Statistika o vodah | Saša Čuček*|
Kakovost vode je za zagotavljanje zdravega okolja in zdravja ljudi bistvenega pomena. Širša javnost se vse bolj zaveda, da tudi kakovost voda kaže, kako čisto je naše okolje. Da lahko predstavimo, kaj se z vodo dogaja od njenega črpanja do izpusta, moramo na Statističnem uradu Republike Slovenije pridobiti ustrezne podatke in jih prijazno prikazati našim uporabnikom.
Uporabnike statističnih podatkov o vodah zanimajo predvsem podatki o oskrbi s pitno vodo, prečiščevanje vode, njen izvor, način izpusta in čiščenja komunalnih odpadnih voda. S statističnimi raziskovanji o vodah zbiramo podatke o upravljanju vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, o ravnanju z industrijskimi vodami in namakanju kmetijskih površin. Ravnanje z vodami je še posebej aktualno po nedavnih velikih poplavah v državi.

Podatke o vodah zbiramo na statističnem uradu s štirimi različnimi vprašalniki, in sicer o javnem vodovodu, javni kanalizaciji, izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo, oskrbi z vodo in vprašalnikom o namakanju.
Namen zbiranja je pridobiti čim boljše podatke o količini načrpane in porabljene vode iz javnega vodovoda, o količini prečiščenih in neprečiščenih komunalnih odpadnih voda, o količini načrpane, uporabljene vode v industrijske namene in o količini vode, porabljene za namakanje kmetijskih zemljišč.
Vsi podatki, pridobljeni z vprašalnikom, so objavljeni in dostopni uporabnikom na naši spletni strani www.stat.si in v rednih publikacijah.

Analiza podatkov o vodah za leto 2009 v primerjavi z letom 2008
Po pridobljenih podatkih v letu 2009 je bilo ugotovljeno, da je bilo iz javnega vodovoda za 0,9 odstotka manj načrpane vode kot leta 2008, prav tako pa so v letu 2009 gospodinjstva porabila za 3,6 odstotka manj vode kot leta 2008. Skupna količina zagotovljene vode je bila v letu 2009 165 milijonov kubičnih metrov (slika 1).
Največ načrpane vode je bilo iz podzemnih voda, za 103 milijone kubičnih metrov, najmanj pa iz tekočih voda, za 3 milijone kubičnih metrov, in iz umetnih bogatitev, za 1,3 milijona kubičnih metrov.
Velik pomen za naše zdravje in okolje je tudi, kako se odvajajo nastale komunalne odpadne vode v kanalizacijskih sistemih.
V letu 2009 je bilo izpuščenih za 168,5 milijona kubičnih metrov komunalnih odpadnih voda, kar je za 7,9 odstotka več kot leta 2008. Od tega je bilo 115,9 milijona kubičnih metrov komunalnih odpadnih voda prečiščenih v čistilnih napravah, kar je za 1,4 odstotka več kot leta 2008.
Preostalih 52,5 milijona kubičnih metrov komunalnih odpadnih voda je bilo neprečiščenih, kar je za 26 odstotkov več kot leta 2008 (slika 2). Največ izpusta neprečiščenih komunalnih odpadnih voda, 38,6 milijona kubičnih metrov, je bilo izpuščenih neposredno v površinske vode.
Za namakanje kmetijskih površin je bilo v letu 2009 porabljenih 2.461 kubičnih metrov vode, kar je za 4 odstotke več kot leta 2008. Največ vode, 1.530 kubičnih metrov, porabljene za namakanje, je bilo iz zbiralnikov, 735 kubičnih metrov iz tekočih voda, 163 kubičnih metrov iz podtalnice, 33 kubičnih metrov pa so bili drugi viri. Skupaj je bilo namakanih 4,267 hektarjev zemljišč, 78 odstotkov površin namakanih zemljišč so bile njive in vrtovi, 16 odstotkov površin teh zemljišč so bili sadovnjaki in drevesnice, preostalih 6 odstotkov teh zemljišč pa je bilo drugo (slika 3).

Slika 1: Delež zagotovljene količine vode, dobavljene količine vode in delež izgub Iz grafa so razvidne količine zagotovljene (načrpane) vode iz javnega vodovoda, dejansko dobavljene količine vode iz javnega vodovoda in kolikšne so bile izgube.
Slika 1: Delež zagotovljene količine vode, dobavljene količine vode in delež izgub Iz grafa so razvidne količine zagotovljene (načrpane) vode iz javnega vodovoda, dejansko dobavljene količine vode iz javnega vodovoda in kolikšne so bile izgube.

 

Slika 2: Deleži prečiščenih in neprečiščenih komunalnih odpadnih voda Pri podatkih o izpuščenih komunalnih odpadnih vodah lahko opazimo, da je delež prečiščenih odpadnih voda večji kot delež neprečiščenih.
Slika 2: Deleži prečiščenih in neprečiščenih komunalnih odpadnih voda Pri podatkih o izpuščenih komunalnih odpadnih vodah lahko opazimo, da je delež prečiščenih odpadnih voda večji kot delež neprečiščenih.

 

Slika 3: Namakalna voda po vodnih virih za leto 2009
Slika 3: Namakalna voda po vodnih virih za leto 2009

 

Več za čiščenje odpadnih voda
Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija bogata z vodnimi viri in glede na vodno bogastvo celo ena najbogatejših držav v Evropi. Po ozemlju Slovenije se samo v rekah in potokih letno pretoči okoli 34 milijard kubičnih metrov vode. Po skupni količini vode na prebivalca spada Slovenija med najbogatejše države v Evropi, saj skoraj štirikrat presega evropsko povprečje. Večina naših rek izvira v alpskem in predalpskem svetu; prav v zgornjem delu rek je voda čista in pitna.Prav zato si moramo prizadevati za ohranitev vodnega bogastva. Veliko lahko storimo s skrbnim ravnanjem z vodo, še več pa s čiščenjem odpadnih voda.


*Saša Čuček, Statistični urad Republike Slovenije