GIZ DZP

Promocija

V Sloveniji je v pripravi zakonodaja, ki bo omogočila preobrazbo plinovodnih omrežij za transport obnovljivih plinov in pospešila proizvodnjo obnovljivih plinov v Sloveniji. Različni plini in plinovodna omrežja so tako del rešitve za doseganje podnebnih in energetskih ciljev Evrope, ki želi postati prva podnebno nevtralna celina
na svetu.

Dodajanje Obnovljiv plinov v plinovodno omrežje
Dodajanje Obnovljiv plinov v plinovodno omrežje

V Sloveniji je v pripravi zakonodaja, ki bo omogočila preobrazbo plinovodnih omrežij za transport obnovljivih plinov in pospešila proizvodnjo obnovljivih plinov v Sloveniji. Različni plini in plinovodna omrežja so tako del rešitve za doseganje podnebnih in energetskih ciljev Evrope, ki želi postati prva podnebno nevtralna celina na svetu.

Evropska komisija je nedavno sprejela sveženj predlogov za uskladitev podnebne in energetske politke, rabe zemljišč, prometa in obdavčitvene politike EU za zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. Doseganje takšnega zmanjšanja emisij v naslednjem desetletju je ključnega pomena, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina na svetu in uresniči evropski zeleni dogovor. V Sloveniji je v sprejemanju Zakon o oskrbi s plini, nedavno pa je bil sprejet Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Oba zakona bosta pripomogla k temu, da bodo lahko plini in plinovodna omrežja pomembno pripevala k doseganju podnebne nevtralnosti Slovenije.

Zakon o oskrbi s plini

Predlog Zakona o oskrbi s plini predstavlja nov zakon, ki je nastal na podlagi razdelitve veljavnega Energetskega zakona na več zakonov po zaključenih vsebinah. Poleg ukinitve pridevnika »zemeljski« v naslovu so bistvene spremembe glede na določbe trenutno veljavnega Energetskega zakona za področje zemeljskega plina tudi zakonske določbe, ki so prilagojene namenu, da se plinovodni sistem pripravi za t. i. »ozelenitev« in s tem za prevzem in prenos plinov obnovljivega izvora, kot so razni bioplini, biometani, sintetični metani, pa tudi vodik.

Zakon določa tudi potrebne naloge in pravila za podjetja plinskega gospodarstva za omogočanje prevzema plina v sistem tudi na distribucijskem nivoju, kjer že v bližnji prihodnosti pričakujemo priključitev več proizvajalcev biometana.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Zakon med drugim širi obstoječe podpore za proizvodnjo električne energije tudi za naprave, ki izkoriščajo obnovljive vire energije za proizvodnjo plinastih goriv, vključno z vodikom. S tem je pričakovati večjo proizvodnjo obnovljivih plinov v Sloveniji.

Zemeljski plin je fosilno gorivo z najmanjšim ogljičnim odtisom. Oba zakona pa predstavljata dobre zakonske podlage za nadomeščanje tega zemeljskega plina z obnovljivimi plini.

V slovensko distribucijsko plinovodno omrežje se bo verjetno tako zelo kmalu začel dodajati biometan, kar je že praksa v tujini in kar je eden izmed ciljev Nacionalno energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Biometan je obnovljiv vir energije in del krožnega gospodarstva. Poleg tega je njegova proizvodnja neodvisna od vremena, hkrati pa ga je možno sezonsko shranjevati. Z dodajanjem biometana v plinovodno omrežje bo omogočena njegova uporaba v različnih sektorjih, kot so promet in stavbe oziroma ogrevanje.