Gradnja Emonike


Emonika, odgovarja Miha Gostiša, tehnični direktor družbe Mendota Invest, bo sodoben kompleks, prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki bo vključeval moderne arhitekturne rešitve, obenem pa bo zasnovan tudi z mislijo na Emono in kulturno dediščino Ljubljane. V celotnem kompleksu bodo nakupovalno središče, dva hotela, 187 stanovanj in poslovni prostori, naložba pa bo vredna od 350 do 400 milijonov. Obsežnost kompleksa pred investitorja postavlja veliko odgovornost zaradi vplivov na okolje. Miha Gostiša pojasnjuje, da v celoti sledijo načelom ESG. Na prvo mesto postavljajo energetsko učinkovitost in porabo energije, predvsem pa pridobitev certifikata BREEAM, kar je za Slovenijo z vidika prve večnamenske stavbe pionirski projekt. Simulacije so pokazale, da ogljični odtis Emonike ne bo majhen, zato so to upoštevali pri dimenzioniranju gradbenih elementov. Emonika bo končana v treh letih.


Miha Gostiša, tehnični direktor družbe Mendota Invest
Miha Gostiša, tehnični direktor družbe Mendota Invest

V prijavi na gradnjo Emonike ste opredelili najpomembnejše zahteve, ki jih opredeljujejo usmeritve ESG, in sicer vse tri vidike: okolje, družba in upravljanje. Če najprej predstavite okoljske cilje, kaj bo v ospredju?

Veliko pozornosti posvečamo načelom ESG, kar ostaja naša prednostna naloga. Upoštevali in spoštovali bomo vse vidike okoljskih ukrepov, ki izhajajo iz opredeljenih najpomembnejših tem tako v gradbeni kot operativni fazi projekta Emonika. Dolgoročno se bomo osredotočili na omejevanje vpliva naših naložb in dejavnosti na okolje. V ospredje postavljamo naslednje okoljske cilje trajnostnega razvoja:  energetska učinkovitost in poraba energije, nastajanje in recikliranje odpadkov (krožno gospodarstvo), uporaba obnovljivih in zelenih virov energije, da bi čim bolj zmanjšali ogljični odtis in emisije toplogrednih plinov naših dejavnosti. Posebej naj omenim okoljski certifikat BREEAM, nato  povezovalni trg med Emoniko in železniško postajo, ki bo namenjen druženju in raznim aktivnostim obiskovalcev. Odraža našo družbeno odgovornost. Če povzamem še osnovna načela upravljanja, so to integriteta, preglednost, odgovornost in pravičnost.

Prav energijsko učinkovitost in uporabo energije ste postavili na prvo mesto. Nove usmeritve iz Bruslja zaostrujejo normative za nove stavbe, ki morajo biti do leta 2030 brezemisijske. Nove stavbe, v katerih delujejo javni organi oziroma so v njihovi lasti, pa naj bi bile brezemisijske že do leta 2028. S katerimi ukrepi boste dosegli večjo energijsko učinkovitost in manj emisij? Ali načrtujete tudi uporabo OVE (obnovljivih virov energije) in zelenih virov energije?

Naše prednostne naloge in cilji sledijo tem usmeritvam. Razvijati želimo energetsko učinkovitost v vseh fazah. Najprej med gradnjo in nato med obratovanjem Emonike. Poleg sistema za upravljanje stavbe, ki bo zagotavljal ukrepe za zmanjšanje porabe energije, načrtujemo tudi uporabo obnovljivih in zelenih virov energije, da bi dopolnili naša prizadevanja na temu področju.  Ogrevanje in hlajenje bo potekalo tudi z geotermalno energijo in uporabo hranilnikov toplote, za še dodatno zmanjševanje konic porabe energije. Na naših strehah bodo nameščeni fotovoltaični paneli, ki bodo omogočali dnevno dopolnjevanje potreb po energiji.

Omenili ste tudi ogljični odtis. S katerimi materiali boste gradili, da boste dosegli kar največjo stopnjo reciklaže po uporabi? Slovenija je tudi sprejela dokument, s katerim spodbuja in zahteva uporabo določenega deleža lesa v gradnji. Bo les uporabljen kot material poleg drugih, katerih?

