Banka in trajnost

| Avtor: Jože Volfand |


»V letu 2022 smo v proces nabave vključili poseben vprašalnik ESG. Z njim spremljamo družbeno odgovorne, okoljske, trajnostne in upravljavske prakse naših dobaviteljev. Na tak način banka ne zasleduje le svojih ekonomskih interesov, ampak spremlja tudi družbeno odgovorne, okoljske, trajnostne in upravljavske prakse posameznega dobavitelja. Po enem letu uporabe vprašalnika lahko trdim, da z njim spodbujamo tudi ozaveščanje v celotni verigi vrednosti o pomembnosti trajnostnega razvoja,« je odgovoril John Denhof, predsednik uprave Nove KBM na vprašanje, koliko upoštevajo socialni vidik trajnostnega upravljanja. Sicer pa je njihova zelena bilanca opravljenega dela v letu 2022 zelo obsežna. Saj je, kot je poudaril, ESG njihova strateška usmeritev pri projektih, naložbah in novih produktih. Tudi pri fizičnih osebah. John Denhof je zaprosil za slovensko državljanstvo. Pravi, da Sloveniji lahko veliko nudi, še več pa lahko »od življenja v tej čudoviti državi dobim«.


Bančni sektor v Sloveniji se usmerja v zeleno financiranja. Ena izmed možnosti, za kar so se nekatere banke že odločile, so zelene obveznice, tudi obveznice ESG? Tudi država naj bi spodbujala zelene naložbe in rešitve. Kako v banki upoštevate zelena merila, katere najbolj pri ocenjevanju projektov in katerih naložb v zelene projekte in zelene tehnologije je največ?

Trajnostno financiranje je v središču naše ESG strategije. V banki smo na področju trajnostnega financiranja dejavni že več let, pomemben mejnik pa je bil postavljen leta 2017, ko smo skupaj z GEN-i razvili prvo zeleno obveznico. Naša banka najema vire tudi pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki in jih namenja za okolju prijazna podjetja in proizvodnjo. Dvakrat smo sodelovali tudi pri izdaji trajnostne obveznice Republike Slovenije. Ponosni smo, da smo v letu 2022 prejeli bronasto priznanje Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) za projekt izdaje podrejene obveznice Tier 2. Ta nagrada izkazuje našo zavezanost, da kot finančni partnerji pomagamo slovenskemu gospodarstvu pri zelenem prehodu v okolju prijaznejše in nizkooogljično poslovanje. Iz naslova te obveznice se je financiralo 11 večjih, okolju prijaznih in energetsko učinkovitih stanovanjskih zgradb ter turističnih in poslovnih nepremičnin v Sloveniji.

EBRD zahteva od podjetij vse več, na primer poročila o trajnostnih rezultatih. Ocenjuje ne le finančne, pač pa tudi surovinske, energetske, okoljske, inovacijske bilance. Koliko so vaši kadri strokovno opolnomočeni za odločitve o zelenih in okolju prijaznih ali neprijaznih naložbah?

V Novi KBM se zavedamo, da so samo strokovno opolnomočeni zaposleni lahko pri svojem delu uspešni. Zato njihovo znanje in veščine sistematično dopolnjujemo tudi z znanji s področja ESG. V banki smo pred dvema letoma posodobili celoten kreditni proces z vključitvijo ocene tveganj ESG naših komitentov.

Kaj to pomeni?

Posodobili smo podrobne postopke odobravanja naložb komitentom tako z vidika pridobivanja podatkov in njihovega analiziranja kot tudi z vidika nadaljnje obravnave komitentov oziroma določitve pristojnosti odločanja, in sicer v odvisnosti od ocenjenega tveganja ESG. Ta ocena se trenutno izvaja le za komitente s področja poslovanja z gospodarskimi družbami. Banka na podlagi ocenjenega tveganja ESG komitente oziroma dejavnosti razvršča v skupine z nizkim, srednjim in visokim tveganjem ESG.

In fizične osebe?

V letu 2022 smo fizičnim osebam ponudili dva nova produkta – zeleni potrošniški in zeleni stanovanjski kredit, ki sta namenjena spodbujanju investicij strank v okolju sprejemljivejše naložbe, kot so električni avtomobili, energetsko učinkovita gradnja. Prizadevamo si, da bi sistematično ocenjevanje tveganj ESG postopno prenesli tudi na segment poslovanja s prebivalstvom. Pripravljamo še zelene produkte, ki bodo namenjeni gospodarskim družbam.

