Višji cilji za e-odpadke

Promocija

Družba ZEOS je neprofitna organizacija, ki zagotavlja stroškovno učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti v imenu pristopnikov k skupnim shemam ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami. To pomeni, da za pristopne organizacije, t.i. zavezance, izpolnjuje njihovo razširjeno odgovornost ravnanja z odpadki. Opredeljujejo jo evropske direktive in nacionalna zakonodaja, ki se nenehno dopolnjuje. Med drugim določajo tudi zakonodajni cilj zbiranja, ki je bil do leta 2020 določen z 41-odstotno stopnjo zbiranja glede na količino e-opreme dane na trg, od leta 2021 dalje pa je ta stopnja 65-odstotna.

Odsluženi aparati
Odsluženi aparati

Stopnja zbiranja se tako z letom 2021 tudi za Slovenijo povečuje. Doseganje tolikšne stopnje zbiranja predstavlja velik izziv za vse države članice Evropske unije, o čemer priča dejstvo, da so jo doslej dosegle le redke med njimi. Problematika doseganja tako visoke stopnje zbiranja je povezana predvsem s kopičenjem e-opreme v gospodinjstvih, nelegalnim in neregistriranim zbiranjem e-odpadkov, nelegalnim odstranjevanjem vrednejših komponent in materialov iz e-odpadkov ter nelegalnim izvozom e-odpadkov iz Evropske unije.

V družbi ZEOS doseganje višje ciljne stopnje zbiranja e-odpadkov v Slovenij vidimo predvsem s pomočjo ureditve področne okoljske zakonodaje z jasno opredelitvijo odgovornosti posameznih deležnikov procesa. Gre za preprečevanje nelegalnega odstranjevanja komponent oz. siromašenja e-odpadkov, za nadzor in evidentiranje celotnega toka zbiranja e-odpadkov, za naložbe v infrastrukturo zbiranja in obdelave e-odpadkov ter za sistematično ozaveščanje gospodinjstev o pravilnem ravnanju in ločevanju e-odpadkov. Prav tako pa za širitev potrošnikom dostopnejših točk za oddajo e-odpadkov. Še posebej zadnji dve aktivnosti sta zelo pomembni, zato je precejšen del dejavnosti družbe ZEOS namenjen izvajanju projektov, ki nam bodo omogočali doseganje ciljev, h katereim je zavezana tudi Slovenija.

Za leto 2020 v družbi znotraj posameznih kategorij zbranih odpadkov največjo rast ponovno beležimo pri e-odpadkih manjših dimenzij. To je brez dvoma posledica rasti prodaje malih gospodinjskih aparatov, zabavne elektronike in računalniške opreme. Učinkovitost zbiranja teh podskupin e-odpadkov je prav gotovo tudi rezultat vzpostavitve in nenehnega širjenja naše potrošniku prijazne mreže zbiranja, predvsem uličnih zbiralnikov, ki smo jih v sklopu projekta LIFE14 GIE/SI/000176 Gospodarjenje z e-odpadki uspešno postavili širom Slovenije. Tudi sicer smo ponosni na rezultate, ki smo jih dosegali z izvajanjem tega projekta. Uspešno smo ga zaključili leta 2020. Z dejavnostmi v okviru tega projekta smo učinkovito spremenili navade gospodinjstev pri zbiranju e-odpadkov in odpadnih baterij, saj smo jih uspešno poučili o nujnosti ločevanja in pravilnega odlaganja teh odpadkov. Projekt LIFE18 GIE/SI/000008 Spodbujamo e-krožno, s katerim smo pričeli v začetku leta 2020, pa se osredotoča na podaljšanje življenjske dobe aparatov. Torej ob obdelavi odpadkov tudi na ostala področja krožnega gospodarstva. Predvsem na ponovno uporabo, souporabo in servisiranje aparatov. Med načini ravnanja z odpadki je preprečevanje njihovega nastanka namreč najučinkovitejše za zmanjševanje negativnih vplivov masovne potrošnje na zdravje in okolje.

V okviru tega projekta se najbolj osredotočamo na spodbujanje ponovne uporabe izdelkov, ki zajema rabljene proizvode, preden postanejo odpadki, in pa na pripravo na ponovno uporabo, kjer gre za najbolj zaželen postopek obdelave (postopki preverjanja, čiščenja in popravil) teh proizvodov ali njihovih delov, ko enkrat postanejo odpadki. Iz izkušenj v tujini vemo, da uspešen sistem ponovne uporabe električne in elektronske opreme vključuje podjetja, ki uporabljajo standarde kakovosti, imajo dostop do materiala na točki predaje končnega uporabnika ter pozitiven odnos med organizacijami priprave na ponovno uporabo, in združenja proizvajalcev, ki ravnajo z odpadnim tokom. Vse te dejavnike tudi v Sloveniji združuje projekt LIFE Spodbujamo e-krožno, kjer sodelujemo kot predstavnik proizvajalčeve razširjene odgovornosti – ZEOS, d.o.o., predstavnik komunalnih podjetij kot upravljalci mest oddaje odpadkov – Zbornica komunalnega gospodarstva ter izvajalec priprave za ponovno uporabo – podjetje za zbiranje in predelavo odpadkov TSD, d.o.o..