Materiali, uporabljeni pri gradnji objekta, začenši z gramozom, izkopanim med gradnjo kleti, bodo v največji možni meri optimizirani in ponovno uporabljeni za samo funkcijo kot za možnost reciklaže po uporabi. Zaradi kompleksnosti gradnje bo npr. les uporabljen večinoma kot nekonstrukcijski material. V skladu z zahtevami BREEAM bomo poskrbeli, da ves les, uporabljen med gradnjo, prihaja iz zakonito nadzorovanih in certificiranih virov.

Emonika naj bi postala ne le arhitekturni simbol, temveč tudi gospodarsko in družbeno središče. V čem so posebne arhitekturne rešitve? Ali upoštevajo tudi urbano ozelenitev kompleksa, zasaditev dreves?

Emonika bo sodoben kompleks, ki bo vključeval moderne arhitekturne rešitve, obenem pa bo zasnovan tudi z mislijo na Emono in kulturno dediščino Ljubljane. Na ta način bo Emonika postala ne le sodobno gospodarsko in družbeno središče, temveč tudi pomemben kulturni simbol, ki bo spoštoval in ohranjal zgodovino ter jo integriral v sodobno urbano okolje. Pomemben del projekta bo v kasnejših fazah predstavljala tudi urbana ozelenitev, ki bo vključevala zasaditev dreves in drugih rastlin. To bo izboljšalo kakovost zraka, omogočalo hlajenje okolice in zagotavljalo prijetno okolje za prebivalce in obiskovalce.

Boste uporabili tudi strehe?

Seveda. Na strešnih terasah in v okolici bomo uredili čim več zelenih površin in z rastlinami poskrbeli za mikroklimo. Arhitekturni elementi streh so zasnovani tako, da zagotavljajo naravno senčenje. Trojno steklo na zastekljenih površinah pa bo pomagalo zmanjšati stroške hlajenja in ogrevanja.

Pridobili ste gradbeno dovoljenje, želite pa pridobiti tudi certifikat BREEAM, tako da bi bil cel kompleks ena od prvih večnamenskih gradenj v Ljubljani. Kaj ste morali izpolniti in v kakšni fazi je postopek, da dobite certifikat?

Družba Mendota je že pred začetkom projektiranja s študijo določila ciljno vrednost certifikata BREEAM. Koraki, opisani v rezultatih te študije, se zdaj upoštevajo tako pri načrtovanju kot pri gradnji. Na koncu teh dveh faz je potrebno zbrati dokumentacijo in jo predložiti v odobritev. V tem kontekstu je BREEAM neodvisna projektna usmeritev z lastnimi zahtevami, ki jih je potrebno dosledno upoštevati. Torej od začetne faze projektiranja do faze gradnje in izvedbe.

Družba Mendota Invest s pridobitvijo za gradbeno dovoljenje za Emoniko, ki vključuje nakupovalno središče, poslovne prostore, dva hotela in 187 stanovanj, v okvirih izvedbe projekta načrtuje gradbeno fazo in operativno fazo, pri čemer posebej poudarjate izzive in priložnosti na področju ESG. Kaj bo torej značilnost posameznih faz?

Gre za izvajanje odgovornih gradbenih praks, kot so opredeljene v kreditni strategiji za pridobitev certifikata BREEAM. Na primer uporaba trajnostnih materialov in zelene energije, ustrezno recikliranje gradbenih odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov, odloženih na odlagališčih. Značilnosti operativne faze so prizadevanje za energetsko učinkovito delovanje družbe in nepremičnin, kot na primer zmanjšanje porabe energije za 30% do 2030, zmanjšanje celotnega vpliva izpustov ogljika v življenjski dobi objekta in seveda spodbujanje najemnikov k izvajanju zelenih ukrepov. Na primer brezpapirna pisarna, ločevanje odpadkov, uporaba zelene mobilnosti ipd.

Zakaj ste lani izvedli analizo pomembnosti, koga ste vključili, kakšni so bili rezultati, ki ste jih ugotovili z dvema spletnima anketama? Na katere zunanje deležnike ste se obrnili?

