Novoletna anketa o ogljičnem odtisu

| Avtor: Jože Volfand |


Slovenija je z ekološkim odtisom nekoliko nad povprečjem v EU, kar zadeva ekološki primanjkljaj in življenjski slog pa spada med države, ki nadpovprečno črpa vire. Povečevanje ekološkega odtisa je tudi v nasprotju s strateškimi cilji države do leta 2030. Ekološki odtis bi morali zmanjšati za 20 %. V sestavi ekološkega odtisa ima največji delež ogljični odtis. Kako torej upravljamo z ogljičnim odtisom, kako pristopamo k zmanjševanju toplogrednih plinov in kakšne pristope uvajamo za čistejše poslovanje. Nekateri se že odločajo za LCA. Prakse so različne.


Zato smo podjetja povabili v anketo z naslednjim vprašanjem:

Ogljični odtis se povečuje, v okoljski politiki podjetij pa je vse več praks, kako učinkovito zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Največ rezultatov se kaže pri večji energetski učinkovitosti ter pri uvajanju obnovljivih virov energije in e-mobilnosti. Ali ste se v podjetju odločili za upravljanje z ogljičnim odtisom (organizacijskim, izdelčnim, širše LCA)? Kakšne rezultate dosegate in kaj na tem področju načrtujete v letu 2023? Ali menite, da upravljanje z ogljičnim odtisom postaja konkurenčna prednost na trgu?

LCA identificira področja z največjim ogljičnim odtisom

Lara Šarabon Štojs, Iskraemeco d.d.
Lara Šarabon Štojs, Iskraemeco d.d.

V podjetju izračunavamo organizacijski ogljični odtis. Vsako leto rezultate interpretiramo in stremimo k izboljšavam. Metode za izračun ogljičnega odtisa so dogovorjene z deležniki (lastnik, kupci,…) in temeljijo na GHG protokolu. V izračun so vključene GHG emisije obsega 1 in obsega 2 ter delno iz tretjega obsega. Za nekatere naše izdelke imamo narejeno tudi LCA analizo, ki nam omogoča še natančnejše razumevanje naših vplivov na okolje. Hkrati nam LCA analiza predstavlja orodje, ki nam identificira področja, ki nam prinašajo največji ogljični odtis in nam posledično nudi vpogled v možne izboljšave. V Iskraemeco smo v zadnjih letih izvedli obsežno energetsko obnovo stavb in konsolidacijo proizvodnje ter s tem izboljšali energetsko učinkovitost. V prihodnje načrtujemo izgradnjo sončne elektrarne. Ogljični odtis merimo od leta 2013 in od takrat ga vsakoletno zmanjšujemo z različnimi aktivnostmi, prenovami in inovacijam. Ugotovili smo, da pri našem izdelku, v njegovi dvajsetletni življenjski dobi največ prispeva k skupnemu ogljičnemu odtisu lastna raba energije izdelka. Zato moramo, kljub temu, da naš izdelek izpolnjuje vse tehnične zahteve, iskati možne inovacije, kako še dodatno znižati lastno rabo energije ob enaki kakovosti delovanja.

Da, učinkovito in k izboljšavam nagnjeno upravljanje z ogljičnim odtisom zagotovo postaja konkurenčna prednost na trgu.

Z naložbami močno zmanjšali ogljični odtis

Boštjan Pavlič, Luka Koper d.d.
Boštjan Pavlič, Luka Koper d.d.

Ogljični odtis v pristanišču je v prvi vrsti odvisen od količine pretovora. Večji kot je pretovor, večja je poraba energentov in posledično izpusti. Kljub temu smo uspeli s številnimi investicijami v zmanjševanje ogljičnega odtisa bistveno povečati ta razkorak. V letu 2005 smo tako s svojim delovanjem ustvarili 14,9 mio kg CO₂, v letu 2021 pa 22,9 mio kg CO₂, kar pomeni 53,4 % povečanje emisij, vendar pri 74,5 % povečanju ladijskega prometa.

