Trajnostne kompetence in veščine

| Avtorici: Tanja Labohar, mag. Klementina Zapušek |


Trajnostni razvoj postaja vse pomembnejši del strategij podjetij in organizacij. Sploh pri tistih, ki so zavezani k trajnostnemu poročanju ali pa se pripravljajo na prehod v zeleno gospodarstvo. Kot pravijo naši sogovorniki, se to kaže tudi na trgu dela, kjer se vse bolj poudarja potreba po trajnostnih znanjih in kompetencah, saj se družba, gospodarstvo in okolje soočajo s številnimi izzivi, povezanimi z okoljsko, družbeno in gospodarsko trajnostjo. Danes se mnoga podjetja in organizacije zavedajo, da je razvoj trajnostnih kompetenc med zaposlenimi ključen za uspešno uresničevanje trajnostnih strategij. Trajnostne kompetence vključujejo kombinacijo znanj, veščin, vrednot in načinov razmišljanja, ki omogočajo zaposlenim, da se učinkovito spopadajo s trajnostnimi izzivi ter prispevajo k pozitivnim družbenim, okoljskim in gospodarskim vplivom.


Mirela Kurt, direktorica iskanja in selekcije na Adeccu Slovenije, poudarja, da iščejo predvsem znanje o megatrendih, razumevanje njihovega namena in kako lahko vplivajo na posameznika, družbo in ekonomijo. Kompetence, ki se iščejo oziroma pričakujejo na trgu, so: sposobnost strateškega razmišljanja, povezovanje obstoječih podatkov v informacije za boljši jutri, iskanje rešitev na izzive in zmožnost kreiranja novih poti ter postavljanje novih/drugačnih sistemov. Opažajo trend povečanega interesa podjetji in organizacij, ki želijo v svoje poslovanje aktivno vpeljati trajnostni vidik. Zanimivo pa je, da to niso zgolj velika podjetja, temveč tudi mala in srednja. Kader z dobro razvitimi trajnostnimi kompetencami prepoznajo najprej preko vrednot posameznika, nato s pomočjo vprašanj in konkretnih primerov, ki se nanašajo na zahtevane kompetence posameznika, dobijo širši uvid v njegovo znanje oziroma kompetence.

Profili kadrov za ESG

Tina Novak Kač, direktorica prodaje in partnerka pri zaposlitveni agenciji Competo, izpostavlja trajnostne veščine, kot so sposobnost kritičnega mišljenja, ki izpodbija status quo in vztrajnost, da novi vzorci in navade postanejo del vsakdanjika. Razvojna miselnost pomaga pri iskanju novih možnosti in sposobnost prilagajanja ob upoštevanju negotovosti in tveganj. Z vidika znanj si podjetja želijo strokovnjakov, ki znajo izračunati ogljični odtis, načrtovati strategijo ukrepov v celotni dobavni verigi in pripraviti kompleksna ESG poročila ter so kompetenten sogovornik raznovrstnim sogovornikom. Tovrstnih strokovnjakov je trenutno v Sloveniji razmeroma malo in gre zagotovo za enega od poklicev prihodnosti.

Trenutno z ESG področja prepoznavajo dva tipa kandidatov – prvi so pri delu osredotočeni na zbiranje, obdelavo in analizo podatkov za potrebe kompleksnega ESG poročanja, podpore snovanju strategij ter aktivnosti na področju trajnosti. Gre za profile ljudi, ki so analitični, natančni, temeljiti, zanesljivi in zmožni razumevanja ter umeščanja dejstev v strateški trajnostni kontekst. Pri drugem tipu gre za projektnega vodjo s poudarkom na komunikacijskih veščinah. Običajno pripravlja, načrtuje in koordinira projekte trajnostnega prehoda v brezogljično družbo, zmanjšanje emisij in uvedbo zelenih virov energije ter komunicira z najzahtevnejšimi sogovorniki.

Tovrstne strokovnjake iščejo srednje velika in velika podjetja, ki bi želela učinkovito dopolniti obstoječe oddelke na področju trajnosti. Strokovnjake sicer potrebujejo vsa podjetja, ki bodo zavezana k ESG poročanju in rešujejo potrebo z internimi sodelavci oziroma zunanjimi svetovalnimi družbami.