Analiza je bila izvedena z notranjimi in zunanjimi deležniki. Notranje deležnike predstavljajo zaposleni, zunanji deležniki, ki so sodelovali v anketi, pa predstavljajo podjetja, ki imajo vpliv na projekt Emonika, in sicer tako na njen razvoj in trajnost kot na operativno fazo projekta. To so investicijski skladi, lokalna uprava, regulativni organi, organi oblasti, najemniki, arhitekti, najemni agenti, gradbena podjetja, lastniki zemljišč, upravljavci nepremičnin. Izkazalo se je, da so tako zunanjim kot notranjim deležnikom izjemno pomembne tematike kot so energetska učinkovitost, uporaba zelenih virov energije, nastajanje in recikliranje odpadkov, trajnostna merila za naročila, ogljični odtis in emisije toplogrednih plinov.

Kaj so pokazale simulacije za kar najmanjši ogljični odtis celotnega kompleksa?

Dimenzije stavb kažejo, da je ogljični odtis pri obratovanju zelo velik. Zato je naša prva prednostna naloga zmanjšati to komponento emisij ogljika. V ta namen je zelo pomembno dimenzioniranje gradbenih elementov. V praksi to pomeni, da je faza projektiranja zelo pomemben faktor izvedbe projekta. Kot investitor temu namenjamo velik poudarek. Posledično so elementi zgradbe v največji možni meri optimizirani in s tem povzročajo najmanjši možni ogljični odtis. Poleg že omenjenega sta pomembni tudi večja toplotna izolacija ter uporaba učinkovitih in obnovljivih virov toplote.

Na področju trajnostnega upravljanja ste opredelili več prednostnih tem, med drugim trajnostno javno naročanje. Kako boste uveljavili ta ukrep?

Trajnostno naročanje pomeni tudi, da bomo dali prednost partnerjem, ki so prav tako zavezani k trajnosti. S kodeksom ravnanja dobaviteljev, ki ga morajo podpisati partnerji, se spodbuja pregledna in etična delovna kultura. Kasneje, v operativni fazi, pa vzpostavitev zelenih najemnih pogodb utira pot k doseganju naših ciljev.

Brez trajnostnega ravnanja pogodbenih dobaviteljev, brez zelene dobavne verige celoten kompleks ne bo mogel pridobiti statusa zelene urbane oaze. Kako boste urejali odnose do dobaviteljev, kar je vaš cilj za leto 2026. Ali ni to pozno glede na roke za dokončanje projekta?

Izzivov se ne bojimo. Naša ekipa ves čas že zdaj stremi k pripravi in izvedbi tovrstnih ukrepov. Prav tako mora vsak dobavitelj obvezno  izpolnjevati merila ESG politike.

Kakšen pomen ima projekt Emonike za Ljubljano in Slovenijo, kakšna je vrednost naložbe in kdaj bo naložba končana? Zakaj naložbo promovirate  kot pionirski okoljsko trajnostni projekt v Sloveniji

Gre za prvi tovrstni kompleks v Sloveniji, ki bo sledil dobrim praksam iz tujine. Velika evropska središča ob velikih potniških postajah uporabnikom ponujajo celostno praktično izkušnjo. K temu stremi tudi Emonika. Vrednost naložbe je med 350 in 400 milijoni eur. Projekt Emonike bo zaključen v treh letih in je pionirski z vidika prve večnamenske stavbe v Sloveniji, ki bo imela certifikat BREEAM. Bo tudi najsodobnejša komponenta ljubljanskega stavbnega okolja.

Kakšno je zanimanje trga za pisarniške prostore, trgovine in stanovanja?

Zaenkrat lahko rečem, da je zanimanje veliko. Pri analizi trga nepremičnin v Ljubljani smo namreč prišli do ugotovitev, da je premalo ponudbe velikih in zelo kakovostnih poslovnih nepremičnin. Prav tako smo že začeli pogovore s potencialnimi strankami za nakup stanovanj, saj so določeni ljudje že izkazali interes. Glede trgovin pa smo prav tako v pogovorih z več potencialnimi najemniki. Z nekaterimi smo za zdaj podpisali memorandum o sodelovanju.