mag. Bogomil Kandus

Podnebni dosje

Za zeleno prakso

Razogljičenje in uvajanje krožnega gospodarstva sta izziv za vsako podjetje. Prej ko bo to spoznalo, hitrejši bodo poslovni in okoljski učinki. Nižanje stroškov za energijo temelji na izboljševanju energetske učinkovitosti, izrabi odvečne toplote in izboru optimalnega energenta. Prav tako je pomembno, da svojo energetsko politiko vodimo k nižanju obsega porabe fosilnih goriv. Energetsko okolje se kontinuirano spreminja. Paziti je potrebno, da si z napačnim odločanjem oziroma investiranjem v prihodnosti ne bomo povzročili višjih stroškov.

Kot primer prehoda lahko izpostavimo paro, ki je bila v preteklosti zaradi svojih značilnosti zelo razširjena pri velikih porabnikih energije. Z razvojem tehnologij, ki omogočajo direktno uporabo zemeljskega plina, se je para marsikje ohranila le v tehnologijah, ki zahtevajo posebne pogoje.

Čarobne formule za izboljšanje energetske učinkovitosti ni. Za vse je potrebno trdo delo in strokoven pristop.

Nekoč smo poudarjali pomen izvajanja organizacijskih ukrepov, kot so ugašanje nepotrebne razsvetljave, odprava puščanj komprimiranega zraka, optimizacija sistemov ogrevanja, podrobno nastavljanje parametrov tehnoloških procesov in podobno. Izvajanje takšnih ukrepov se danes šteje kot samoumevno.

Postavimo si energetske in okoljske cilje

Sodoben energetski management ima kompleksnejše izzive. Sistemsko spodbujanje energetske učinkovitosti v organizacijah se je najprej začelo s postavljanjem energetskih ciljev, podobno kot je na primer pri sistemih ravnanja z okoljem. Potegnemo lahko analogijo z meritvami. Če meritev porabe energije nimamo, težko uspešno ukrepamo. Tudi če si ne postavljamo merljivih ciljev, odstopamo od optimalnega ukrepanja.

K nadaljnjim ukrepom in izvajanju akcijskih planov vodi mednarodni standard SIST EN ISO 50001. Prednost izvajanja akcijskih planov je v nadzorovanem ukrepanju na aktualnih energetskih področjih, kjer organizacije ugotovijo večje možnosti za izboljšanje.

V letu 2018 je posodobljeni mednarodni standard podrobneje določil obvladovanje pomembne rabe energije, ki jo je potrebno preverjati v okviru internih energetskih pregledov. Določiti moramo področja z največjo porabo energije oziroma tista, kjer lahko dosežemo največje prihranke. Prav tako moramo določiti, kakšne so možnosti za izboljšanje pomembne rabe energije. Če pomembno rabo energije določimo kakovostno in hkrati izvajamo evidentirane aktivnosti, lahko rečemo, da učinkovito vodimo sistem upravljanja z energijo. To se mora poznati tudi pri nižjih stroških poslovanja.

Vodenje pomembne rabe energije je tretji način spodbujanja organiziranega ukrepanja za doseganje prihrankov. V podjetju je potrebno oceniti, kateri od pristopov spodbujanja bi prinesel največje učinke ter ga dodatno spodbujati, ob uporabi ostalih dveh.

Standard ne omogoča samo vzpostavitev sistema, ampak se lahko po tem standardu podjetja tudi certificirajo, kar pomeni, da njihov sistem upravljanja z energijo pridobi zunanjo potrditev skladnosti s tem mednarodnim standardom.

Dva koncepta energetskih pregledov

Eno od osnovnih orodij za kakovostno vodenje pomembne rabe energije so energetski pregledi. V Sloveniji imamo probleme s prevodi, saj ni enoznačnih prevodov za dva različna koncepta energetskih pregledov:

• energy audit.

• energy review.

