Trajnostni razvoj zavarovalne skupine Sava


»Skupina se zavzema za vključitev trajnostnih načel v naložbeni proces na način, da pri izbiri naložb daje prednost tistim, ki sledijo načelom ESG. Donosnost naložb je pomembno, vendar ne edino merilo, saj se v sklopu analize tveganj upošteva tudi trajnostno tveganje, ki nosi pomembno vlogo še posebej pri alternativnih tipih naložb, kot so npr. infrastrukturne naložbe in nepremičninski skladi,« pojasnjuje trajnostno strategijo družbe članica uprave Save Re, mag. Polona Pirš Zupančič. Uvajajo tudi ogljični odtis kot pomembno merilo pri odločanju o naložbah.


V Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2023–2027 ste opredelili pet glavnih pobud, ki se nanašajo na zmanjšanje ogljičnega odtisa, odgovoren prevzem (po)zavarovalnih tveganj, trajnost v vrednostni verigi in procesih, povečanje zadovoljstva strank, zadovoljne in zavzete zaposlene ter dvig trajnostne kulture. Kakšni so konkretni cilji? S kakšnimi ukrepi boste dosegali njihovo uresničevanje?

Zavarovalna skupina Sava se je v svojih glavnih strateških usmeritvah osredotočila predvsem na dva globalna trajnostna cilja, prvi je zdravje in blagostanje naših strank, zaposlenih in širše skupnosti, drugi pa ukrepi proti podnebnim spremembam. Problematika podnebnih sprememb je v naših strateških ciljih še posebej izpostavljena. Pri tem sledimo ambicijam Evropske unije, ki namerava postati do leta 2050 klimatsko nevtralna regija. Za dosego tega cilja vsekakor ne bodo dovolj samo zakoni, ki se pospešeno sprejemajo, pač pa je pomembna sprememba našega načina razmišljanja, sprememba kulture, ki naj se s potrošniške pretvori v okolju in družbi prijazno ravnanje.

V svoje strateške cilje smo tako želeli vključiti vse te vidike in jih kritično presoditi v okviru naše dejavnosti in v okolju, kjer delujemo, ter možnost našega prispevka k uresničitvi globalnih trajnostnih ciljev. Pri tem smo želeli upoštevati tudi pričakovanja vseh naših deležnikov.

V Zavarovalni skupini Sava strategija trajnostnega razvoja obravnava priložnosti in cilje na področju razvoja produktov in storitev, naložbenega in (po)zavarovalnega portfelja, upravljanja procesov in vključevanja deležnikov. Sledimo evropski pobudi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030. V naložbenem portfelju je cilj zniževanje izpustov TPG za 10 % letno, lastnih izpustov iz obsega 1 in 2 pa za 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2022. Seveda smo odvisni tudi od sprejetih državnih ukrepov glede blažitve podnebnih sprememb.

Torej tudi tveganja?

Seveda. V zavarovalnem portfelju premoženjskih zavarovanj smo opredelili dejavnosti, ki so lahko z vidika ESG sporne oziroma še posebej občutljive. Cilj je, da prihodki od premij iz dejavnosti, ki so na občutljivi listi, do konca strateškega obdobja ne presežejo 2 % skupnih prihodkov od zavarovalnih premij v premoženjskih zavarovanjih. Za uresničevanje teh ciljev pa je potreben širok nabor kratko- in dolgoročnih ukrepov, ki vključujejo aktivnosti vseh poslovnih linij in seveda vseh članic skupine.

Vaša trajnostna naložbena politika določa zaveze skupine glede odgovorne in trajnostne naložbene prakse. Katere kazalnike upoštevate pri ocenjevanju trajnostnih naložb in na kako presojate ustreznost naložb kot trajnostnih? Kakšno vlogo igra usklajenost s taksonomskimi dejavnostmi?

Zavarovalna skupina Sava se je kot udeleženec na finančnem trgu uskladila z Uredbo (EU) 2019/2088 (SFDR), ki je začela veljati 10. 3. 2021. V zvezi s tem je na svoji spletni strani objavila prvo Razkritje o trajnosti, kako so torej trajnostni vidiki vključeni v procese naložbenih odločitev. Konec junija 2021 je skupina objavila tudi Trajnostno naložbeno politiko, ki predstavlja smernice za celotno skupino. Od takrat naprej oba dokumenta ustrezno posodablja. Skupina se zavzema za vključitev trajnostnih načel v naložbeni proces na način, da pri izbiri naložb daje prednost tistim, ki sledijo načelom ESG. Donosnost naložb je pomembno, vendar ne edino merilo, saj se v sklopu analize tveganj upošteva tudi trajnostno tveganje, ki nosi pomembno vlogo še posebej pri alternativnih tipih naložb, kot so npr. infrastrukturne naložbe in nepremičninski skladi.