Trajnostno ozaveščenost na kadrovskih razgovorih preverjajo z vedenjskimi vprašanji. Iskanje poleg običajnih načinov in virov zaradi omejenega števila strokovnjakov zahteva še toliko bolj raziskovalen pristop.

Lucia Jazbinšek, direktorica Executive Search, Kariera Slovenija poudarja, da pri iskanju zaposlenih iščejo predvsem naslednje trajnostne kompetence: okoljsko ozaveščenost, družbeno odgovornost, trajnostno inovativnost, etično odločanje in komunikacijo trajnostnih vrednot. Podjetja in organizacije iz različnih sektorjev iščejo strokovnjake s področja trajnosti, predvsem pa tiste, ki imajo specifična znanja in izkušnje v njihovem industrijskem kontekstu. Finančne institucije, energetski sektor, proizvodna in tehnološka podjetja se še posebej osredotočajo na trajnostne kompetence.

Kader z dobro razvitimi trajnostnimi kompetencami prepoznajo prek kombinacije pristopov, kot so analiza izobrazbe in izkušenj, kompetenčno usmerjeni intervjuji, praktični primeri in sodelovanja v društvih. Agencija si prizadeva povezovati podjetja z ustrezno usposobljenimi kandidati, tako da upoštevajo njihove specifične potrebe glede trajnostnih kompetenc.

Kaj podjetja iščejo in pričakujejo na trgu

Monika Burjek, HR specialistka, zaposlitveni portal MojeDelo.com izpostavlja nekatera pomembna trajnostna znanja in kompetence, ki jih podjetja iščejo in pričakujejo na trgu. To so predvsem okoljska ozaveščenost, podnebna pismenost (poznavanje podnebnih sprememb, njihovih vzrokov in posledic ter sposobnost prispevanja k zmanjševanju ogljičnega odtisa), etično ravnanje in socialna odgovornost. Delodajalci si želijo zaposliti nekoga, ki pozna koncepte trajnostnega razvoja in sposobnost integriranja teh načel v poslovno strategijo in delovanje. Trajnostna znanja in kompetence se razvijajo skozi izobraževanje, izkušnje na delovnem mestu, sodelovanje v projektih in drugih priložnostih za učenje. Organizacije vse bolj cenijo posameznike, ki so usposobljeni za obravnavanje trajnostnih izzivov na različnih področjih, saj to prispeva k njihovi konkurenčnosti, družbeni odgovornosti in dolgoročnemu uspehu.

Podjetja in organizacije, ki še posebej iščejo strokovnjake s področja trajnosti in ESG, so se zavezala k trajnostnemu razvoju in imajo v svoji strategiji postavljene cilje glede zmanjšanja ogljičnega odtisa, učinkovite rabe virov, družbene odgovornosti itd. Med njimi so finančne institucije, kjer iščejo strokovnjake za analizo ESG tveganj in priložnosti, saj se dejavniki ESG vse bolj upoštevajo pri odločanju o naložbah; svetovalna podjetja, ki strankam pomagajo razvijati in izvajati trajnostne strategije; tehnološka podjetja, kjer se zavedajo vloge tehnologije pri reševanju trajnostnih izzivov in iščejo strokovnjake, ki lahko razvijajo in implementirajo tehnološke rešitve za trajnostne izzive; industrijska podjetja, ki se osredotočajo na zmanjšanje svojega vpliva na okolje; farmacevtske družbe, ki se osredotočajo na družbeno odgovorne prakse; velike mednarodne korporacije, ki se vse bolj osredotočajo na trajnostne dejavnike v izboljšanju ugleda.

