v Kopru, nadomeščala uporabe pitne vode.

Cilj:

  • Popolnoma operativen prototip za čiščenje industrijske odpadne vode, somornice in deževnice do kvalitete demineralizirane vode (24 m3/dan);
  • 8.000 m3/leto vode iz alternativnih virov (50 % potreb tovarne HIDRIA).
  • 8.000 m3/leto prihranjene pitne vode iz naravnih virov.
  • 4.000 m3/leto prečiščene, reciklirane industrijske odpadne vode (BPK vrednosti vode 20.000 mg O2/L).
  • 0,5 tone soli iz ZLD sistema.
  • 1 tona gradbenih kompozitov iz recikliranje odpadkov.