Česa pa ne boste financirali?

Pomemben del Trajnostne naložbene politike je seznam izključenih panog, v katere skupina ne vlaga, in z njimi povezane mejne vrednosti. Z njimi se je skupina zavezala, da ne bo financirala, neposredno ali posredno, družb ali projektov, katerih znatni del prihodkov izvira iz dejavnosti, kot so na primer proizvodnja alkohola, tobaka, premoga za ogrevanje in industrija za odrasle. Skupina je odgovorna za postopek polletnega prilagajanja in ocenjevanja usklajenosti naložbenega portfelja z naložbeno politiko. Podatki so pridobljeni s strani zunanjega ponudnika in se interno preverjajo v okviru kolegija za trajnosti razvoj. Tako se postopoma zmanjšujejo naložbe, ki so se znašle na izključitveni listi ob začetku preverjanja tovrstnih usmeritev. Ugotavljanje usklajenosti je stalni proces, ki se izboljšuje z vse večjo razpoložljivostjo podatkov na finančnem trgu, in posledica vse bolj kakovostnih razkritij subjektov, tako finančnih kot nefinančnih. Glede na to, da je blažitev podnebnih sprememb eden od pomembnejših ciljev naše trajnostne strategije, vzpostavljamo merilo ogljičnega odtisa kot pomemben del naložbenih odločitev, kar konkretno pomeni, da bo preverjanje ogljičnega odtisa naložbe postal del naložbenega procesa in morebitno merilo pri izbiri naložbe.

Torej vsaka naložba ni sprejemljiva?

Pri naložbenem portfelju je bila že drugo leto zapored ocenjena sprejemljivosti naložb skupine za taksonomijo. V letu 2024 pa bo prvič podana tudi usklajenost naložb za taksonomijo za leto 2023. Opozoriti pa je treba, da je trenutno na voljo malo razpoložljivih podatkov, kar se bo v prihodnje spremenilo. Vsekakor je cilj Zavarovalne skupine Sava povečevati tako skladnost kot sprejemljivost finančnih naložb s taksonomijo.

V letu 2022 smo prvič začeli zbirati podatke za izračun 18 kazalnikov glavnih škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti, kot to narekujejo regulativni tehnični standardi. Kazalniki so trenutno opredeljeni le kvalitativno, kvantitativne dejavnike pa bo skupina razkrila najpozneje do 30. 6. 2023.

Pri vlaganju sredstev in zavarovanjih preverjate tudi trajnostna tveganja oziroma tveganja z vidika ESG (vključno s podnebnimi spremembami). Katera tveganja prepoznavate kot najpomembnejša za odločanje in kako ukrepate ob prepoznavanju določenih tveganj vaših strank?

Skupina v okviru okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj kot najpomembnejša prepoznava tveganja podnebnih sprememb, in sicer tako fizična tveganja kot tveganja prehoda.

Na področju naravnih katastrof je zaznati trende povečevanja pogostosti in jakosti škod. Ker je zavarovanje takšnih dogodkov naš osnovni posel, je vse pogostejši pojav vremenskih dogodkov in naravnih nesreč eno od najpomembnejših tveganj. Posledice takšnih pojavov bi lahko bile omejitve pri obsegu zavarovalnih kritij ali geografske omejitve. Posledica so tudi globalne rasti cen zavarovalnih in pozavarovalnih premij. Ustrezno pozavarovanje je za kritje katastrofalnih naravnih dogodkov seveda nujno.

Vlaganje v trajnostni razvoj in preventivno dejavnost, obnovljivi viri in ozaveščanje zavarovancev bodo tudi v prihodnje dejavniki, ki bodo pomembno vplivali na obseg in višino škod zaradi naravnih nesreč.

Družbe v skupini so izpostavljene tudi tveganju prehoda na bolj trajnostno poslovanje, skupina pa to tveganje upravlja z rednim spremljanjem zakonodajnih sprememb na področju trajnosti in ustrezno prilagaja svoje poslovanje, kar vključuje ponudbo bolj trajnostno naravnanih produktov in sledenje novim potrebam strank. V skupini veljajo Smernice Zavarovalne skupine Sava za odgovoren prevzem okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj na področju premoženjskih zavarovanj, ki jih družbe v skupini upoštevajo pri sklepanju zavarovanj, Sava Re pa pri prevzemanju individualnih tveganj v pozavarovanje.