Iskanje kadra z dobro razvitimi trajnostnimi kompetencami je kompleksen proces, ki zahteva usklajevanje različnih pristopov. Pomembno je, kako se kandidat ujema s podjetjem in njegovo kulturo in ali lahko prispeva k trajnostnim ciljem organizacije. Delodajalcem svetujejo, da začnejo postopek iskanja kandidatov z jasno opredelitvijo trajnostnih kompetenc, ki so ključne za njihovo podjetje. Priporočajo skrben pregled življenjepisov, s čimer delodajalci preverijo, ali so se kandidati s trajnostjo ukvarjali v preteklih delovnih izkušnjah ali projektih. Med intervjujem se nato postavljajo vprašanja, ki se nanašajo na trajnost in ESG v prejšnjih delovnih izkušnjah ter pristope k reševanju določenega trajnostnega izziva, na študije primerov, povezanih s trajnostjo, analize ali reševanje praktičnih nalog, ki zahtevajo uporabo trajnostnih kompetenc.

Povpraševanje po zelenih delovnih mestih narašča

Saša Boštjančič, ustanoviteljica in direktorica zaposlitvenega portala Optius.com, opaža naraščanje povpraševanja po zelenih delovnih mestih in po delovnih mest na področju trajnostnega razvoja. Ključne trajnostne kompetence, ki so izjemno cenjene in iskane na trgu, so sledeče: okoljska ozaveščenost in ekološko razmišljanje, razumevanje principov krožnega gospodarstva, trajnostno upravljanje virov, socialna odgovornost in razumevanje družbenih vplivov poslovanja, sposobnost inovativnega razmišljanja in iskanje novih poti za doseganje trajnostnih ciljev ter prilagajanje hitro spreminjajočim se razmeram. Razvoj trajnostnih kompetenc je ključen za uspešno izvajanje trajnostnih strategij podjetij in organizacij ter za njihov pozitiven vpliv na okolje, družbo in gospodarstvo. Prav zato je iskanje, prepoznavanje in spodbujanje teh kompetenc med potencialnimi kandidati za delo in zaposlenimi nujno za dosego ciljev trajnostnega razvoja.


Kako pa na prepoznavanje in upravljanje s trajnostnimi kompetencami gledajo večja slovenska podjetja?

V Elektru Ljubljana imajo pooblaščenko za trajnostni razvoj in vzpostavljajo ekipe, ki bodo preučevale vpliv njihove dejavnosti na okolje in podajale predloge za izboljšave z vidika uporabe okolju prijaznih materialov in z vidika ogljičnega odtisa. Vzpostavljajo poročevalski sistem, ki bo skladen z mednarodnimi standardi trajnostnega poročanja.

Razumevanje prepletenosti delovanja podjetja in okoljskih vidikov, razvoj novih tehnologij, učenje za okoljsko trajnost in s tem povezane aktivnosti so kompetence, ki bodo v prihodnje ključne pri delovanju podjetja. V tej smeri že vlagajo sredstva, usmerjajo delovanje podjetja in pri zaposlenih krepijo znanja, vezana na ocenjevanje vplivov na okolje, izvajanje meritev, iskanje rešitev za trajnostno poslovanje v odnosu do okolja in modelov izračuna ogljičnega odtisa. Na tem področju izobražujejo zaposlene, izvajajo projekte, vzpostavljajo celovit poročevalski model, ki bo spodbujal zaposlene k delovanju v skladu s trajnostnimi vidiki, ter delovna mesta, ki pokrivajo področja trajnostnega delovanja podjetja.

Glede znanja in kadrov, potrebnih za zeleni prehod, zaposlujejo predvsem na področju izdaje soglasij in izvajanja meritev pri vzpostavljanju pogojev za priklop obnovljivih virov energije, kjer znanje sicer imajo, vendar zaradi velikega povpraševanja na tem področju zaznavajo pomanjkanje na trgu kadrov.

Največji izziv, ki je hkrati tudi največja priložnost pri pridobivanju trajnostnih kompetenc, je zagotovo sprememba načina razmišljanja v trajnostno miselnost, kar vodi tudi do spremembe vedenja.