Tudi v naslednjih letih načrtujemo kar nekaj investicij, ki nam bodo omogočile delni prehod na obnovljive vire energije, kar je pomembno zlasti v luči energetske neodvisnosti. Leta 2020 smo vpeljali sistem upravljanja z energijo skladno z ISO 50001, v okviru tega pa ciljno spremljamo porabo energije in na podlagi letnih pregledov vpeljujemo nove izboljšave. Med drugim smo z vpeljavo kotlovnice na biomaso na letni ravni zmanjšali izpuste CO₂ za 300–350 t CO₂, z nabavo eRTG električnih mostnih dvigal na skladišču za kontejnerje pa zmanjšali porabo pogonskega goriva za približno en milijon litrov letno oz. zmanjšali izpuste CO₂ za 2.670 t CO₂. Tako smo bistveno izboljšali ogljični odtis družbe. Poleg tega intenzivno izvajamo obnovo obstoječe razsvetljave z visoko učinkovitimi LED svetili in povezavo na centralni nadzorni sistem. Nadaljevali bomo z energetsko sanacijo stavb in objektov za zaposlene in obnovo obstoječih kotlarn oziroma zamenjavo s toplotnimi črpalkami. Največji izziv bo vzpostavitev sistema (infrastrukture) za električno napajanje ladij iz obale (t.i. Onshore Power Supply), ki jo morajo države članice po evropski direktivi zagotoviti do leta 2030. V ta namen poteka skupaj z Elesom projekt izgradnje 110.000 V/20.000V RTP v Dekanih. V letošnjem letu potekajo postopki za pridobitev projektne in prostorsko okoljske dokumentacije za DPN.

Ena od prednosti naše dejavnosti je, da imamo v pristanišču strehe skladišč, ki jih bomo, kjer bo to mogoče, izkoristili za namestitev sončnih elektrarn. Do leta 2025 tako načrtujemo izgradnjo fotonapetostne elektrarne do 6 megavatov moči, do leta 2030 pa bomo to moč še povečali, in sicer na 10 megavatov, kar bo predstavljalo več kot 30-odstotkov skupne letne porabe električne energije v pristanišču.

Vsekakor postaja upravljanje z ogljičnim odtisom tudi v poslovnem smislu vedno bolj pomembno, saj je poslovno okolje čedalje bolj okoljsko ozaveščeno. Vse več globalnih logistov poudarja skrb za okolje pri svojem poslovanju. Dober ugled podjetja med kupci, podpora razvoju s strani lokalnih skupnosti, zavzeti zaposleni – vse to povečuje konkurenčnost podjetja in vodi k uspešnemu poslovanju in trajnostnemu razvoju.

Upravljanje z ogljičnim odtisom postaja merilo za vrednotenje podjetja

Sani Marko Bašič, odelo Slovenija d.o.o.
Sani Marko Bašič, odelo Slovenija d.o.o.

V podjetju odelo Slovenija d.o.o. že nekaj časa izvajamo aktivnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Do sedaj so naša prizadevanja bila usmerjena predvsem v zniževanje emisij TGP znotraj Obsega 1 in 2 po ISO 14064-1. Na področju URE smo izvedli več tehničnih ukrepov, od katerih bi izpostavil izrabo odpadne toplote proizvodnih strojev za potrebe ogrevanja prostorov, optimizacijo sistemov temperiranja brizgalnih strojev, izrabo podtalnice za hlajenje brizgalnih strojev in kompenzacijo jalove moči, prav zdaj pa se vgrajuje pasivni induktivni dinamični filter za zmanjšanje porabe električne energije. Znotraj sistema upravljanja z energijo ISO 50001 izvajamo tudi organizacijske ukrepe za URE. Na področju OVE izvajamo pomemben projekt postavitve fotovoltaične elektrarne z močjo 999 kW, ki se bo v prihodnje najverjetneje nadgrajevala. Z namenom dodatnega povečanja deleža OVE spremljamo strukturo proizvodnih virov dobaviteljev električne energije, kupujemo potrdila o izvoru, iščemo alternative rabi zemeljskega plina, pred kratkim pa smo postavili prvo e-polnilnico in nabavili prvo službeno električno vozilo. Pri upravljanju ogljičnega odtisa naših izdelkov je posebej pomemben projekt organskih LED luči, ki omogočajo manjšo rabo energije v primerjavi s klasičnimi avtomobilskimi lučmi. V naslednjem letu bomo problematiki blaženja podnebnih sprememb, kljub trenutno negotovim razmeram na področju oskrbe z energijo, posvečali enako pozornost. Upravljanje ogljičnega odtisa postaja eden izmed pomembnih meril vrednotenja podjetja s strani OEM naročnikov ter tudi s strani drugih deležnikov.

S pobudo Prisegamo na zeleno do vsakega zaposlenega

Dr. Peter Venturini, Helios TBLUS d.o.o.
Dr. Peter Venturini, Helios TBLUS d.o.o.