Navedli ste že, da v nekatere panoge ne boste vlagali.

Da. Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava opredeljuje dejavnosti, v katere skupina ne bo vlagala, to so panoge, opredeljene kot netrajnostne. S tem skupina na strani naložb upravlja tveganja, povezana s prehodom na trajnostno poslovanje. Skupina je za upravljanje takšnih tveganj sprejela Trajnostno naložbeno politiko in Smernice za trajnostno upravljanje zavarovalnega portfelja. Tveganja spremljamo in upoštevamo pri sprejemanju poslovnih odločitev in glede na razpoložljivost podatkov izvajamo tudi analizo scenarijev.

Ko govorimo o tveganjih, je treba hkrati razmišljati o velikem naboru priložnosti, predvsem na področju razvoja ustreznih produktov, ki nudijo ustrezna zavarovalna kritja za tveganja, ki izhajajo iz novonastalih družbenih in okoljskih razmer.

Katera lastna trajnostna tveganja oziroma tveganja ESG prepoznavate in kako jih obvladujete?

Skupina prepoznava in poskuša ovrednotiti okoljska in posledično tudi podnebna tveganja. Pomembna so predvsem fizična tveganja, na primer tveganje povečanja pogostosti in jakosti ekstremnih vremenskih pojavov in posledično vpliva na večji obseg škod. Skupina prepoznava tudi podnebna tveganja, povezana z učinki na vrednost naložb družb v skupini. Primer tveganja je vpliv podnebnih tveganj na vrednost državnih obveznic držav, ki so občutljive na fizične nevarnosti, in držav, ki niso sprejele ustreznih ukrepov za zmanjševanje vplivov na podnebje in okolje. Skupina poskuša omenjena tveganja spremljati in tudi ovrednotiti. V okviru lastne ocene tveganj in solventnosti smo izvedli analizo materialnosti teh tveganj ter dva podnebna scenarija, enega na naložbenem delu in enega na zavarovalnem delu.

So še druga tveganja?

Poleg podnebnih tveganj družbe v skupini spremljajo tudi svoj ogljični odtis in lasten vpliv na okolje. S tem se upravljajo strateška tveganja in tveganja, povezana z ugledom skupine. Poleg navedenega spremljamo tudi ostala tveganja, povezana z družbeno in upravljavsko komponento. Skupina na primer spremlja tveganje socialne in finančne neenakosti med spoloma v zavarovalni skupini. Za skupino je pomembno upravljanje tveganj, povezanih s spremembami zakonodaje v povezavi s trajnostjo. V zadnjem času je bilo sprejete veliko nove zakonodaje na tem področju. Nova zakonodaja lahko pomembno vpliva na poslovanje skupine v prihodnje. Prav gotovo s tem v zvezi nastajajo nekateri novi stroški ipd. Tveganja obvladujemo z vključevanjem trajnostnih vidikov v vse dele poslovanja. Vsa ta tveganja pa prinašajo mnogo novih priložnosti na področju razvoja novih tehnologij ter ponudbe novih storitev in produktov.

Kako in s kakšnimi naložbenimi portfelji spodbujate vlaganje v trajnostne projekte, projekte razogljičenja, krožnosti idr.?

Zaradi podnebnih in drugih okoljskih (na primer večja obremenitev okolja z rastjo števila prebivalstva, onesnaženje z odpadki in drugi ekološki problemi) podnebnih (kot so izpusti toplogrednih plinov) in družbenih sprememb, uvajanja novih tehnologij, spremembe zakonodaje, demografskih trendov in migracije prebivalstva nastajajo spremenjene okoliščine za razvoj produktov in prevzemanje zavarovalnih tveganj. To je razlog za nove priložnosti pri razvoju inovativnih produktov in storitev ter oblikovanju novih meril prevzemanja tveganj v zvezi z novimi in nepoznanimi tveganji. Mislim na podnebne spremembe in s tem povezane manj običajne ali neobičajne vremenske katastrofe. V letu 2022 je bila v Zavarovalni skupini Sava izvedena širitev nekaterih produktov s poudarjeno komponento trajnosti. Poleg zavarovanja sončnih elektrarn, ki jih slovenski del Zavarovalne skupine Sava že trži, so bile zavarovalne podlage pripravljene tudi v dveh drugih odvisnih družbah. Prav tako je bilo nadgrajeno zavarovanje avtomobilskega kaska, in sicer v delu, ki se nanaša na zavarovanje električnih vozil.

Razvijate tudi produkte za zdrav način življenja in s katerimi spodbujate trajnost?