V združenju Manager so zelo poudarili pomen trajnostnega voditeljstva, o čemer je v prejšnji reviji ESG govoril Andrej Božič. Med usmeritvami ESG so izpostavljeni človeški viri, zaposlenim, deležniki v celotni verigi. Koliko ste kot banka pri poslovanju s podjetji pozorni na socialni vidik trajnostnega upravljanja?

V letu 2022 smo v proces nabave vključil poseben vprašalnik ESG. Z njim spremljamo družbeno odgovorne, okoljske, trajnostne in upravljavske prakse naših dobaviteljev. Na tak način banka ne zasleduje le svojih ekonomskih interesov, ampak spremlja tudi družbeno odgovorne, okoljske, trajnostne in upravljavske prakse posameznega dobavitelja. Po enem letu uporabe vprašalnika lahko trdim, da z njim spodbujamo tudi ozaveščanje v celotni verigi vrednosti o pomembnosti trajnostnega razvoja. Zaposlenim so na voljo različna orodja, s pomočjo katerih razvijajo svoje strokovne veščine, ki jim omogočajo kvalitetno opravljanje dela. Polni certifikat družini prijazno podjetje sodelavkam in sodelavcem omogoča enostavnejše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Izvajate tudi druge ukrepe?

Da, 16 različnih ukrepov, ki so namenjeni različnim starostnim skupinam zaposlenih. Med njimi so najbolj priljubljeni premični delovni čas, dodatni dnevi z nadomestilom plače zaradi spremstva otroka v bolnišnici, obdaritev otrok zaposlenih in dodatne ure za obisk zdravnika za zaposlene po 50. letu starosti. Zaposlene spodbujamo tudi k udeležbi v projektih, ki so družbeno koristni. Od okoljevarstvenih do prostovoljskih. Odziv je vse večji.

V banki ste ustanovili upravljavski organ Odbor za podnebne spremembe in trajnost. Kaj spremlja in obravnava odbor, so v ospredju predvsem tveganja?

Poslanstvo Odbora je zagotoviti celovito izvajanje strategije ESG po vsej organizaciji, opredeliti, oceniti, upravljati in blažiti tveganja v zvezi s podnebjem. Predvsem pa čim bolj izkoristiti potencialne poslovne priložnosti, ki jih prinaša preobrazba ESG. Po mojih izkušnjah tisto, kar lahko spremljaš in meriš, tudi implementiraš, zato je oboje na področju ESG tako pomembno.

Kdo je v odboru? Tudi vrh banke?

Odbor sestavljamo tudi vsi člani uprave Nove KBM in to je z vidika postavljanja dobrih zgledov izjemno pomembno. Rezultati takšnega vodenja se odražajo tudi v ESG kulturi Skupine, ki jo gradimo strateško in premišljeno. Pomembno je, da se vsak zaposleni zaveda, da lahko tudi sam, s spremembami svojih navad, pripomore k boljšemu svetu jutri. Ker so ESG rezultati vgrajeni tudi v kazalnike uspešnosti vodilnih zaposlenih, je praktično v naša prizadevanja zares vključena celotna banka.

Tako ste pridobili certifikat Green Star, saj poudarjate, da je ESG vaša strateška usmeritev. Kakšna je vaša zelena bilanca za leto 2022? In katerim ciljem ste se prednostno zavezali v letu 2023? Kaj po vaši presoji lahko spodbudi ali zavira trajnostno preobrazbo podjetja?

Leto 2022 so zaznamovale pomembne investicije, ki spodbujajo zeleno preobrazbo banke. Začeli smo dobavljati električno energijo, ki je pridobljena izključno iz obnovljivih virov. S predajo prvih šestih električnih avtomobilov v uporabo našim zaposlenim smo začeli z zeleno preobrazbo našega voznega parka, ki se bo nadaljevala tudi v letošnjem letu. Zaposlenim v Ljubljani in Mariboru so za brezplačno izposojo na voljo službena kolesa, vključeni pa smo tudi v mrežo izposoje javnih koles v Mestni občini Maribor. Nadaljevali smo z zmanjševanjem porabe papirja, saj digitalizacija ostaja naše prednostno razvojno področje, izvedli smo tudi energetske sanacije nekaterih poslovnih stavb. Na strehi poslovne stavbe v Mariboru pa smo postavili urbani čebelnjak in vanj naselili 5 čebeljih družin. Pritegnile so veliko zanimanja zaposlenih.

