Ministrstvo za okolje in prostor smo vprašali, kako je s sprejemom Zakona o varstvu okolja in o opredelitvi proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Posebej glede na spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo.

odpadki 4

Količinski prag ukinjen, uveden tudi pavšal

Predlog novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) pri opredelitvi izpolnjevanja proizvajalčeve razširjene odgovornosti uvaja več novosti, ki močno spreminjajo sedanji sistem ravnanja z odpadno embalažo in položaj shem oz. družb za ravnanje z odpadno embalažo. Predlagane spremembe so povzročile različne odmeve, pozitivne in kritične. Predvideno je bilo, da bi naj bile predlagane spremembe po medresorskem usklajevanju sprejete v aprilu. Ali sta javna obravnava in medresorsko usklajevanje končana in kdaj je predviden sprejem (tudi veljavnost) predlagane novele, saj bo zelo spremenila sistem ravnanja z odpadno embalažo. Sistem pa želi biti učinkovitejši in spodbuditi k skrbnejšemu ravnanju z viri. Ali bo obveljala zamisel o eni shemi za en masni tok odpadkov?

V skladu s predvideno časovnico naj bi bil Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) sprejet do konca oktobra 2021 (in ne aprila 2021). ZVO-2 je trenutno v pripravi in se do zaključka medresorskega usklajevanja še ne moremo opredeljevati glede končnih rešitev. Izpostavljamo pa, da predlog novega zakona ne ureja proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) za embalažo in odpadno embalažo, ampak določa enake pogoje in pravila za ravnanje z vsemi odpadki, ki nastanejo iz izdelkov, za katere velja PRO. Poleg embalaže so to še elektronska in električna oprema, izrabljena vozila, baterije in akumulatorji.

8. aprila 2021 je Vlada RS na podlagi sedaj veljavnega zakona (ZVO-1) sprejela novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, s katero je izveden prenos Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2018/852/EU v notranji pravni red. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 54/21, veljati pa začne petnajsti dan po objavi. Na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki daje embalažo na trg v Sloveniji in ki ima obveznosti PRO, ter kdaj se šteje, da je embalaža dana na trg v Sloveniji. Organizacijske in finančne obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, ki nastane na celotnem ozemlju Slovenije, so naložene proizvajalcem. Proizvajalci ne bodo več samo plačevali stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ampak bodo imeli organizacijsko obveznost – zagotoviti predpisano ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane na ozemlju Slovenije, in finančno obveznost – plačati predpisane stroške teh ravnanj. Te obveznosti bodo lahko izpolnjevali samostojno ali skupno.

Za proizvajalce se ukinja količinski prag za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ki je bil v do sedaj veljavni Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, razen za posamezne določene vrste embalaže, postavljen na 15 t embalaže, dane letno v promet v Sloveniji. Obenem se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot 1.000 kg embalaže.

Spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo pa se nanašajo zlasti na zagotavljanje rednega prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe ter na zagotavljanje zadostnih zmogljivosti naprav za predobdelavo odpadne embalaže in ustreznih postopkov sortiranja odpadne embalaže. Te spremembe bodo prispevale k bolj učinkovitemu izvajanju sistema ravnanja z odpadno embalažo, kar bi moralo (poleg ukinitve količinskega praga) dodatno prispevati k temu, da v prihodnje ne bi bile več potrebne intervencije države glede plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzemale od izvajalcev javne službe.