Energetski prehod


»Trenutno smo v obdobju velike negotovosti, vendar verjamemo, da bo prišlo do konsenza, ki bo zagotovil dva temeljna cilja: preživetje in zanesljivo oskrbo,« na vprašanje o soočanju s trenutno energetsko krizo odgovarja mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje. Med najbolj popularnimi dolgoročnejšimi rešitvami podjetij so investicije v lastne vire energije, zlasti v sončne elektrarne. Sicer pa v skupini Petrol vidijo velik potencial tudi v vetrni energiji in vodnih virih. S spremembo zakonodaje pričakujejo, da bo v prihodnje več tovrstnih projektov tudi v Sloveniji. Trenutno jih večinoma izvajajo v državah JV Evrope. V okviru projekta Petrol Green za prehod v nizkoogljično družbo gradijo sončne elektrarne na lastnih objektih in prodajnih mestih. Aktivno se vključujejo tudi v razvojne projekte vodika kot energenta prihodnosti ter drugih obnovljivih virov energije v prometu.


Trenutna situacija z energenti na trgu povzroča veliko negotovosti. Kako se v Petrolu soočate z energetsko krizo/tranzicijo in kako odgovarjate na ukrepe države? Kaj je v tej situaciji glavni izziv in priložnost Petrola?

Zaenkrat nam izziv zanesljivosti oskrbe z energenti uspeva učinkovito reševati. Visoke cene energentov na nakupni in regulirane na prodajni strani trgovce z energenti spravljajo v vedno bolj zahteven poslovni položaj. Po naših izkušnjah si aktualna Vlada prizadeva, da bi postavila regulativni okvir, ki bi bil sprejemljiv za vse – državo, potrošnike, proizvajalce in trgovce z energenti. Ker pa izzivi segajo izven naših meja, se rešitve iščejo tudi na evropskem nivoju, kjer je Slovenija aktivno vključena. Trenutno smo v obdobju velike negotovosti, vendar verjamemo, da bo prišlo do konsenza, ki bo zagotovil dva temeljna cilja: preživetje in zanesljivo oskrbo.

Kako to doseči?

Zavedati se moramo, da bomo lahko izzive energetske tranzicije uspešno rešili le skupaj. Tega se v Petrolu zavedamo že dlje časa. V aktualnih razmerah podjetjem kot kratkoročni ukrep priporočamo aktivno upravljanje z energenti in prilagodljiv odjem, kot srednje- oziroma dolgoročni ukrep pa vlaganje v lastno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in energetsko učinkovitost. Ravno na področju OVE je Petrol aktivni igralec na eni strani z lastnimi investicijami, na drugi pa kot ponudnik celovitih energetskih rešitev za različne segmente strank. Tukaj imamo v mislih predvsem sončne elektrarne.

Cenovno učinkovita in stabilna oskrba z energijo ter prehod na nizkoogljičnost, ki jo omogočajo energetska učinkovitost in posamezne prilagojene energetske rešitve, so ključne tudi za industrijski in poslovni sektor. S kakšnimi poslovnimi modeli odgovarjate na potrebe gospodarstva in za katere rešitve je največ interesa?

Industrijski odjemalci se na prehod na nizkoogljičnost pripravljajo na različne načine, vsak po svojih zmožnostih. Ukrepi gredo v smeri zamenjave plina z alternativnimi fosilnimi gorivi, kot sta denimo ekstra lahko kurilno olje in utekočinjen naftni plin, nekateri celo zmanjšujejo proizvodnjo, vsi pa si prizadevajo za racionalno porabo. Tukaj Petrol nastopa v dveh vlogah – kot celovit ponudnik različnih energentov in kot ponudnik naprednih produktov upravljanja z energenti. Ampak to so le kratkoročne rešitve, česar se podjetja zavedajo. Številna med njimi so že začela vpeljevati druge, dolgoročnejše in bolj trajnostne rešitve, med katerimi so najpopularnejše investicije v lastne vire energije, zlasti v sončne elektrarne, kjer jim Petrol nudi celovito podporo in prilagojene rešitve.

Kako pa se lotite projektov in kakšni so lahko konkretni prihranki – cenovni in z vidika porabe ter zmanjšanja emisij?

Z vsakim partnerjem celovito pregledamo vse možne strategije, jih ovrednotimo tako s tehničnega kot s finančnega vidika ter skušamo skupaj najti najboljšo dolgoročno rešitev. To izvedemo z energetskim pregledom oziroma usmerjeno študijo. Razvoj in projektno rešitev nato izvedemo sami s strokovnjaki z različnih področij, v določenih primerih pa se povežemo tudi z zunanjimi strokovnjaki. Na podlagi tega izvedemo projekt, ki ga bodisi financira naročnik sam, bodisi Petrol.