Torej bo tudi to leto živahno pri iskanju trajnostnih rešitev?

V letu 2023 bomo z večino aktivnosti nadaljevali. Nadgradili jih bomo, saj se zavedamo, da je zelena preobrazba maraton, ne sprint. Prizadevali si bomo dodatno zmanjšati lasten ogljični odtis, ki smo ga med letoma 2020 in 2021 zmanjšali za okoli 20 %, podatke za leto 2022 še pripravljamo. Poudarek bo na tako imenovanih emisijah obsega 3, torej emisijah strank, ki jih financiramo, prav tako pa tudi na uvedbi novih regulativnih zahtev na področju ESG, zlasti tistih, ki so povezana z razkritji. Pri tem potrebujemo podporo ne samo naših strank, ampak tudi regulatorjev, zakonodajalcev, drugih bank oz. finančnih institucij. Za doseganje končnega cilja, to je ogljične nevtralnost, je pomembno, da sodeluje celoten ekosistem. Spodbude za zeleni prehod so dobre. Motivirajo. Tudi v Novi KBM razvijamo nove, zelene produkte za naše stranke, saj se zavedamo naše odgovornosti, ki jo nosimo pri zeleni preobrazbi.

Pred dobrimi štirimi leti ste izjavili, da želite biti do leta 2020 najboljša banka v Sloveniji. V tem času je prišlo do združitve z Abanko. Kako zdaj ocenjujete položaj Nove KBM in v čem ste najboljši? Če vprašam kot vaš komitent, pa nisem edini, nisem zadovoljen z ukinitvijo številnih bankomatov in podružnic? In skrb za starejše komitente, ki ne znajo ali ne morejo uporabljati spletne banke?

Nova KBM je s široko mrežo bančnih točk, ki vključujejo poslovalnice, bankomate in omogočanje opravljanja najpogostejših bančnih storitev na poštah, najdostopnejša banka v državi. Ni zanemarljiv podatek, da je bilo v letu 2022 kar 94 % vseh transakcij opravljenih prek digitalnih kanalov, zato je digitalna preobrazba banke, ki jo poganjajo potrebe strank, izjemna. Za primerjavo. Ko sem prevzel vodenje Nove KBM pred petimi leti, je znašal odstotek digitalno opravljenih transakcij 75. Hkrati pa imamo posluh tudi za potrebe ranljivih skupin.

Kako, na kakšen način?

Zavedamo se, da se predvsem starejši težje prilagajajo spremembam, zato to izkoristimo kot priložnosti za učenje. Po domovih za ostarele in drugih lokacijah smo in tudi v prihodnje bomo starejše učili uporabe spletne in mobilne banke, uporabe plačilnih kartic. Rezultati so izjemni, saj jim odpremo svet transakcij in informacij, ki so dostopne ves dan. Veliko aktivnih digitalnih uporabnikov, ki so starosti mojih staršev, torej starejši od 80 ali celo 90 let, brezhibno uporablja digitalne kanale opravljanja bančnih storitev. Tudi med uporabniki naše spletne banke pogosto najdemo tudi stranke, ki so stare več kot 90 let.

Kot predsednik uprave želite izpolniti pričakovanja lastnikov glede dobička. Koliko lastniki slišijo na vse glasnejše zahteve, da potrebujemo v vseh podsistemih družbe drugačno poslovno kulturo. Da se naj ne bi vse vrtelo okrog vrednosti in dobička, pač pa da naj dobi v poslu drugačen status vrednota, da ne sme biti smisel posla le dobiček, pač pa da mora postati pravilo vzdržna rast, za kar je odgovoren tudi finančni sektor. Ali denar že sliši na zeleno?

V Novi KBM smo osredotočeni na rast in vzdržno dobičkonosnost, ki nam omogoča investiranje v nadaljnji razvoj. Hkrati omogoča uspešno prilagajanje prihodnjim spremembam v finančnem in gospodarskem okolju. Stranke nas prepoznavajo kot odgovornega partnerja, ki jim stoji ob strani pri vseh pomembnih odločitvah, v poslovnem ali zasebnem življenju.

