Zakon za več OVE v porabi energije


Z novim Zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) so predpisana prednostna območja nameščanja fotonapetostnih naprav. Poleg tega pa je v 9. členu zakona obvezna postavitev pri novogradnjah in rekonstrukcijah, seveda z nekaj omejitvami, ki jih regulativa prav tako navaja.


Prednostna območja za postavitev so naslednja:

 • strehe objektov in utrjene površine parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih tlorisna površina je 1.000 m² ali več, in ki se nahajajo na poselitvenih območjih, zlasti v mestih in drugih urbanih naseljih;
 • območje cestnih zemljišč, cestnih objektov, oskrbnih postaj javnih cest in servisnih prometnih površin;
 • železniško območje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varnost železniškega prometa;
 • območja objektov za proizvodnjo elektrike ter območje razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj, ki segajo največ 5 m od roba najbolj zunanjega energetskega objekta;
 • območja zaprtih odlagališč;
 • območja opuščenih in nekdanjih površinskih kopov mineralnih surovin, ki niso zalita z vodo, če postavitev teh naprav ni v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, ter
 • obstoječa neaktivna odlagališča odpadkov in opuščena odlagališča odpadkov, če postavitev teh naprav ni v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom.

Za doseganje ciljev deleža energije iz obnovljivih virov energije je pomemben 9. člen. Določa, kje je postavitev in obratovanje fotonapetostnih naprav minimalne nazivne moči ali površine obvezna:

 • novogradnje utrjenega parkirišča, katerega tlorisna površina znaša 1.000 m² ali več;
 • novozgrajeni objekti, katerih tlorisna površina strehe znaša 1.000 m² ali več;
 • pozidava objekta v vertikalni smeri, kjer je tlorisna površina strehe prizidave 1.000 m² ali več;
 • prizidava objekta v horizontalni smeri, kjer je tlorisna površina strehe prizidave 1.000 m² ali več in
 • rekonstrukcije objekta, pri kateri se posega tudi v nosilno konstrukcijo strehe, katere tlorisna površina znaša 1.000 m² ali več.

Za postavitev, obratovanje in odstranitev fotonapetostne naprave je zadolžen lastnik objekta, ki lahko svojo obveznost uresničuje tudi preko tretje osebe.

Z novim zakonom vlada prevzema pomembno vlogo pri izvajanju vsebine in posameznih določb, še posebej, ko gre za posege v prostor, za izjeme in za usposobljenost osebe, ki bo pospešila študijo o izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave.

Za potencialne investitorje je vabljiva tudi obvezna postavitev fotonapetostnih naprav na nekaterih obstoječih objektih, in sicer:

 • na strehi obstoječega objekta, katerega tlorisna površina strehe znaša 1.700 m² ali več
 • na obstoječem utrjenem parkirišču, katerega tlorisna površina znaša 1.700 m² ali več

Občine bodo morale novo regulativo upoštevati pri postopkih prostorskega načrtovanja OVE (fotonapetostnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav) z nazivno električno močjo 4 MW ali več, ki so prostorske ureditve lokalnega pomena. Te naprave se bodo morale po novem obvezno načrtovati. Če se obveznosti glede postavitev fotonapetostne naprave ne bodo upoštevale, zakonodajalec predpisuje tudi kazni, med drugim od 3.000 do 20.000 evrov za pravno osebo, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.