Na trgu ni profiliranih kadrov za trajnostni razvoj

Uroš Ožbolt, vodja Službe za kapitalske trge in koordinator za trajnost v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto, poudarja, da rast in razvoj Krke že desetletja temeljita na trajnostnem poslovanju. Vsak zaposleni v Krki pozna ključna trajnostna področja, ki so pomembna za celotno skupino Krka. Še več pozornosti namenjajo specifičnim področjem, ki so bila z vidika trajnosti prepoznana kot najpomembnejša. V skladu z načrtovanjem strateških ciljev ESG so si zadali redno izobraževanje zaposlenih o trajnosti, skladnosti poslovanja in človekovih pravicah, kar tudi sicer izvajajo že dlje časa. Opažajo, da so zaposleni vse bolj okoljsko osveščeni, zato jih aktivno osveščajo o učinkoviti rabi in prihrankih energije ter kako lahko s svojimi dejanji prispevajo k varstvu okolja in zmanjšanju vpliva na podnebne spremembe.

V Krki izpostavljajo, da bodo podjetja v skladu z lastno trajnostno naravnanostjo, pa tudi zaradi pričakovanj družbe in zakonodajnih zahtev potrebovala zaposlene, ki bodo poglobljeno in strateško poznali področje trajnosti, trajnostnega poročanja in revidiranja ter bodo specialisti trajnostnega poslovanja. Ker se področje še razvija, je za veliko podjetij trenutno izziv pridobiti profilirane zaposlene s tega področja, ker jih na trgu ni. Zakonske zahteve za podjetja že obstajajo, zato v Krki razvijajo in izobražujejo svoje obstoječe kadre. Menijo pa, da bomo poznavalci trajnosti vsaj v določeni meri morali postati praktično vsi.

Za novo zaposlene izvajajo Zeleni onboarding

V Skupini GEN-I so v letu 2021 zasnovali Strateški razvojni načrt, katerega bistven del je trajnostni razvoj. Kompetence so tiste, s katerimi zasledujejo cilje zelene preobrazbe in prehod v brezogljično družbo. Zastavili so si dolgoročne cilje trajnostnega razvoja, ki jih uresničujejo tako z internim delovanjem kot s produkti in storitvami. Uvajajo številne zelene prakse, izobražujejo zaposlene, krepijo trajnostno naravnano kulturo ter sodelujejo s svojimi partnerji in strankami.

Prepoznavanje kadra z dobro razvitimi trajnostnimi kompetencami oziroma s potencialom za razvoj le-teh je ključno za zagotavljanje trajnostnega in odgovornega poslovanje družbe. To vključuje razumevanje okoljskih, družbenih in gospodarskih vidikov trajnosti ter sposobnost združevanja teh vidikov v svoje delo. Pri zaposlovanju najprej zastavijo vprašanja glede trajnostnih tematik, s čimer pridobijo vpogled v osveščenost kandidatov in razumevanje trajnosti. Zanima jih predvsem, ali kandidati izkazujejo skrb za energetsko učinkovitost in trajnostne prakse tako pri svojem delu kot tudi v zasebnem življenju. Želijo zaposlene, ki dobro razumejo pomen trajnosti in so pripravljeni prispevati k bolj trajnostni prihodnosti GEN-I-ja. Vrednote predstavljajo ključen gradnik podjetja. Povezujejo jih spoštovanje, odgovornost, predanost, vključenost in prilagodljivost, tudi v luči zelene preobrazbe. Spodbujajo kritično razmišljanje, razvijajo alternativne rešitve za zeleno prihodnost, strmijo k individualnemu angažmaju in proaktivnosti posameznih zaposlenih.

Organizirajo številna izobraževanja, teambuildinge, zelene aktivnosti, za novozaposlene pa Zeleni onboarding. K trajnostnim kompetencam pristopajo celovito. Zato imajo v podjetju formirano Službo za trajnost in razpise, ki je med drugim zadolžena za kreiranje in ozaveščanje o trajnostnih projektih. GEN-I talenti prihodnosti so izrazito značajsko in osebnostno odprti, željni medsebojnega sodelovanja, povezovanja znotraj številnih projektov in področji ter sposobni hitrega prilagajanja dinamičnim razmeram organizacijskih struktur. Vezano na nove ESG standarde se je poudarek na trajnost v zadnjem obdobju še dodatno povečal, zato se je v podjetju vzpostavil oddelek, ki se ukvarja s to tematiko.

