Nov sveženj ukrepov za trajnostno financiranje

| Avtorica: mag. Vanesa Čanji |


Komisija EU je junija predstavila nov sveženj ukrepov za nadgradnjo in krepitev okvira EU za trajnostno financiranje. Razširja obseg dejavnosti, sprejemljivih za taksonomijo in predlaga regulacijo ponudnikov bonitetnih ocen ESG (Environmental, Social, Governance – okolje, družba, upravljanje). S tem paketom želi dodatno spodbuditi podjetja in finančne organizacije, torej zasebni sektor, k financiranju prehodnih projektov in tehnologij za neto nič ogljično družbo ter preusmerjati finančne tokove v trajnostne naložbe.


Številna podjetja in investitorji so že stopili na svojo trajnostno pot, o čemer priča vse večji obseg trajnostnih naložb. Vendar se podjetja in vlagatelji pri tem prehodu soočajo tudi z izzivi, zlasti ko gre za izpolnjevanje novih zahtev glede razkritja in poročanja.

Komisija taksonomiji EU dodaja dodatne dejavnosti in predlaga nova pravila za ponudnike ocenjevanja okolja, družbe in upravljanja (ESG), kar bo povečalo preglednost na trgu trajnostnih naložb.

Delegirani akti EU o taksonomiji

Taksonomija EU je temelj trajnostnega finančnega okvira EU in pomembno orodje za preglednost trga, ki pomaga usmerjati naložbe v gospodarske dejavnosti, ki so najbolj potrebne za zeleni prehod.

Komisija je sprejela ciljno usmerjene dopolnitve delegiranega akta EU o taksonomiji podnebja, ki širijo gospodarske dejavnosti, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, ki doslej niso bile vključene – zlasti v proizvodnem in prometnem sektorju.

Načeloma je odobrila tudi nov niz taksonomskih meril EU za gospodarske dejavnosti, ki znatno prispevajo k enemu ali več »neponebnim« okoljskim ciljem, in sicer:

  • trajnostna raba in varstvo vodnih in morskih virov,
  • prehod v krožno gospodarstvo,
  • preprečevanje in nadzor onesnaževanja,
  • varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Vključitev več gospodarskih dejavnosti, ki zajemajo vseh šest okoljskih ciljev in posledično več gospodarskih sektorjev in podjetij, bo povečala uporabnost in potencial taksonomije EU pri povečevanju trajnostnih naložb v EU.

Merila so v veliki meri oblikovana na podlagi priporočil Platforme o trajnostnem financiranju, objavljenih marca in novembra 2022. Komisija je sprejela tudi dopolnitve Delegiranega akta EU o razkritju taksonomije, da bi pojasnila obveznosti razkritja za dodatne dejavnosti.

Predlog uredbe o ponudnikih bonitetnih ocen ESG

Ocene ESG imajo pomembno vlogo na trgu trajnostnega financiranja v EU, saj vlagateljem in finančnim institucijam zagotavljajo informacije s področja upravljanja okolja, družbe in poslovnega ravnanja (upravljanje). Te informacije se med drugim nanašajo na naložbene strategije ali obvladovanje tveganj in priložnosti v zvezi z dejavniki ESG.

Kot odgovor na veliko netransparentnost in zato neverodostojnost današnjega trga bonitetnih ocen ESG, Komisija predlaga uredbo za izboljšanje zanesljivosti in preglednosti dejavnosti bonitetnih ocen ESG. Nova organizacijska načela in jasna pravila o preprečevanju nasprotij interesov naj bi povečala integriteto delovanja ponudnikov bonitetnih ocen ESG.

Ta nova pravila bodo vlagateljem omogočila sprejemanje bolj ozaveščenih odločitev glede trajnostnih naložb. Poleg tega bo predlog zahteval, da bodo ponudniki bonitetnih ocen ESG, ki ponujajo storitve vlagateljem in podjetjem v EU, pooblaščeni in nadzorovani s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). To bo zagotovilo tudi kakovost in zanesljivost njihovih storitev za zaščito vlagateljev in zagotavljanje celovitosti trga.

Naslednji koraki

Delegirani akti EU o taksonomiji so načeloma odobreni in ko bodo na voljo vsi uradni jeziki EU, bodo sprejeti ter posredovani Evropskemu parlamentu in Svetu v pregled (štirimesečno obdobje, ki ga je mogoče enkrat podaljšati za dodatna dva meseca). Uporabljati naj bi se začeli januarja 2024.

V zvezi s predlogom uredbe o ponudnikih bonitetnih ocen ESG je Komisija začela razprave z Evropskim parlamentom in Svetom.