Oba koncepta energetskih pregledov, v nasprotju z notranjo presojo in vodstvenim pregledom sistema upravljanja z energijo, temeljita na vrednotenju energetske učinkovitosti.

Glede na izkušnje lahko trdimo, da predstavlja kakovostno izvajanje energetskih pregledov eno od večjih dodanih vrednosti družb. Poleg neposrednih prihrankov s spodbujanjem ukrepov z vračilno dobo krajšo od treh oziroma petih let predstavlja tudi osnovo za izdelavo kakovostne energetske politike. Ta omogoča, ob spodbujanju nizkoogljičnih tehnologij, dolgoročno nižanje stroškov za energijo.

Še najbližje pojmu energetskega pregleda, kot ga poznamo v Sloveniji in je za velika podjetja zakonsko obvezen, je energetski pregled – energy audit. Ta energetski pregled je določen z evropskimi (EN 16247-X) in mednarodnim standardom (ISO 50002). Standard bolj določa način izvajanja energetskega pregleda kot pa vsebino dela. Še najbolje so zahteve za energetski pregled določene v evropski direktivi o energetski učinkovitosti, ki med drugim določa, da mora biti energetski pregled sorazmeren in dovolj reprezentativen, da omogoči izdelavo zanesljive ocene o celotni energetski učinkovitosti, kakor tudi zanesljivo prepozna najpomembnejše možnosti za izboljšanje.

Podobne zahteve zasledimo tudi pri določilu internega energetskega pregleda – energy review, kot ga določa standard ISO 50001. Podjetja morajo v okviru svojega sistema upravljanja z energijo razviti in voditi energetski pregled. Obema energetskima pregledoma je skupno, da predstavljata dodaten proces določanja možnosti za izboljšanje. Pri obeh energetskih pregledih je potrebna strokovnost in neodvisnost, temeljiti pa morata na dodatnih analizah, ki podrobneje določijo energetske tokove in odstopanja od najboljših razpoložljivih praks. Tudi pri izvajanju internega energetskega pregleda je zato smiselno sodelovanje z izkušenimi zunanjimi strokovnjaki.

Ali znamo uporabljati podatke meritev?

Izvajanje energetskih pregledov se je v teh letih opazno spremenilo. Zgodnji energetski pregledi so temeljili na namensko izvedenih meritvah rabe energije tehnoloških in energetskih procesov, kar je omogočalo določanje osnovnih energetskih bilanc in prvih kazalnikov učinkovitosti procesov. Danes imajo v nekaterih podjetjih obširne sisteme meritev, tako da se energetski pregledi osredotočajo na pridobivanje koristnih informacij na osnovi vrednotenja obširnih baz podatkov.

V praksi imamo dve deviaciji sistemov meritev. Ena je, da imajo podjetja na primer še vedno samo obračunske merilnike porabe energije, druga pa, da imajo podjetja kompleksne sisteme meritev, ki zahtevajo podrobnejše analize za odkrivanje novih možnosti za optimizacijo.

V času, ko lahko na primer dobimo podatek o porabi energije nove naprave, ki jo kupimo in informacijsko integriramo v naš sistem spremljanja, je treba predvsem znati uporabljati podatke meritev. Tam, kjer meritve niso na voljo in obstajajo možnosti za optimizacijo, je meritve potrebno vzpostaviti. Morda se sliši klišejsko, vendar je določanje plana zbiranja energetskih podatkov eno od ključnih orodij za učinkovito upravljanje z energijo. Veliko podjetij se ne zaveda, kakšne priložnosti zamujajo zaradi neustreznega obvladovanja energetskih tokov.