V zadnjem času smo močno povečali aktivnosti na področju »zelenega« poslovanja. Razvili smo inovativne rešitve, ki zmanjšujejo porabo vseh vrst virov in ogljični odtis izdelkov. Uporabljamo surovine iz obnovljivih virov, postavili smo dve sončni elektrarni, več pa jih načrtujemo v prihodnje. Prav tako nenehno izboljšujemo proizvodne procese, da bi zmanjšali količino odpadkov in jih ponovno uporabili v proizvodnem procesu. V sklopu interne pobude “Prisegamo na zeleno” že nekaj let ozaveščamo vsakega posameznega zaposlenega o pomenu majhnih ukrepov na področju varstva okolja, kot je zmanjšanje porabe vode ali papirja, ki prispevajo k uresničitvi trajnostnih ciljev tako podjetja Helios TBLUS kot tudi skupine KANSAI HELIOS.

V podjetju Helios TBLUS smo pred kratkim pridobili certifikat ISCC PLUS. Gre za prostovoljno shemo certificiranja, ki je v skladu z zahtevami direktive EU o obnovljivi energiji in omogoča sledljivost do trajnostnega vira. Posledično nudimo več izdelkov iz trajnostnih surovin, certificiranih prek celotne vrednostne verige prav do izvora.

Trajnostna prizadevanja podjetja so bila nagrajena tudi s srebrnim certifikatom EcoVadis. EcoVadis ponuja vodilno rešitev za spremljanje trajnosti v globalnih dobavnih verigah. Z uporabo inovativne tehnologije in trajnostnega znanja pomaga podjetjem pri sprejemanju trajnostnih praks. Dosežen rezultat uvršča podjetje med 25 odstotkov najboljših podjetij v svetu, ki sodelujejo v izzivu tega ocenjevanja. Ocena, pridobljena iz štirih sklopov; okolje, delo in človekove pravice, etika ter trajnostna nabava, je še dodatna potrditev naše zavezanosti k trajnosti.

S strani GZS osrednjeslovenske regije smo nedavno prejeli srebrno nacionalno priznanje za inovacijo »Trajnostni materiali za premaze prihodnosti», ki je rezultat odličnega sodelovanja ter poglobljenega dela na področju razvoja trajnostnih materialov. Uspešna inovacija potrjuje tudi nujnost zelene transformacije za nadaljnjo poslovno uspešnost podjetja.

S strani Eko sklada smo v mesecu oktobru prejeli Okoljsko nagrado za izravnalno maso SPEKTRA Level Medium Light. Gre za izravnalno maso na vodni osnovi s tretjino manjšo težo, vendar z enakimi aplikativnimi lastnostmi in paroprepustnostjo. Zaradi nižje teže se zmanjša poraba goriva med transportom, kar pomeni manj izpustov toplogrednih plinov v okolje, nižja teža pa vpliva tudi na lažje delo in boljše delovne pogoje ter tako pozitivno vpliva na zdravje zaposlenih in uporabnikov. 85% surovin izdelka je lokalnega izvora, kar skrajšuje transportne poti in z njimi povezane izpuste.

V podjetju smo že realizirali številne projekte okoljskih investicij na področju energetske učinkovitosti (postavitev lastnih sončnih elektrarn na 2 proizvodnih lokacijah), zmanjševanja odpadkov, zmanjševanja emisij, destilacije topil, čiščenja odpadnih voda ter na področju požarne varnosti. Za prihodnje leto načrtujemo postavitev dodatnih sončnih elektrarn in lastne hidroelektrarne ter investicije v toplotne črpalke tako za potrebe proizvodnje kot tudi za potrebe ogrevanja in hlajenja delovnih prostorov.

Vse več ljudi se zaveda, da je naša odgovornost, da okolje pustimo lepo tudi za naše zanamce. Ta pričakovanja ljudi, ki so naši kupci, nas vodijo v razvoj okolju prijaznih izdelkov. Tako so številni naši premazi narejeni na vodni osnovi brez uporabe organskih topil. Pri izdelavi skušamo porabiti manj energije in podobno. Izdelke certificiramo po globalnih standardih in tako potrdimo uporabo obnovljivih virov in nižji ogljični odtis izdelkov. Vsekakor je to edina prava smer razvoja.