Upravljanje s Strateškim timom za trajnost

V Skupini Pošta Slovenije je bil v letu 2022 vzpostavljen celovit koncept upravljanja trajnosti, organizacijska struktura upravljanja trajnosti pa je zagotovljena s Strateškim timom za trajnost. Posamezni člani strateškega tima za trajnost imajo kompetence in znanja z različnih specialističnih področij glede zakonodajnih zahtev, poznavanja tržnih zakonitosti, upravljanja s človeškimi viri, upravljanja z okoljem, energetsko učinkovitostjo, razogličenjem, trajnostno nabavo, inovacijami, korporativno integriteto in skladnostjo poslovanja ter korporativnim (internim in eksternim) komuniciranjem z različnimi deležniki. Želijo usmeriti pozornost od kompetenc proti trajnostno naravnani kulturi zaposlenih in to bodo vnesli v vse elemente upravljanja z ljudmi – tako v iskanje in selekcijo kot med kazalnike uspešnosti, v interne komunikacije ipd.

Glede trajnostnega razvoja izvajajo interno in eksterno izobraževanje za zaposlene. Strategija trajnostne transformacije je glede na spremembe regulativnih okvirjev in pričakovanja ter zahteve različnih deležnikov še posebej pomembna za integracijo trajnostne korporativne kulture in ključna za zagotavljanje odpornosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti Skupine Pošta Slovenije. Zaposleni potrebujejo jasne usmeritve in neprekinjeno spodbudo, da bodo na osebni ravni spremenili vedenja in prispevali k trajnostnemu napredku. Največji izziv zagotovo predstavlja spreminjanje navad in v duhu zelenega prehoda včasih tudi odpoved udobju. Tudi mlade generacije so vse bolj pozorne na to, katera podjetja delujejo trajnostno. V prihodnje bo tako trajnost eden izmed pomembnih kriterijev presoje, ali so kot delodajalec privlačni za mlade talente.

Trajnostne kompetence tudi v upravi in nadzornem svetu

Dvig trajnostnih kompetenc zaposlenih je pomemben del strateškega trajnostnega razvoja NLB skupine. Gre za strokovne kompetence, ki zaposlenim na vseh ravneh krepijo razumevanje trajnosti, omogočajo pripravo trajnostnih politik in smernic, pripravo zelenih finančnih produktov in njihovo predstavitev strankam. Trajnost in upravljanje ESG dejavnikov sta vključena v eno izmed treh glavnih vrednot NLB Skupine »Izboljšujemo življenja«. Razvijajo strokovne kompetence, ki omogočajo ustrezno razumevanje in obravnavo ESG tveganj in priložnosti, razvoj finančnih produktov ter pogojev financiranja. Vse to je pomembno zato, da lahko uspešno preusmerjajo finančne tokove v trajnostno vzdržne industrije in panoge ter podjetjem in posameznikom pomagajo pri trajnostni preobrazbi. Hkrati skrbijo za to, da tudi zaposleni v drugih ključnih poslovnih procesih pridobivajo ustrezna znanja in kompetence, ki so potrebna za uvajanje ESG dejavnikov na njihovih strokovnih področjih. Pomemben je razvoj splošnih okoljskih znanj in kompetenc zaposlenih glede varovanja okolja in racionalne porabe virov. Med družbenimi kompetencami so ključne tiste, ki so povezane z etičnim ravnanjem in integriteto, zagotavljanjem enakih možnostmi, sprejemanjem raznolikosti in zagotavljanjem psihološke varnost med zaposlenimi. Trajnostne kompetence krepijo na vseh hierarhičnih ravneh, tudi v upravi in nadzornem svetu banke, kar je ključnega pomena za uspešno korporativno upravljanje trajnostnega razvoja.

V NLB Skupini poteka več internih izobraževanj za razvoj trajnostnih kompetenc in o širših trajnostnih temah. Nekatera izvajajo že vrsto let, še posebej izobraževanja o temah, ki sodijo v družbeni steber ESG. Vsi zaposleni pridobijo osnovno znanje o trajnosti in upravljanju ESG na obveznem spletnem izobraževanju. Dodatno v okviru posameznih poslovnih področij, projektnih in delovnih skupin potekajo specifična in na praktične izzive prilagojena usposabljanja, delavnice, izmenjave praks. Redno obveščajo o trajnostnih temah, dogodkih in dosežkih preko internih komunikacijskih kanalov. Organizirali so interni spletni dogodek Trajnostni dan, kjer sta pomen trajnosti ter vplive človeštva na okolje in družbo predstavila priznana zunanja strokovnjaka.