Ena od enostavnejših in popularnih investicij je na primer investicija v rekonstrukcijo razsvetljave. Redkokatera podjetja po izvedbi takšnega projekta določijo dejanske prihranke z investicijo. Analiza doseganja energijskih in finančnih prihrankov rekonstrukcije razsvetljave lahko pokaže, da dejanski prihranki opazno odstopajo od predvidenih. V primeru, če se je menjalo fluorescentno razsvetljavo z LED razsvetljavo in se je na primer pri menjavi dvignil obseg in nivo osvetljenosti, ni nujno, da nova razsvetljava dosega večje prihranke energije. Smiselno je, da izvajanje rekonstrukcije razsvetljave, poleg kakovostnega snovanja, temelji na meritvah porabe električne energije za razsvetljavo pred in po izvedbi investicije. S kakovostnim investiranjem, ki temelji na osnovi izmerjenih vrednostih in natančno določenih predvidenih prihrankih, lahko bistveno znižamo stroške ter izboljšamo učinke investiranja.

Kazalniki energetske učinkovitosti

Eden od glavnih izzivov današnjega energetskega managementa je učinkovito obvladovanje kazalnikov. Ko smo pred leti promovirali sisteme upravljanja z energijo, ki so vključevali več kot 100 kazalnikov energetske učinkovitosti (EnPI), si je veliko organizacij težko predstavljalo uvedbo takšnih sistemov v prakso. Kazalniki se po pomenu med seboj seveda razlikujejo. Včasih morate pregledati vrsto kazalnikov, da pri enem ugotovite odstopanja. Prav tako lahko kakovost sistemov upravljanja določamo glede na sposobnost ukrepanja ob ugotovljenih odstopanjih.

Danes predstavljajo matrični sistemi kazalnikov energetske in okoljske učinkovitosti, skupaj z ustrezno določenimi cilji, osnovo za obvladovanje rabe in stroška za energijo. V okviru sodobnih energetskih informacijskih sistemov večjih porabnikov energije se danes v praksi uporabljajo orodja za obdelavo in vrednotenje tudi več kot tisoč kazalnikov.

Z namenom učinkovitega spodbujanja energetskih prihrankov je ENEKOM razvil tri nove pristope, ki jih je registriral tudi kot blagovne znamke. Blagovna znamka Enersong predstavlja inovativno obdelavo energetskih podatkov. Na osnovi dolgoletnih izkušenj je ENEKOM storitev sodelovanja s končnim uporabnikom pri spodbujanju energetskih prihrankov na osnovi analize kazalnikov energetske učinkovitosti registriral pod blagovno znamko AcEM, aktivni energetski menedžment. Najnovejše pristope na področju spodbujanja sistemov upravljanja z energijo pa razvija pod blagovno znamko SUE.

Izboljšajte energetsko učinkovitost

Ne glede na stanje vašega sistema upravljanja z energijo so navodila za izboljševanje energetske učinkovitosti naslednja:

• Zaradi velikega strokovnega napredka pojdite s sodelavci na izobraževanje s področja sistemov upravljanja z energijo.

• Če se še niste in ste večji porabnik energije, se udeležite strokovnega izobraževanja Evropski energetski menedžer – EUREM, ki ga izvaja Institut ‘Jožef Stefan’.

• Določajte pomembno rabo energije na osnovi izvajanja energetskih pregledov na področjih, kjer ne poznate dovolj vaših možnosti za izboljšanje. Če ste veliko podjetje, imate zakonsko obveznost po izvedbi krovnega energetskega pregleda vsake štiri leta, mala in srednje velika podjetja pa lahko dobijo nepovratno spodbudo. Tudi certificiran sistem upravljanja z energijo naj vas ne ovira pri izvajanju energetskih pregledov.

• Nadgrajujte svoj sistem zbiranja energetskih podatkov in energetski informacijski sistem.

• Sami ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki nadgradite svoj sistem aktivnega energetskega managementa.

• Preučite možnosti za sofinanciranje ukrepov energetske učinkovitosti, ki jih ponuja Eko sklad.

• V procesih snovanja razmišljajte dolgoročno in vključite ekonomsko upravičeno spodbujanje nizkoogljičnih tehnologij.

• Nadgrajujte svoj sistem upravljanja z energijo in ga certificirajte.