Zdaj so razmere na trgu težje, kot so bile. Ocene, kaj čaka gospodarstvo v tem letu, si zelo nasprotujejo. Nekateri pišejo črne scenarije. Dr. Franjo Štiblar je na Klubu podjetnikov Zlatorog v Celju novembra izjavil, da bo Slovenija dobro prestala energetsko krizo in da bo zagotovo med boljšimi v EU po gospodarskih rezultatih. To je utemeljil s pravimi ukrepi vlade v sedanji krizi. Vaša bančniška napoved?

V Skupini Nove KBM pozorno spremljamo makroekonomske napovedi gospodarskega okolja, trende v finančnem poslovanju, spremembe v navadah naših strank ter potrebe in pričakovanja vseh naših ključnih deležnikov. Skupina ima trajnostno dobičkonosen poslovni model. Ostaja dobro kapitalizirana in ima zelo močno likvidnostno pozicijo. Tako bo lahko upravičila zaupanje svojih strank tudi v letu, v katerega smo vstopili in ki bo po napovedih precej zahtevno. A ne gre zanemariti, da je slovensko gospodarstvo že v času covida-19 in krize, povezane z njim, pokazalo visoko stopnjo odpornosti. Ob podpori ukrepov za blaženje energetske krize, jo ohranja. Osebno ostajam optimist, tudi zato, ker ima večina naših strank naročila potrjena že za vse leto 2023, prav tako pa tudi zakupljene surovine in energente, kjer je bilo to mogoče.

V vsakem mestu, kjer ste delali, ste bili priseljenec. Kje je vaš dom, kako čutite Slovenijo kot bančnik in kot družinski človek? Koliko znate govoriti slovensko, saj ste pri nas že nekaj let?

V Aziji in Evropi živim že dlje kot v ZDA, saj sem domovino zapustil pri 21. letih. Zdaj je moj dom Maribor, čeprav imam stanovanje tudi v Ljubljani. Učim se tudi slovenščine in priznam, da je zelo zahteven jezik. V Sloveniji najdem skoraj vse, kar potrebujem – mesta s kulturo in zgodovino, čudovite ljudi, izvrstno kulinariko, seveda pa tudi dih jemajočo naravo. V bližini so hribi, daleč ni niti morje. Sem strasten gorski kolesar in mesta, kjer sem lahko na kolesu pred službo in po njej zame predstavljajo veliko kvaliteto življenja. Kot bančnik pa sem ponosen na dosežke Nove KBM v preteklem obdobju, saj smo zares uspešno preobrazili banko.«

Vaša profesionalna kariera vas je popeljala v različne svetovne metropole – od Madrida, Prage, Singapurja, Istanbula, Londona … V čem je Maribor povsem drugačna izkušnja kot poslovno okolje in kot urbano središče drugačnih mer? In če primerjate odnos ljudi do okolja in trajnostnega razvoja?

Eden od adutov Maribora je, da ima čudovito naravo in industrijo, ki je okolju večinoma prijazna. To je treba ohraniti in to je odgovornost vseh, ki v mestu živimo in delamo. Živel sem v sedemnajstih mestih po svetu, vendar je kvaliteta življenja v Mariboru ali v Ljubljani zame ena najboljših. Tukaj sem zelo srečen. Zato sem pred kratkim zaprosil za slovensko državljanstvo. Načrtujem, da bom tukaj ostal tudi v prihodnje. Sloveniji lahko veliko nudim, še več pa lahko od življenja v tej čudoviti državi dobim.

Kateri so glavni poslovni cilji Nove KBM v letu 2023?

Nova KBM ima jasno vizijo – biti najboljša banka. Temu bomo sledili tudi v letu 2023. Merili bomo naše rezultate, saj samo takšen način dela zagotavlja nenehen razvoj. Odlično sodelujemo s strankami in naše storitve zanje nenehno nadgrajujemo. Naše poslovanje bomo tudi v prihodnje gradili na digitalnih rešitvah. Zato ocenjujem, da naša glavna konkurenca niso le slovenske banke, ampak prihaja konkurenca tudi izven meja Slovenije. Pri posodabljanju storitev in procesov ostajamo osredotočeni predvsem na potrebe strank, med katerimi bomo tudi v letu 2023 spodbujali zdrav življenjski slog in njihovo osebno oziroma poslovno zeleno preobrazbo.