Tudi. To so storitve in programi, ki spodbujajo zdrav način življenja, npr. Sava Fit, ponujamo pa tudi zavarovalna pokritja za mikromobilna sredstva, kot so skuterji, rolke, kolesa.

V skupini odvisna družba Sava Infond ponuja sklad Družbeno odgovorni, ki je v skladu s SFDR oziroma 8. členom omenjene uredbe. Lahko se celo pohvalimo, da je upravljavec skladov Damjan Kovačič prejel nagrado najuspešnejšega upravljavca v Sloveniji po zaslugi odličnega upravljanja sredstev v skladu Infond Družbeno odgovorni tako v triletnem kot desetletnem obdobju. V triletnem obdobju se omenjeni sklad, ki postavlja pri izboru naložb na prvo mesto trajnostni razvoj in družbeno odgovorno poslovanje podjetij, ponaša s 23-odstotno donosnostjo in je tako za nekaj več kot pet odstotnih točk presegel primerjalni indeks.

Z vse večjo ekološko krizo in razvojem tehnologij bodo seveda potrebe po produktih in storitvah, ki nudijo zaščito pred novonastalimi tveganji, vsekakor naraščale. Tako bo verjetno vse večje povpraševanje na primer po produktih in storitvah, ki promovirajo transport z nizkim ogljičnim odtisom ali brez njega, ali produktih in storitvah, ki spodbujajo izvajanje trajnostnih praks, kot so uporaba digitaliziranih storitev, zmanjševanje odpadkov, prehod na krožno gospodarstvo itd.

Trajnostna merila vključujete tudi v odnose z vašimi dobavitelji oziroma v nabavni proces. Na kaj se pri tem osredotočate in kako z dobavitelji sodelujete pri soustvarjanju trajnostnih portfeljev in storitev?

V družbah skupine je usklajena in poenotena nabavna politika, ki vsebuje strateške usmeritve in načela preglednega nabavnega procesa. Trajnostna cilja nabavnega procesa sta: vzpostavljanje in vzdrževanje partnerskega odnosa z dobavitelji ter opredelitev dodatnih meril za izbiro dobaviteljev, ki upoštevajo okoljski in družbeni vidik. Pravilniku o postopku nabave je tako priložen vprašalnik o trajnostni naravnanosti podjetja, namenjen dobaviteljem, ki je objavljen tudi na naši spletni strani. Izpolnjen vprašalnik je pomemben za izbiro dobavitelja in je prvi korak k spodbujanju trajnostne naravnanosti v partnerskih odnosih pri nabavnem procesu. V splošnih nabavnih pogojih, ki so praviloma sestavni del vsakega naročila, je poudarjena skrb za trajnostni razvoj družbe. V posodabljanje internih aktov, ki urejajo poslovni proces nabave vseh družb v skupini, so vključeni mehanizmi spremljanja trajnostne naravnanosti dobaviteljev. V skupini praviloma sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, kar pa narekuje že sama narava poslovanja, in tako tudi vzpostavljamo dolgoročne partnerske odnose.

Poleg tega ima družba/skupina glede nabave sprejetih še vrsto drugih internih aktov, v katerih opredeljuje postopke in druga navodila. To so na primer: politika upravljanja voznega parka v skupini, pravilnik o nabavi, uporabi in vzdrževanju službenih vozil, pravilnik o uporabi sredstev informacijske tehnologije itd.

Zaposlene nagovarjate prek projekta »Never alone«, s katerim želite vplivati na povečanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Kako zaposlene vključujete v trajnostne aktivnosti in kako spodbujate njihovo inovativnost, razvijate kompetence in spodbujate spoštovanje človekovih pravic na delovnem mestu?

Ustvarjamo okolje, v katerem zaposleni razvijajo in udejanjijo svoje potenciale. Dobre delovne rezultate in dosežke prepoznavamo ter jih izboljšujemo. Vlagamo v razvoj kompetenc vodenja in sodelovanja. Spodbujamo motiviran pristop k delu in zavzetost za doseganje skupnih ciljev. Procese prenavljamo in prilagajamo tako, da omogočamo učinkovito organizacijo dela in vključevanje zaposlenih v različne projekte.

Katere ugodnosti nudite zaposlenim?