Ponovna uporaba in priprava na ponovno uporabo sta trenutno v ospredju Evropske zakonodaje o ravnanju z odpadki in krožnem gospodarstvu. V ospredju je predvsem podaljšanje življenjske dobe električne in elektronske opreme zaradi splošnega pomanjkanja mnogih vanjo vključenih surovin in njihovega potencialnega statusa nevarnih odpadkov. Okvirna direktiva o odpadkih zato države članice EU za povečanje učinkovitosti rabe virov zavezuje k spodbujanju modelov poslovanja in potrošnje, ki podaljšuje življenjsko dobo proizvodov in spodbujajo njihovo ponovno uporabo. V pripravi na ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme v Evropi prednjačijo v Belgiji, Veliki Britaniji, Franciji in Avstriji, kjer ti sistemi veljajo za uspešne. Sistem priprave na ponovno uporabo pa razvijajo tudi na Irskem. Za najbolj napredno na tem področju velja Španija, ki je prva država v EU, ki je cilje zbranih letnih količin odpadne električne in elektronske opreme za pripravo na ponovno uporabo ločila od ciljev za recikliranje.

V Sloveniji še nimamo opredeljenih ciljev za pripravo na ponovno uporabo električne in elektronske opreme. Je pa konec 2020 državni zbor sprejel dopolnilo Zakona o varstvu okolja ZVO-1J, ki proizvajalce izdelkov, za katere velja sistem razširjene odgovornosti, obvezuje k prevzemanju rabljenih izdelkov in zagotavljanju predpisanega ravnanja z njimi. Uredba o električni in elektronski opremi izvajalcem javne službe določa, da morajo v zbirnih centrih izvajalcu priprave na ponovno uporabo omogočiti, da iz prevzete odpadne električne in elektronske opreme izloči primerno za pripravo na ponovno uporabo in mu jo odda.

Predaja kotička za ponovno uporabo v Kočevju
Predaja kotička za ponovno uporabo v Kočevju

Skupaj s projektnimi partnerji tudi v Sloveniji vzpostavljamo sistem priprave na ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme. Zajema postavitev infrastrukture za izločanje uporabne opreme iz toka odpadkov, vzpostavitev sistema logistike, evidentiranja in poročanja, razvoj postopkov priprave na ponovno uporabo ter zakonodajni predlog za celostno ureditev sistema v Sloveniji.

Izpolnjevanje dela Uredbe o odpadni in električni opremi, ki na zbirnih centrih zahteva izločevanje še uporabne opreme, naslavlja vzpostavitev infrastrukture kotičkov za ponovno uporabo. Z grafiko opozarja obiskovalce zbirnih centrov, kam lahko oddajo svojo opremo, še primerno za nadaljnjo uporabo. Med projektom zato po zbirnih centrih v vseh slovenskih regijah ter v sodelovanju z lokalnimi komunalnimi podjetji postavljamo kotičke za ponovno uporabo, da zajezimo nepotrebne e-odpadke.

V prvem letu izvajanja projekta smo postavili 10 tovrstnih kotičkov ter ugotovili, da je 22 % zbrane opreme primerne za takojšnjo ponovno uporabo brez večjih popravil. 6 % potrebuje manjše popravilo, 13 % večje popravilo, 14 % je primerne za rezervne dele, 45 % opreme pa ni primerne in se izloči kot e-odpadki. Po količini predstavljajo 9 % zbrane opreme hladilno-zamrzovalni aparati, 12 % televizorji in monitorji, 27 % mali aparati, 6 % računalniška oprema 45 % pa veliki gospodinjski aparati. Glede na dosedanje rezultate ocenjujemo potencial zbrane rabljene e-opreme za celotno Slovenijo na 125 t ali 8.500 kosov letno. Za izboljšanje procesa bomo izvajalcem javnih služb posredovali vabilo za udeležbo na letošnji delavnici, kjer bomo predstavili dosedanje izkušnje, rezultate in aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega procesa priprave na ponovno uporabo. Med drugim bomo predstavili enostavna navodila za zbiranje še delujoče opreme.

V sklopu vzpostavljanju sistema ravnanja z rabljenimi izdelki smo ustanovili Usklajevalno skupino za ureditev področja rabljene e-opreme. Člani skupine so pristojni strokovni deležniki s področja okoljevarstvene, gospodarsko-tržne in potrošniške zakonodaje. Glavni namen skupine je priprava usklajenih smernic in protokolov za vse akterje in stopnje postopka, ki se skozi potek implementacije infrastrukture, izločanja, izvedbe priprave na ponovno uporabo, evidentiranja in poročanja dopolnjujejo ter končno nadgradijo v zakonodajni predlog. Izvajalci projekta smo med izvajanjem aktivnosti že razvili posamezna navodila, in sicer za oddajo, izločanje in prevzem rabljenih aparatov, za njihovo evidentiranje ter postopke priprave na ponovno uporabo. S tem odpiramo pot vpeljavi sistemske ureditve na tem področju v Sloveniji, ki spada med države, ki še ne poročajo celovito o stopnji ponovne uporabe e-opreme. Vsa zbrana oprema v pilotnem postopku se namreč popiše in evidentira. S tem so storjeni prvi koraki, ki bodo omogočali poročanje o ponovni uporabi v skladu z okoljsko zakonodajo.

Izkušnje, pridobljene pri vzpostavitvi sistema priprave na ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme, bomo sproti delili z vsemi zainteresiranimi deležniki. Ob zaključku projekta kot primere dobrih praks prenesli tri v države članice EU. Tako bomo poskrbeli, da bo sistem res zaživel, saj menimo, da le s skupnim sodelovanjem, prepletanjem ter izmenjavo izkušenj in znanj lahko izpolnimo zadane cilje tako pri stopnji recikliranja kot tudi pri podaljševanju dobe uporabe aparatov.