Namesto intervjuja |
Po dogovoru s kabinetom ministra Roka Žarnića, ki ni želel podpisati odgovorov strokovnih sodelavcev s posameznih področij, smo soglašali, naj s seznama vprašanj minister izbere tista, na katera želi sam odgovoriti. Obljubljeno je bilo, da odgovore dobimo. Ko jih nismo dobili, smo opozorili na zakonsko določen rok, ki ga mora minister upoštevati. Ko tudi do tega roka ni bilo odgovorov, smo prejeli pojasnilo, da je minister na Cavtatu.

1. Ozaveščanje
V osebni predstavitvi v marčevskem informativnem biltenu Ministrstva za okolje in prostor ste med drugim menili, da je ozaveščanje o pomembnosti varstva okolja lahko zelo enostavno. In ste dejali, da je treba sporočila naslavljati na mlade, ker so najbolj dojemljivi. O potrebah po okoljski ozaveščenosti in informiranosti govorijo na vseh ravneh. Kaj bo na tem področju storilo letos Ministrstvo in koliko sredstev bo za to namenilo, posebej za mlade in za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju?

2. IPPC
Pospešeno izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj v skladu z direktivo IPPC ste uvrstili med prednostne naloge. Javno ste okrcali nekaj podjetij, ki še niso dobila okoljevarstvenega dovoljenja. Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije vam je javno odgovoril. Ali ste si že morda ustvarili mnenje, zakaj takšne zamude pri izdaji dovoljenj, kdo je odgovoren za to počasnost, kaj boste naredili na MOP-u oziroma na ARSO in kdaj bo Slovenija izpolnila svoje obveznosti na tem področju?
Kaj sploh pomeni tožba Evropske komisije? Ali samo določitev novega roka za pojasnjevanje, zakaj zamude, ali finančno obveznost Slovenije in kolikšno?

3. Ravnanje z odpadki

 • Revizijsko poročilo Računskega sodišča o ravnanju z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki je zahtevalo od Ministrstva za okolje in prostor več popravljalnih ukrepov. Kaj je doslej MOP že storil in kaj namerava? Po mnenju Računskega sodišča bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor v operativnem programu ravnanja z odpadno embalažo ali v katerem drugem dokumentu določiti količine odpadne komunalne embalaže, ki jo morajo izvajalci javne službe zbrati po posameznih občinah. Ali ste to storili? Ali bodo občine, ki bodo več ločevale, dobile več okoljske takse? Koliko?
 • Ali so podzemne zbiralnice komunalnih odpadkov, ki naj bi spodbujale k ločevanju odpadkov, dobra rešitev? Je še kje v Sloveniji (poleg Ljubljane in Domžal) predvidena gradnja tovrstnih zbiralnic?
 • V javnosti je vse več mnenj, tudi država je že sprejela nekaj potez, da se mora komunalno gospodarstvo drugače organizirati. Zakaj in kako? Za kaj se zavzema MOP?
 • Na katere načine MOP spodbuja predelavo in obdelavo ločeno zbranih odpadkov?
 • Ali Ministrstvo za okolje in prostor spremlja, kaj se dogaja z odlagališči odpadkov, ki bi jih morali lani zapreti?
 • Gospodarstvo želi cenejšo organiziranost pri ravnanju z ločeno zbranimi odpadki in nižje stroške predelave, zato se na trgu pojavlja vse več shem za posamezne vrste odpadkov. Zakaj se je MOP odločil za liberaliziran pristop pri ustanavljanju specializiranih shem, tako da bo imela Slovenija za eno vrsto odpadkov več shem? Že dosedanja praksa kaže, da MOP več let ni zmogel urediti odnosov med shemami, da je na trgu veliko prostostrelcev in da bo večje število shem lahko povzročilo nepreglednost na trgu. Kako bo ravnalo Ministrstvo in zakaj liberalizacija?
 • Vsa odpadna embalaža mora z odlagališč. Kako bo Slovenija to dosegla?
 • Kakor je zdaj znano, naj bi Slovenija zmanjšala število načrtovanih regionalnih centrov za ravnanje z odpadki na 10. Zakaj? Kateri centri bodo torej zgrajeni in koliko sredstev bo potrebnih? Ali so se dogovorili že v vseh regijah?

4. Prednostne naloge, druga aktualna vprašanja

 • Katere prednostne okoljske naloge v Sloveniji si je minister za okolje podčrtal z rdečim v delovnem načrtu za 2010?
 • Ali je res, da naj bi pri Ministrstvu za okolje in prostor delal strokovni svet, v katerem bi bili znani strokovnjaki in bi pomagali k iskanju najboljših zakonodajnih rešitev in usmeritev?
 • Kaj je za okoljskega ministra Zelena Slovenija?
 • Na kaj ste konkretno mislili s stališčem, da »davkoplačevalci ne morejo servisirati kapitala na račun okolja«?