Zaposlenim nudimo številne dodatne ugodnosti, kot so fleksibilni delovni čas, stalno strokovno in splošno izobraževanje, ponudba športnih aktivnosti, dogodki, ugodnosti za starše, delo na domu itd. Na zaposlitvenem trgu je konkurenca velika in vsako podjetje bi v svoje vrste rado privabilo kadre z aktualnimi znanji in kompetencami, ki bodo sooblikovali prihodnost družbe. Tudi v Zavarovalni skupini Sava se zavedamo pomena privlačne znamke delodajalca, s katero potencialne kandidate nagovarjamo, da se nam pridružijo, in vzdržujemo dobre odnose z zaposlenimi. Tako povečujemo njihovo pripadnost in zadovoljstvo. S tem namenom smo v letu 2022 izvajali mnogo dejavnosti, ki so bile povezane v projekt Never alone. Naš cilj je oblikovati delovno okolje čim bolj po meri zaposlenih ter postati še bolj privlačen in prijeten delodajalec. Da bi bili kot taki v javnosti tudi prepoznani, smo pod okriljem projekta naredili še korak naprej in pristopili k oblikovanju obljube delodajalca. Projekt je zajemal oblikovanje fokusnih skupin, ki smo jih zastavili tako, da smo dobili čim bolj reprezentativno sliko sodelavcev v družbi. Zajeli smo jih po različni starosti, z različno dolgim delovnim stažem in z različnih delovnih področij, saj smo le tako lahko dobili čim bolj stvarno sliko o izkušnji zaposlenih. Udeležba v fokusnih skupinah je bila prostovoljna. Postavili smo vizualno podobo znamke za interno komunikacijo in obljubo delodajalca tako za Savo Re kot Zavarovalno skupino Sava in vse družbe, ki jo sestavljajo. Vzpostavili smo komunikacijsko strategijo, jo začeli izvajati in se lotili vzpostavitve razširjene komunikacijske infrastrukture. Komunikacijsko strategijo bomo v prihajajočem strateškem obdobju 2023–2027 še krepili in razvijali tako pri zaposlenih kot iskanju novih kadrov. Lotili smo se tudi prenove oziroma vzpostavitve nove komunikacijske infrastrukture za zaposlene, kar zajema novo intranetno stran za Zavarovalno skupino Sava.

Podpirate tudi korporativno prostovoljstvo?

Že več let. V preteklih letih je bil največji tak projekt Dan Zavarovalne skupine Sava, pri katerem so zaposleni na terenu in ob prijetnem druženju izvajali ekološke akcije, se posvečali starostnikom ali pomagali pri projektih lokalne skupnosti. Zaradi izbruha pandemije covida-19 so bila taka druženja onemogočena. Zato smo v letu 2021 v spremenjenih okoliščinah prostovoljstvo organizirali drugače, in sicer kot pobudo Srce za svet. Tako je prostovoljstvo postalo celoletna dejavnost vseh zaposlenih v skupini in je obenem spodbuda, da so v svojih dejanjih ves čas odgovorni do ljudi in okolja.

V ta namen je bila ustanovljena tudi delovna skupina, ki v skladu z interesi in željami zaposlenih skrbi za izvajanje aktivnosti v svojih okoljih ter se povezuje z različnimi človekoljubnimi in okoljevarstvenimi organizacijami v svojem okolju. Izvedene so bile različne prostovoljne akcije, v katerih smo se družili s starostniki in osebami s posebnimi potrebami, poskrbeli za živali, čistili okolje, urejali zelenice, se udeleževali krvodajalstva ipd. Delovna skupina pobude Srce za svet daje velik pomen tudi ozaveščanju vseh zaposlenih o perečih okoljskih in družbenih problemih z organizacijo izobraževanj in obveščanjem po elektronski pošti ob pomembnih svetovnih dnevih, npr. dan človekovih pravic, svetovni dan voda itd.

V skupini smo na ta način organizirali vrsto dogodkov, ki se jih je udeležilo 830 zaposlenih in skupaj opravilo 5.430 ur prostovoljnega dela.

Brez inovacij nobeno podjetje ne more poslovati dobro.

Zato gradimo in spodbujamo inovativno kulturo. Družbe imajo vzpostavljene formalne in neformalne sisteme zbiranja inovativnih predlogov.

Konkretno je na primer v Zavarovalnici Sava vzpostavljen način zbiranja inovacijskih predlogov oz. predlogov za izboljšave, imenovan »IzboljSava«, organizirani pa so tudi inovacijski dnevi, na katere so povabljeni tudi zaposleni iz preostalih družb v skupini. Vsem zaposlenim je omogočeno, da na spletnem obrazcu oddajo sporočila, s katerimi predlagajo izboljšave oziroma inovacije, izrečejo pohvalo ali opozorijo na zaznano neskladnost, pomanjkljivost oziroma napako. Predlogi oziroma opozorila se lahko navezujejo na poslovne procese, zavarovalne produkte, pa tudi na skladnost poslovanja, tveganja, notranje kontrole, zaposlene in odnose v družbi.