Sončne elektrarne na javnih objektih

| Avtor: Matija Meden, Energetika Maribor |


Energija in okolje d.o.o. (skupina Energetike Maribor) je po pooblastilu Mestne občine Maribor s pomočjo poslovnih partnerjev izvedla študijo postavitve sončnih elektrarn na občinskih javnih stavbah. Trenutno izvajajo projekt samooskrbnih sončnih elektrarn na sedmih osnovnih šolah v MO Maribor in sončne elektrarne na Ledni dvorani Maribor. Investicija predvideva izgradnjo samooskrbnih sončnih elektrarn na strehah objektov, ki so bili izbrani na podlagi predhodno narejene študije možnosti samooskrbe in vključitve polnilnih mest za e-mobilnost na stavbah MO Maribor. Študijo je pripravilo podjetje Energija in okolje, ki je v 100% lasti Energetike Maribor in partnerjev.


Sončne elektrarne bodo nameščene na strehe sedmih osnovnih šol z večjim odjemom električne energije in primerno konfiguracijo strehe ter Ledne dvorane Maribor. Elektrarne bodo v električno omrežje priključene po shemi PS2, torej po principu samooskrbe z električno energijo. Cilj izvedbe projekta je znižanje stroškov električne energije na objektih ob sočasnem uvajanju obnovljivih virov energije. Skupna projektirana moč sončnih elektrarn znaša 1,57 MW z ocenjeno letno proizvodnjo električne energije 1.760 MWh. To znese 87 % celotnega odjema električne energije v navedenih objektih. Glede na priključitveno shemo PS2, kjer se električna energija kompenzira na 15 minutnem nivoju, se bo s sončnimi elektrarnami neposredno znižal odjem električne energije in s tem račun za elektriko posameznega objekta za približno 40 %.

Ideja je, da se v primeru realizacije občinskega projekta mobilnostno vozlišče z javnim parkiriščem na območju mestne četrti Magdalena oziroma železniškega trikotnika namesti sončna elektrarna na nadstreške parkirišč. Železniški trikotnik in predlagana uvedba P + W parkirišča ima izjemen energetski potencial, saj bi s pokritjem parkirišč z nadstreški lahko zagotovili približno 15.500 m2 površine za pridobivanje obnovljive električne energije. Ocenjena skupna moč takšne sončne elektrarne je 2,81 MW, letno pa bi proizvedla okoli 2.810.000 kWh električne energije.

Na Energetiki Maribor je v začetku leta 2022 začela delovati sončna elektrarna, ki je razdeljena na dva sklopa, in sicer elektrarno na strehi skladišča ter elektrarno na parkirnih nadstreških. Na teh so nameščeni dvostranski sončni sprejemniki, ki zajemajo tudi odbit svetlobni tok. Skupna inštalirana moč elektrarne znaša 254 kW. Glede na izvedene urne napovedi proizvodnje električne energije pričakujemo, da bo elektrarna letno proizvedla 274 MWh električne energije, kar predstavlja približno 18 % vse porabljene električne energije na lokaciji. Poleg tega smo zraven sončne elektrarne namestili še štiri polnilnice za električna vozila, namenjena službenim vozilom. S projektom izgradnje sončne elektrarne na objektih Energetike Maribor se je nadaljevalo uresničevanje strateških ciljev podjetja predvsem v segmentu zagotavljanja čim višjega deleža energetske samooskrbe in uvajanja obnovljivih virov energije.

Pri umeščanju sončnih elektrarn zaenkrat nimamo večjih težav. Še največji problem predstavlja soglasje za priključitev, ki ga je potrebno pridobiti od lokalnega elektro distribucijskega podjetja. Postopek je dokaj zamuden in traja tudi do tri mesece. Zaenkrat z vlogami za priključitev nismo imeli težav, saj gre za umeščanje sončnih elektrarn na objekte z večjimi priključnimi močmi, ki imajo po navadi v bližini transformatorsko postajo. Vloge za priključitev smo prejeli v približno dveh mesecih. Zaenkrat do drugih večjih ovir ne prihaja, problem je stanje strešnih kritin. Te morajo biti pred umeščanjem sončne elektrarne v brezhibnem stanju, saj sta sanacija in popravilo strehe kasneje bistveno težja. Ob planiranju elektrarn smo se srečali tudi s problemom umeščanja energetskih sistemov na spomeniško zaščitenih objektih, ki pa smo jih v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine uspešno rešili in dobili zeleno luč za izvedbo projekta. Spomeniško zaščitenih je namreč kar pet od skupno osmih obravnavanih objektov.

Vrednost projekta še ni znana, saj smo trenutno pred fazo zbiranja ponudb za nakup opreme. Ocenjujemo, da bo cena vseh elektrarn za navedenih 8 objektov okoli 1000 €/kWp. Projekt bi se naj realiziral še letos ali najkasneje v naslednjem letu. Zaradi gospodarske situacije, torej dviga cen elektro materiala in ostalih surovin za proizvodnjo sončnih elektrarn ter višjih stroškov dela je končno ceno investicije težko oceniti.