Med pomembnimi dejavniki trajnostne preobrazbe sta vseživljenjsko učenje, pripravljenost na spremembe in kritično razmišljanje. V NLB Skupini posebej spodbujajo in uvajajo v poslovanje znanja in veščine, ki pomagajo pri razumevanju in udejanjanju zelenega prehoda, kot so prepoznavanje vplivov lastnih dejavnosti (pa tudi nedejavnosti), veščine ukrepanja ter širšega upravljanja organizacijskih sprememb (change management). Prilagajanje spremembam, tudi na področju trajnosti, je povezano z osebnimi vrednotami in prepričanji, njihovo spreminjanje pa je dolgotrajen proces.

Največji izziv in hkrati priložnost je, da je za dejanske spremembe tako pri pridobivanju trajnostnih kompetenc kot pri upravljanju okoljskih in družbenih vplivov potreben konsenz in usklajeno delovanje širšega družbeno-ekonomskega okolja (zakonodaja, šolstvo, gospodarstvo, javne institucije …), na nacionalni in na mednarodni ravni. Nujna spodbuda za hitrejše premike in usklajeno delovanje so tudi vse pogostejši ekstremni naravni pojavi, ki so med drugim tudi posledica podnebnih sprememb. Vse to krepi zavedanje, da naš trenutni način življenja in upravljanja gospodarstva nista vzdržna ter da je potrebno hitro ukrepati.

Nagrajevanja vodstva na osnovi doseženih ESG ciljev

Larisa Grizilo, Senior direktor HR sektorja in sektorja korporativnih komunikacij iz Skupine A1 poudarja, da je skupina zavezana trajnosti že več kot desetletje. Globalno zasedajo 7. mesto med telekomunikacijskimi podjetji na področju trajnostne analitike. Razvoj trajnostne miselnosti vseh zaposlenih v podjetju prepoznavajo kot eno izmed glavnih prioritet. Trajnostni razvoj tako ni naloga in odgovornost le osebe, ki je v podjetju odgovorna za to področje, ampak je odgovornost in potreba po prevzemanju osebne odgovornosti vsakega od njih – od vodilnih v podjetju do denimo agenta v klicnem centru.

Vse spremembe se morajo najprej začeti pri vrhu, zato je v Skupini A1 vodstvo že tri leta nagrajeno na osnovi doseženih ESG ciljev. Izobraževanje o trajnostnih kompetencah se prične že kmalu po zaposlitvi v našem podjetju. Osnove trajnostnega delovanja in naša ESG strategija so namreč del uvajalnega treninga za vsakega novozaposlenega. Za srednje in višje vodstvo imajo na področju izobraževanja vzpostavljene module trajnostnega delovanja. ESG strokovnjaki se redno udeležujejo izobraževanj in delavnic, ki še dodatno razvijajo njihove kompetence trajnostnega razvoja – od upravljanja z deležniki in projektnega vodenja do okoljevarstvenih pravilnikov, trajnostnega poročanja in nenazadnje razumevanja okoljskih dejavnikov. Zaposlene neprestano ozaveščajo, da je znanje njihova najpomembnejša vrlina, in jih na raznolike načine spodbujajo k vključevanju v doseganje trajnostnih ciljev podjetja.

S strateškega vidika velik izziv predstavlja trajnostno spremljanje ne glede na to, da so v zadnjih letih tudi na tem področju precej napredovali.

Sogovorniki poudarjajo, da izrazite in dinamične spremembe na področju trajnostnega razvoja v zadnjih letih zahtevajo celovit pristop k trajnostnim kompetencam. Doseganje trajnostnih ciljev namreč zahteva specifične trajnostne kompetence in za dodano vrednost je potrebna njihova celostna sinergija. Preusmeritev k trajnostnim praksam pa zahteva inovativne ideje in pripravljenost, da jih tudi preizkusimo, kar pomeni spremembo obstoječih vrednot.