Pomemben vidik varčevanja z energijo je upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov, oziroma proizvodnih naprav. V sklopu že vzpostavljenih lastnih servisnih ekip, ki sicer že vrsto let skrbijo za nemoteno obratovanje prodajnih mest in s tem povezane infrastrukture, širimo to znanje in storitve še na del energetske učinkovitosti.

Kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope imate aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in pri povečevanju deleža obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujete. Veliko projektov izvajate tudi na Hrvaškem, v BiH in Srbiji. Poleg sončnih elektrarn gradite vetrne elektrarne in male hidroelektrarne. Kakšne so razlike med trgi glede možnosti in potenciala umeščanja infrastrukture za obnovljive vire energije?

Ponosni smo, da smo letos maja zagnali VE Ljubač, ki je naš drugi vetrni park poleg VE Glunča, v tem trenutku pa že gradimo sončne elektrarne na območju Knina na Hrvaškem. Gre za tri velike sončne elektrarne skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh. Ti projekti dokazujejo, da v skupini Petrol vidimo velik potencial tako v vetrni energiji kot v sončni energiji, nenazadnje tudi v vodnih virih, zato načrtujemo, gradimo in upravljamo na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra, sonca in vode.

Gradite predvsem na tujem?

Kot ste omenili, večino projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov izvajamo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Poleg velikega naravnega potenciala virov k umeščanju tovrstnih projektov dodatno spodbuja še tamkajšnja zakonodaja. S spremembo zakonodaje pričakujemo, da bomo lahko podobne projekte začeli graditi tudi pri nas, v Sloveniji.

V načrtu imate tudi sončne elektrarne na celotni mreži Petrolovih objektov. Za kakšne kapacitete proizvedene električne energije gre, za kakšen namen in kakšno vlogo bo to imelo pri doseganju cilja, da do leta 2025 znižate lasten ogljični odtis za 40 %?

Gradnja lastnih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ima v Petrolu posebno strateško vlogo. Z gradnjo lastnih proizvodnih kapacitet želimo postati prepoznaven regionalni ponudnik celovitih energetskih in okoljskih rešitev ter partner v razvoju krožnega gospodarstva za prehod v nizkoogljično družbo. K temu bo pripomogel tudi projekt Petrol Green. Gre za postavitev sončnih elektrarn na lastnih objektih in prodajnih mestih, kjer imamo že danes 30 lastnih sončnih elektrarn. V okviru prve faze projekta Petrol Green, ki se konča ob koncu leta 2023, pa jih bo še dodatnih 46. Trenutno je v okviru projekta nameščenih že 15 novih sončnih elektrarn.

A s projektom nadaljujete?

Predvidena je tudi druga faza projekta, kjer trenutno čakamo na sklep Ministrstva za infrastrukturo. V tem okviru načrtujemo izvedbo sončnih elektrarn na dodatnih 24 lokacijah v Sloveniji z močjo 1.388 kW. V primeru potrditve projekta bo projekt izveden v letu 2023. V pripravi je tudi tretji del projekta, saj želimo s trajnostnimi viri energije opremiti vsa prodajna mesta. Izvedba teh projektov je pomemben korak na poti trajnostnega razvoja Skupine Petrol. Odobrena nepovratna sredstva pritrjujejo strateški usmeritvi Petrola, ki sloni na energetski tranziciji v nizkoogljično družbo. Kajti pri nas prodajno mesto prihodnosti ne vidimo zgolj kot bencinsko, ampak tudi električno in samooskrbno, ki ga napaja elektrika iz OVE. Naš korak naprej pa bo, da bomo zeleno energijo hranili v bateriji, s katero bi lahko napajali tudi ultra hitre polnilnice. Tako povečani vložki v nove transformatorske postaje in krepitev omrežja ne bi bili potrebni.

Ponujate celovite energetske rešitve, ki so primerne za vse segmente kupcev – mesta in lokalne skupnosti, industrijo, poslovni segment in gospodinjstva. Pred kratkim ste odprli nov Energetski center v Zalogu, kjer imajo zainteresirani možnost ogleda in preizkušanja naprav v dejanskem delovanju. Kaj konkretno si je možno ogledati in kakšne so možnosti ogleda?

Družba Petrol ponudbo energetskih rešitev zadnje desetletje strankam predstavlja tudi v prostorih Energetskega centra, kjer strankam nudimo brezplačno svetovanje in pomagamo izbrati najbolj optimalno rešitev za njihov način bivanja. Od konca letošnjega septembra pa stranke po strokoven in učinkovit nasvet že prihajajo v nov Energetski center v Zalogu, kjer imajo možnost ogleda in preizkušanja naprav v dejanskem delovanju. Med njimi so različne toplotne črpalke, IR paneli, električna polnilnica in celo sončni paneli, ki jih uporabljamo pri sončni elektrarni Petrol.