Prvi paketomat z baterijo, sicer pa izpuste kompenzirajo

David Dolinar, GLS
David Dolinar, GLS

Leta 2021 smo podpisali pogodbo z organizacijo ClimatePartner z namenom, da bi skompenzirali ogljične odtise, ki jih zaradi svoje dejavnosti spuščamo v okolje. Glavni namen organizacije je razvoj in vlaganje v projekte po vsem svetu ter zagotavljanje širokega spektra visokokakovostnih in certificiranih projektov, v katere lahko stranke vlagajo in tako pripomorejo k trajnostnemu odnosu do okolja. Projekti, v katere so vključeni, so pogozdovanje, varstvo obstoječih gozdov, vetrna in sončna, hidroenergija itd.

V 2023 bomo zagotovili 100% kompenzacijo vseh CO₂ izpuhov, ki jih s svojimi dostavami proizvedemo. Pri izračunih nam pomaga navedena neodvisna organizacija, zato gre za popolnoma transparentne postopke. Našim strankam bomo v 2023 omogočili pridobitev individualnih certifikatov in pa dostop do spletne strani namenjene samo njim, iz katere bo razvidno, v katere projekte so vključeni in s katerimi projekti so pomagali izničiti svoj ogljični odtis.

Znotraj GLS Slovenia imamo v načrtu za leto 2023 povečati število električnih vozil ter opremiti naše Depo poslovalnice z sončnimi celicami. Prav tako intenzivno postavljamo GLS Paketomate, ki se polnijo na sončno energijo in za svoje delovanje ne potrebujejo drugega vira energije. 30% vseh GLS Paketomatov bo v prihodnosti na fotovoltaiko. Naši paketomati imajo kot prvi na svetu baterijo, ki shranjuje energijo, zato so popolnoma samozadostni.

S tem bomo korak bližje našem načrtu, da bomo imeli do leta 2030 v mreži 50 % vseh vozil na elektriko in da do leta 2045 dosežemo 0 CO₂ izpuhov.

Menimo, da je upravljanje z ogličnim odtisom danes postalo že nuja, trajnostni razvoj pa je postal pomembna tema. Vse več strank zahteva, da podjetja, s katerimi sodelujejo, jasno in transparentno opredeljujejo strategijo trajnostnega razvoja in varovanja okolja. Upamo, da v prihodnje trajnostna strategija ne bo samo konkurenčna prednost, temveč bo postala nujna komponenta vsakega odgovornega podjetja oz. organizacije.

Upravljanje z ogljičnim odtisom postaja na trgu konkurenčna prednost

Dr. Leja Goljat, Plastika Skaza
Dr. Leja Goljat, Plastika Skaza

V skladu z vizijo, politiko in vrednotami podjetja Plastika Skaza smo v podjetju določili ogljični odtis podjetja preteklih let s pristopom lastniškega deleža. Obseg 1 predstavljajo neposredne emisije toplogrednih plinov iz izvorov v lasti ali pod nadzorom podjetja. Obseg 2 predstavljajo emisije iz naslova kupljene električne energije in toplote, obseg 3 pa ostale posredne emisije. Trenutno je glavni fokus podjetja zmanjševanje emisij obsega 1 in 2, nadalje pa tudi obsega 3, ki predstavlja več kot 95 % ogljičnega odtisa podjetja. Pri ogljičnem odtisu obsega 1 in 2 igrajo ključno vlogo vir električne energije, poraba fosilnih goriv in daljinsko ogrevanje. Elektriko smo v letu 2021 dobavljali iz nizkoogljičnih, obnovljivih virov energije, zato je bil ogljični odtis obsega 1 in 2 za 92 odstotkov nižji, kot bi bil v primeru, da bi jo dobavljali iz slovenske energetske mešanice. Uspešni smo tudi pri zmanjševanju porabe fosilnih goriv in toplote iz daljinskega ogrevanja. V letu 2021 smo zmanjšali porabo dizla za 9,4 odstotkov in porabo toplote za 17,2 odstotkov v primerjavi z izhodiščnim letom 2019.

V podjetju se za oceno vplivov na okolje izdelkov lastne blagovne znamke poslužujemo tudi LCA, s pomočjo katere poskusimo ovrednotiti izdelke skozi čim več okoljskih kazalcev, med katerimi je tudi ogljični odtis. Z vidika ogljičnega odtisa dosegamo najboljše rezultate pri uporabi bioosnovanih materialov – pri LCA izdelka Pick&Go se je namreč izkazalo, da dosegamo celo negativni ogljični odtis (zmanjšujemo CO₂ v okolju).

Učinkovito upravljanje z ogljičnim odtisom predstavlja vedno večjo konkurenčno prednost na trgu, kar se vidi tudi pri naših poslovnih partnerjih. Vedno več partnerjev zahteva od dobaviteljev poročanje o ogljičnem odtisu. Nekateri imajo tudi zelo jasno postavljene cilje vezane na zmanjševanje ogljičnega odtisa po celotni verigi vrednosti. Menimo, da bo to kmalu pomenilo tudi zmanjšan oz. prekinjen obseg poslovanja s podjetji, ki se ne bodo dovolj hitro odzvala na spremembe podnebne politike.

Vlagajo, da bodo med prvimi ogljično nevtralnimi cementarnami

Dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo d.d.
Dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo d.d.

Na področju nižanja ogljičnega odtisa intenzivno delamo že več let z optimizacijo energetske učinkovitosti in novimi recepturami cementov z nižjim odtisom CO₂. Naš ogljični odtis je že danes približno 10 % nižji od evropskega povprečja. V naslednjih nekaj letih načrtujemo sklop ukrepov, za katerega bomo namenili okoli 40 milijonov evrov. Predvideva uvedbo inovativnih rešitev, ki bodo vodile do 15 % znižanja ogljičnega odtisa in istočasno omogočile znižanje ključnih emisijskih parametrov. Načrtujemo večanje deleža lastnih obnovljivih virov in nadomeščanje fosilnih goriv z alternativnimi, kar bo pripomoglo k razvoju krožnega gospodarstva. V končni fazi bo za razogljičenje proizvodnje cementa potreben zajem CO₂. Tehnologije na tem področju so še v razvoju. Tu bomo odvisni tudi od infrastrukture, ki se bo razvila v soseščini. Na tem področju trenutno delamo t. i. študije izvedljivosti. Dolgoročno želimo v Salonitu Anhovo postati ena prvih ogljično nevtralnih cementarn v Evropi do leta 2035.

Izpuste zmanjšujejo z vozili na električni pogon

Mag. Anita Žibrat, Pošta Slovenije d.o.o.
Mag. Anita Žibrat, Pošta Slovenije d.o.o.

V Skupini Pošta Slovenije je trajnost pomemben del poslovne strategije, s čimer prispevamo k gospodarskemu, okoljskemu in družbenem razvoju. Sledimo evropskim zavezam glede trajnostnega razvoja, torej tudi evropskemu zelenemu dogovoru o podnebnih pravilih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter želimo postati nevtralni do leta 2050.

V Skupini Pošta Slovenije smo že pred leti pričeli z aktivnostmi energetskega menedžmenta z uvajanjem različnih ukrepov za zmanjšanje emisij, ki prispevajo k nizkoogljičnosti podjetja po celotnem teritoriju države. Med drugim izvajamo dostavo z vozili na električni pogon že v 72 slovenskih občinah. Število vseh električnih dostavnih vozil se je v letu 2021 povečalo na 402, kar je za 135 vozil več kot v letu 2020. Delež e-vozil v voznem parku se je povečal s 7,7 odstotkov v letu 2020 na 12 odstotkov v letu 2021, povečal se bo tudi v letu 2022. Za zmanjševanje intenzivnosti toplogrednih plinov iz pogonskih goriv je v prihodnje predvideno postopno uvajanje čistih vozil, najprej v segmentu lahkih dostavnih vozil.

Tudi na področju nepremičnin izvajamo ukrepe energetske učinkovitosti. Na tem področju smo v obdobju od 2013 do 2021 izvedli 108 projektov, od tega v letu 2021 dvanajst projektov. V letu 2021 se je glede na leto 2020 količina porabljene končne energije zmanjšala zaradi zamenjave potratnih ogrevalnih sistemov s toplotnimi črpalkami, zamenjave svetilk z LED razsvetljavo, energetske sanacije objektov ipd., prav tako se je zmanjšala poraba vode – tudi z uporabo deževnice. Hkrati smo aktivno pristopili k aktivnostim za vzpostavitev sončnih elektrarn na strehah naših objektov. Do leta 2025 je predvideno, da bomo postavili 21 sončnih elektrarn.

S sončno energijo in fasadnimi sistemi do manj ogljičnega odtisa

Mag. Jelka Slatinšek, JUB d.o.o.
Mag. Jelka Slatinšek, JUB d.o.o.