Nova lokacija svetovalne pisarne bo v prihodnje prinesla še nadgradnjo ponudbe in s tem odlično uporabniško izkušnjo za vse segmente kupcev, za katero bo skrbela ekipa strokovnjakov, usposobljenih za opravljanje ogledov na terenu, ki bo dobro prakso s terena prenesla v svetovanje strankam. Že danes pa našo dejavnost nadgrajujemo z mobilno enoto – energetskim kombijem, s katerim se bomo svojim strankam kjerkoli v Sloveniji še enostavneje in priročnejše približali z njihovo ponudbo energetskih rešitev.

Za lokalne skupnosti razvijate koncepte pametnih mest. Skupaj s podjetjem Elektro Celje in ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko v sklopu projekta Compile vzpostavljate prvo slovensko lokalno samooskrbno energetsko skupnost v Lučah. Kakšni so izzivi in potenciali samooskrbnosti energetskih skupnosti in kako odgovarjate na njih?

Moderni koncepti energetske lokalne samooskrbe so v vzponu. Glavne prednosti so, da omogočajo sonaravni razvoj skupnosti in tako vplivajo tudi na razvoj regije. Prispevajo k povečanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo, prinašajo fleksibilno in decentralizirano omrežje z aktivnimi odjemalci, kamor se lahko integrira rešitve za shranjevanje energije ter rešitve za e-mobilnost, hkrati pa imajo velik vpliv na pospešeno razogljičenje in prihranke pri rabi energije.

Projekt Luče?

Izvedli smo ga v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko (koordinator EU projekta COMPILE) in Elektrom Celje, ki skupaj z nami sodeluje pri razvoju in tehnični implementaciji otočnega delovanja mikroomrežja. Eden izmed glavnih ciljev projekta je bil zagotoviti zanesljivost in varnost oskrbe z energijo lokalnemu prebivalstvu ter povečati integracijo obnovljivih virov energije v omrežje. V okviru Energetske skupnosti Luče smo namestili devet sončnih elektrarn, ki bodo letno proizvedle 106 MWh čiste energije. Namestili smo sistemsko baterijo in šest hišnih baterij, ki omogočajo otočno delovanje skupnosti in izboljšajo napetostne razmere v stanovanjskih objektih. Z lastnimi strokovnjaki smo razvili kontroler HEMS (Home Energy Management System), s katerim upravljamo vse naprave in optimiziramo energijske tokove ter hkrati ohranjamo stabilnost omrežja. Vgradili smo javno polnilno mesto za električna vozila, v sklopu projekta X-Flex smo postavili tudi devet domačih polnilnic in prenovili transformatorsko postajo, da omogoča priklop sistemske baterije in upravljanje lokalnega omrežja.

Kako so ugotovitve prenosljive na druga območja?

Na področju energetskih skupnosti v Petrolu razvijamo še več projektov, v katerih bomo uporabili tehnološke rešitve in znanje, ki smo ga pridobili v projektu COMPILE, predvsem v območjih s šibkim omrežjem. Sodelujemo v konzorciju alpskih občin, ki želijo razvijati obnovljive energetske skupnosti in spodbujati elektro ter vodikovo mobilnost, kar bi omogočilo trajnostni razvoj lokalnih skupnosti ter trajnostnega turizma s čim manjšim ogljičnim odtisom, vse od Francije, prek Italije, do Slovenije.

Že zdaj postaja vodik energent v rabi tudi v slovenskem prometu. Predvsem v gospodarstvu naj bi vodik postopoma zamenjal nafto in premog, tudi plin. Kako se pripravljate na uvajanje vodikovih tehnologij?

Vodik ustreza vsem kriterijem optimalnega alternativnega vira energije. Sredstva, ki jih EU v vedno večjem obsegu namenja za te projekte, potrjujejo, da je vodik energent prihodnosti, zato ga bo tudi Petrol intenzivno vključeval v svoje razvojne projekte. Namreč elektrifikacija ni ultimativna rešitev. To pomeni, da bomo potrebovali gorivo, ki bo pomagalo pri uravnavanju rabe energije, sploh povezano z obnovljivimi viri energije, še posebej na področju transporta. Vsekakor pa ne pričakujemo, da bo prišlo do hipnega preskoka z določenega energenta izključno na vodik.

Petrol aktivno sodeluje pri razvoju tehnologij za proizvodnjo vodika ter povečuje lastno sposobnost igranja pomembne vloge na tem področju v prihodnosti. Pomembne pa so še ostale tehnologije za prihodnost in predvsem vloga obnovljivih virov v prometu, na primer sintetična goriva, power-to-x, e-mobilnost, ter predelava odpadkov v energijo oz. energetska predelava odpadkov.