V podjetju JUB je že vrsto let prisotno zavedanje, da moramo okolje našim otrokom pustiti vsaj v takem stanju, kot smo ga dobili od naših staršev. Zmanjševanje ogljičnega odtisa izvajamo na različnih področjih. Pri načrtovanju novih tehnoloških postopkov in sanacijah objektov namenjamo veliko pozornosti racionalni rabi energije in možnosti povečanja samooskrbe na račun proizvodnje zelene energije. Z racionalno rabo energije na področju tehnologije, ogrevanja in razsvetljave znižujemo stroške in ogljični odtis.

Tako stremimo k čim višji samooskrbi z električno energijo, ki jo pridobivamo v več sončnih elektrarnah in malih hidroelektrarnah. Najprej smo jo proizvajali na treh lastnih malih hidroelektrarnah, od leta 2012 pa tudi s fotovoltaičnimi elektrarnami, ko smo na lokaciji Dol zgradili sončno elektrarno moči 200 kW. Leta 2020 smo zgradili sončno elektrarno moči 360 kW na lokaciji v Novi vasi na strešnih površinah dveh večjih skladiščnih prostorov. Z njo bomo letno proizvedli okoli 400 MWh električne energije, kar v povprečju zadostuje za letno oskrbo 200 štiričlanskih gospodinjstev. S proizvedeno energijo bomo v obratu tako pokrili dobro šestino vseh potreb po električni energiji in na ta način postali tudi bolj samooskrbni.

Za proizvodnjo uporabljamo surovine, ki jih pridobivamo iz lokalnega okolja – do 90 % surovin prepeljemo v JUB s krajšimi transportnimi potmi, s čimer pomembno zmanjšujemo izpuste ogljikovega dioksida v zrak.

Letno vgradimo preko 7,34 mio m² fasadnih sistemov, kar zmanjšuje emisijo CO₂ za ~760.000 t. Za enak učinek pri porabi takih izpustov bi bilo potrebnih ~ 126 mio dreves. Pri upoštevanju 60-letne življenjske dobe fasadnega sistema to pomeni 7,56 bilijonov dreves.

Zagotovo upravljanje z ogljičnim odtisom postaja konkurenčna prednost. To bo tudi v bodoče ena izmed naših prednostnih nalog.

Lumar je sprejel zelene zaveze

Nataša Teraž Krois, Lumar IG d.o.o.
Nataša Teraž Krois, Lumar IG d.o.o.

V podjetju Lumar smo v letu 2021 zapisali in sprejeli Zelene zaveze Lumar, katerih končni cilj je doseči ogljično nevtralnost podjetja do leta 2025. Za dosego tega cilja smo morali spoznati ogljični odtis podjetja, saj smo le tako lahko načrtovali ustrezne aktivnosti za dosego tega cilja. Zato smo opravili energetski pregled podjetja, na osnovi katerega smo sprejeli načrt aktivnosti za realizacijo ciljev na področju energetske učinkovitosti in povečanja izrabe obnovljivih virov energije.

Z izvedeno energetsko sanacijo in izgradnjo sončne elektrarne na letnem nivoju ustvarjamo prihranek CO₂ v višini 75t/letno. Izpuste CO₂ zmanjšujemo tudi z nadgradnjo voznega parka, nenazadnje predstavlja mobilnost enega izmed večjih povzročiteljev CO₂. V podjetju imamo 61 % voznega parka popolnoma elektrificiranega, na področju delovnih strojev smo z letošnjo zadnjo investicijo v nakladalnik dosegli 100 % elektrifikacijo voznega parka. Za leto 2023 načrtujemo investicije v prenovo kurilnega sistema v proizvodnji, s katerim bomo izpuste CO₂ dodatno znižali, saj bomo kot surovino za ogrevanje uporabili naš odpaden les. Prav tako bomo v letu 2023 zaključili z LCA analizo naših proizvodov, kar bo dopolnilo in omogočilo še bolj celovito upravljanje s ogljičnim odtisom.

Upravljanje z ogljičnim odtisom in trajnostno delovanje je del naših vrednot, zato ga ne razumemo kot obvezo, ki izhaja iz trenutnih trendov. Verjamemo pa, da postajamo deležniki vse bolj ozaveščeni, zato bo v prihodnosti to eden pomembnih parametrov podjetji in bo kot takšen predstavljal tudi konkurenčno prednost podjetji.